Information in Somali

Information in Somali


MN WIC Program

Macluumaadka u-qalmitaanka - Kuwaas oo ay u gudbin

Somali baby

Dumarka Uurka leh (Pregnant)
Nuujinta (Breastfeeding)
Dhalmada Kadid (Postpartum)
Ilmaha Caano nuuga ah (Infants)
Caruurta (Children)
Nafaqada Guud (General Nutrition)


Dumarka Uurka leh (Pregnant)

Faa'iidoyinka Nuujinta Ilmaha
Benefits of Breastfeeding - Card #1

Cuno Fiican Cun! Wanaag/Farxad dareen!
Eating Right! Feeling Good! - Card #2

Back to Top


Nuujinta (Breastfeeding)

Back to Top


Dhalmada Kadid (Postpartum)

Qof Caafimaad Qaba Ahoow
Stay Healthy - Card #2

Back to Top


Ilmaha Caano nuuga ah (Infants)

Nuujinta Ilmahaago yar
Breastfeeding Your Baby - Card #1

Masaasad Siinta Ilmahaaga Yar
Bottlefeeding Your Baby - Card #2

U bilaabida Hilibka iyo Cunooyinka La Calaliyo
Starting Meats and Textures - Card #6

U bilaabida Cunnoyink Caadiga ah iyo Cunooyinka Faraha Lagu soo Qabsan Karo
Starting Table and Finger Foods - Card #7

Waqtiga ilmaha Masaasada Iaga Joojiyo
Time to Stop Using Bottles - Card #8

Back to Top


Caruurta (Children)

Cunno Siinta Ilmahaaga 1-Sano-Jirka ah
Feeding Your One-Year-Old - Card #1

Cunno Siinta Ilmahaaga 1 1/2-Jirka ah
Feeding Your 1 1/2-Year Old - Card #2

Waan oomanahay - Haraadsanahay!
Beverages - I'm Thirsty! - Card #6

Miisaanka Caafimaad Qabka ah
Healthy Weight - Card #8

Back to Top


Nafaqada Guud (General Nutrition)

Hooyooyinka iyo Caruurtu Waxay u baahan yihiin Feero
Moms and Kids Need Iron - Card #4

Aalkoladda, tubaakadda, iyo daroogooyinka kale
Alcohol, Tobacco and Other Drugs - Card #5

Cun Cunto aan Cudur kuu Keenin
Be Food Safe - Card #6

Back to Top