Macluumaadka u-qalmitaanka

Macluumaadka u-qalmitaanka


Minnesota WIC Program

Adiga iyo cunugaaga - Caafimaadka iyo quudin fiican.
WIC ayaa idinka ka caawin kara.

Baby

English
Spanish
Hmong


Ka qaybgalayaasha in barnaamijyadan waxay si toos ah u qalma...

 • Medical Assistance
 • Medical Assistance - TEFRA
 • SNAP (Food Stamps)
 • MN Family Investment Program (MFIP)
 • Fuel Assistance
 • Reduced or Free School Lunch
 • Head Start
 • Supplemental Security Income (SSI)

Shuruudaha dakhliga

(Laga bilaabo luuliyo 2017 - juunyo 2018.)

Daqlig la'ogol yahay inaad ka qayb qaadatid
Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota
(Minnesota Health Care/Insurance Affordability Programs)

TIRADA QOYSKA* DAKHLIGA SANADKA SOO GALA
1 $32,670
1 $33,165
2 $44,660
3 $56,155
4 $67,650
5 $79,145
6 $90,640
7 $102,135
8 $113,630

*Haweeneyda uurka leh waxa loo tirinaya 2 qof.


Heerarka Daqliga la'ogol yahay

(5/1/2017)

TIRADA QOYSKA* DAKHLIGA SANADKA SOO GALA
1 $22,311
2 $30,044
3 $37,777
4 $45,510
5 $53,243
6 $60,976
7 $68,709
8 $76,442

*Haweeneyda uurka leh waxa loo tirinaya 2 qof.


Waxaad u qalmi kartaa...

Haddii aad uur leedahay, naas-nuujinta, ama haysato ilmo ka yar 5 sano jir, waxaan kugu dhiirinaynaa in aad ka codsan.

WIC waxa ay bixisaa...

 • Wararka iyo talooyinka nafaqadda
 • Kaalmaynta naas-nuujinta
 • Cuntada caafimaadka leh sida geed-miroodka hadda la soo gooyay iyo qudaarta, qamadiga dhan, rootiga iyo tortilla, caanaha subaggu ku yar yahay iyo cuntada caruurta
 • Shaqaale daryeel iyo kaalmaba leh

Waxa laga yaaba in aad u qalanto...

 • Qoysas shaqaalaha oo badan ayaa u qalma
 • Qoysaska ka qaybgala Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota (Minnesota Health Care Program) way ka qayb geli karaan...WIC
 • Loo ma baahna inaad tahay muwaadin Maraykan ah

Dib ha u dhigan...
waxaan u joogna in aynu ku kaalmeeyno!


MAANTABA WAC BUKAAN SOCOD EEGTADA
WIC EE KUUGU DHOW

1-800-WIC-4030 or 1-800-942-4030

Ka dalbo qoraalkaan - WIC Outreach Materials Order Form

Back to Top