Let it run...and get the lead out! Hmong Fact Sheet - EH: Minnesota Department of Health

Cia nws ntws yaug …thiab tshem cov hlau tawm!

Download a print version of this document:
Hmong Version: Let it run...and get the lead out! (PDF: 420KB/2 pages)

Lus tseem ceeb qhia koj tiv thaiv kom koj noj qab haus huv

Lead yog ib yam hlau uas muaj nyob rau tib neeg tej khoom noj khoom haus uas ua kev mob thaum nqos los yog nqus tau pa. Muaj nyob rau cov xim pleev tsev, cov cua, cov av, cov hmoov av hauv vaj tse, zaub mov, tej yam ntim thiab cov dej haus. Thaum tib neeg chwv raug cov hlau no, nws nkag rau lawv lub cev thiab sib sau ntau zus ntej zus mus puas mus rau lub hlwb, tej hlwb hlab ntsha, cov qe ntshav liab thiab cov raum.

Cov lus txuas ntxiv no qhia txog cov hlau lead hauv cov dej haus: vim li cas thiaj ua kev txhawj xeeb, nkag rau cov dej li cas, thiab tseem ceeb tshaj, kev ceev faj kom koj tiv thaiv tau koj thiab koj tsev neeg.

Vim li cas cov hlau lead hauv dej haus thiaj yog ib qho teeb meem?

Haus dej tsis yog tib txoj kev uas peb tau hlau lead. Tiam sis, nrog rau lwm hom khoom thiab, cov hlau lead hauv cov dej txawj huam ntau zuj zus hauv peb lub cev. Dej muaj hlau lead tsim teeb meem rau cov me nyuam mos, uas nws cov pluas noj yog kua ntau xwb, xws li mis nyuj los yog kua txiv hmab txiv ntoo tov nrog dej. Lub cev me yuav nqus tau hlau lead ceev tshaj lub cev loj, yog cov hlau lead uas tsis ua mob rau tus laus yuav ua mob heev rau tus me nyuam. Tus me nyuam txoj kev loj hlob thiab lub hlwb kuj puas taus mus li yog tias muaj hlau lead ntau heev.

Hlau lead nkag rau kuv cov dej haus tau li cas?

Tej kwj deg thiab pas dej los yog kwj tho hauv qhov av rau dej ntws mus los yuav muaj hlau lead tsawg kawg kiag. Tiam sis thaum cov dej ntws los rau tej kais dej ces cov hlau lead ntxeem los txuam nrog cov dej. Feem ntau vim yog cov kav txuas dej xeb lawm thiaj tsim muaj cov hlau lead. Cov hlau lead no kuj yog tej yam kais dej uas yog tooj daj, kav hlau dej sib txhuas, kav dej tooj liab los yog cov kav hlau txuas tom chaw loj los mus rau hauv tsev.

Tsis pub siv cov kav hlau lead los txuas dej rau hauv Minnesota txij thaum 1985 los lawm. Cov hlau lead uas muaj txuam nrog cov tooj daj los tsis pub muaj ntau lawm, tiam sis yeej tseem muaj tau cov hlau lead hauv cov dej haus qees (ceeb toom tias feem ntau cov kais dej yog xuas tooj daj los txua txawm tias nws hom xim tsis zoo kiag li "tooj daj") . Txawm muaj tej kev cai txwv no los, tej cov tsev - feem ntau yog cov tsev qub qub lawm - tej zaum tseem muaj hlau lead ntau heev hauv cov kav dej.

Kuv yuav ua li cas thiaj txwv kom kuv cov dej haus txhob muaj hlau lead ntau?

Cia nws ntws yaug. Cia dej ntws yaug cov kais dej ua ntej siv cov dej los haus los yog ua noj. Cov dej uas teev ntev hauv tus kav dej - xws li teev tau ib hmos los yog ib hnub thaum cov neeg mus ua dej num lawm los yog mus kawm ntawv lawm - yuav teev paug ntau yam rau cov kav dej. Ib txoj kev ua kom cov dej yaug tawm hlau lead tsis zoo yog cia tus dej txias nws yaug kom thaum twg koj hnov cov dej txias txias kawg nkaus lawm. Qhov yuav cia tus dej ntws ntev npaum li cas yog nyob ntawm koj lub tsev thiab seb cov kav dej txuas mus li cas - tiam sis koj yuav tsum cia tus dej ntws yaug mus luv kawg nkaus yog 60 lij. Yog koj lub tsev txuas los ntawm cov kav dej uas yog hlau lead txuas (koj paub qhov tseeb tau yog koj nug koj lub zos qhov chaw txuas dej tuaj), koj yuav tsum cia dej ntws yaug mus ntxiv 2 rau 3 feeb kom paub tseeb tias koj tau cov dej tshiab los tom pas dej los. Nco ntsoov cia cov dej ntws yaug kom cov dej teev tawm tag ua ntej yuav siv dej los yog ua noj ua haus.

Tswv yim yaug kais dej:

  • Lwm yam kev siv dej hauv tsev yuav pab yaug tawm cov dej teev tseg. Piv txwv, koj yuav tau xyaum ua tej dej num uas siv dej - xws li da dej, tso dej rau qhov dej plob, los yog siv lub cav ntxuav tais diav - ib zaug thaum sawv ntxov ua ntej yuav siv cov dej los haus los yog ua noj ua haus. Nco ntsoov tias koj yuav tsum tau yaug ib tug kais dej zuj zus kom ntev tsawv ua ntej koj haus dej tau.
  • Cov dej uas koj cia ntws yaug no tsis tas yuav muab nkim pov tseg. Koj siv tau cov dej no los ntxuav khoom ub no los yog ywg rau tej paj nroj.
  • Koj yuav tau muaj ib lub taub ntim dej cia rau hauv lub taub yees es koj thiaj tsis tas yuav tsum tso dej ntws yaug txhua txhua zaus koj yuav haus dej.

Siv Dej Txias los Ua Noj Ua Haus thiab Haus Nkaus Xwb. Cov dej kub muaj hlau lead ntau tshaj cov dej txias, ces txhob siv cov dej kub ntawm tus ciav los ua noj ua haus los yog haus. Yog koj xav siv dej kub los ua noj los yog haus, muab dej txias coj mus rhaub kom kub. Nws tseem ceeb heev uas tsis txhob siv dej kub ntawm tus kais los tov me nyuam cov mis nyuj.

Tej cav lim dej puas pab tau?

Tej cov cav lim dej kuj pab kom cov hlau lead tsawg dua hauv cov dej haus. Hom lim ob peb lwm (reverse-osmosis) thiab cov lim ntawm tus kais dej kuj pab tau thiab. Muaj ob peb hom taub lim dej kuj pab thiab lim hlau lead tawm. Xyuas kom hom khoom ntawd muaj ntaub ntawv zees los ntawm NSF International qhia tias lim tau hlau lead tawm. Thiab, koj yuav tsum siv thiab kho raws li lub khw tsim hom cav ntawd cov kev cai kom nws ua hauj lwm yog.

Kuv yuav kuaj kuv cov dej seb puas muaj hlau lead tau li cas?

Kuaj hlau lead yuav pab kom paub tias muaj hlau lead ntau npaum li cas hauv koj cov dej haus. Muaj ntau lub chaw soj nstuam yuav pab kuaj koj cov dej seb puas muaj teeb meem nrog cov hlau lead. Tus nqi them yuav sib txawv rau ib lub chaw so ntsuam twg. Xyuas koj phau ntawv xov tooj daj Yellow Pages ntawm phab “Laboratories-Testing.”

Go to > top

Updated Friday, July 17, 2015 at 01:58PM