Kev Pom Zoo Rau Cov Neeg Koom thiab Ua Tej Koob Tsheej: COVID-19 - Minnesota Dept. of Health
CDC has updated their COVID-19 guidance to help you better understand how to protect yourself and others, and what to do if you test positive or are exposed. More information is available at CDC: How to Protect Yourself and Others. MDH is actively working on updating our website and materials.

Kev Pom Zoo Rau Cov Neeg Koom thiab Ua Tej Koob Tsheej: COVID-19

Hauv daim ntawv no:
Cov neeg yuav mus koom koob tsheej
    Ua ntej yuav mus koom lub koob tsheej
    Thaum mus koom lub koob tsheej
    Tom qab lub koob tsheej tiav lawm
    Tsis txhob mus koom tej koob tsheej yog koj mob
Cov neeg npaj ua koob tsheej
    Kev looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg
    Kev ntsuam xyuas thiab kuaj mob
    Kev dim pa
    Txhob pub kom muaj neeg coob coob
    Kev npaj thiab kev sib qhia
    Kev noj qab haus huv rau cov neej ua hauj lwm

Cov kev pom zoo txuas ntxiv nram qab no yuav pab txo kev sib kis kabmob COVID-19 ntawm tej koob tsheej rau cov neeg uas yuav npaj ua thiab koom tej koob tsheej. Ib lub koob tsheej yog ib qho kev sib sau uas muaj coob leej ntau tus ntawm ob peb tse neeg los mus sib koom rau hauv ib lub tsev nyob lossis ib lub tsev rau pej xeem (xws li tsev ua kislas, tsev saib yeeb yaj kiab, tsev nquam paj nruas, tsev ua tshoob kos, tsev txias). Cov kev pom zoo no kuj koom nrog rau tej chaw uas qhib rau ib tsoom pej xeem mus thiab (xws lis tsev museum, tej chaw khaws keeb kwm).

Yog hais qhov dav dav ces thaum yim muaj neeg coob los sib koom, es yim nyob sib ti, thiab yim nyob ua ke ntev, ces yim muaj feem kis tau tus kabmob uas ua rau mob COVID-19 nce siab rau yus tus kheej thiab lwm tus xwb. Txoj cai sib kis mob no yog raug rau txhua txhua yam koob tsheej thiab kev sib koom.

Cov neeg yuav mus koom koob tsheej

Kev mus koom tej koob tsheej nrog lwm tus uas tsis yog cov neeg nyob hauv yus lub tsev muaj feem yuav sib kis mob COVID-19 tau, yog li tseem ceeb heev uas yus yuav tsum paub Tiv Thaiv Yus Tus Kheej & Lwm Tus. Kev mus txhaj kom txhij txhua txhua koob tshuaj tiv thaiv yog ib txoj kev xyuam xim tseeb ceeb dua plaws uas yus ua tau. Yog xav paub txog xov xwm kev txhaj tshuaj, ces mus saib Qhia Txog Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19.

Ua ntej mus koom lub Koob Tsheej

 • Saib seb qhov qib sib kis mob COVID-19 ntawm koj lub zej zog nyob li cas. Mus saib Lub Koom Haum Tswj Thiab Tiv Thaiv Kabmob (CDC) qhov kev ntsuas kabmob ntawm zej zog COVID-19 raws County kom paub hais tias kev sib kis mob COVID-19 ntawm cheeb tsam uas yuav muaj lub koob tsheej ntawd nyob rau qib twg thiab kev tiv thaiv yuav muaj li cas. Dua li no, kuj tsim nyog saib ntxiv tias cov qhua tuaj koom lub koob tsheej ntawd lub zej zog lawv nyob tuaj muaj qib sib kis mob COVID-19 nyob li cas, es thiaj paub tias puas tsim nyog muaj kev tiv thaiv lwm yam ntxiv.
 • Xyuas seb koj puas muaj feem siab yuav mob hnyav. Txoj kev yuav mob hnyav los ntawm kabmob COVID-19 muaj feem nce siab rau cov neeg muaj hnub nyoog thiab rau cov neeg hnub nyoog li cas kuj xij, uas muaj lwm yam mob hauv lub cev. Yog xav paub ntxiv tias yam mob twg thiaj ua rau tib neeg muaj feem nce siab yuav mob hnyav los ntawm kabmob COVID 19, ces mus saib CDC: Cov Tib Neeg Muaj Qee Yam Mob.
  • Cov neeg muaj feem siab yuav kis tau mob hnyav yog:
   • Cov neeg muaj hnub nyoog 65 xyoos rov saud.
   • Cov neeg lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kabmob (roj ntsha tiv thaiv kabmob tsis tau).
   • Cov neeg muaj qee yam mob xws li ntshav qab zib; lub cev loj puv heev; muaj kev nyuab siab ntshai, muaj kev ntxhov siab, lossis muaj mob rau ob lub raum, lub siab, ob lub ntsws, thiab lub plawv.
   • Cov neeg tab tom xeeb me nyuam lossis nyuam qhuav yug me nyuam tsis ntev.
   • Cov neeg xiam oos khab.
  • Yog koj muaj feem siab yuav mob hnyav, tham rau koj tus kws kho mob thiab npaj cia tseg seb yuav ua li cas yog tias koj ho kis tau kabmob. Tej zaum koj muaj cai txais tau tshuaj kho mob COVID-19 yog koj mob tsis hnyav heev es tsis tau mus pw tom tsev kho mob. Mus saib Tshuaj Rau COVID-19 yog xav paub ntxiv txog tej xwm txheej thiab kev kho.
  • Thaum qib sib kis mob hauv zej zog siab heev thiab koj muaj feem siab yuav mob hnyav, tsim nyog tsis txhob mus koom tej yam nyob hauv vaj tse uas tib neeg pej xeem coob coob sib sau.
 • Nyob twj ywm ua ntej mus. Caiv li ob asthiv tsis txhob mus koom tej yam uas yuav muaj kev sib kis mob tau yooj yim ua ntej koj yuav mus koom lub koob tsheej (xws li tej kev sib koom uas muaj neeg coob coob nyob hauv tsev).
 • Taug kev yam xyuam xim. Yog koj yuav tsum mus koom ib yam kev koom twg xwb xwb li, ces ua raws koom haum CDC cov lus pom zoo qhia rau tib neeg taug kev deb hauv teb chaws thiab txawv teb chaws uas sau nyob rau CDC: Kev Taug Kev Deb.
 • Tsim nyog kuaj nrog ib lub twj kuaj mob COVID-19 uas paub tau sai sai rau hnub yuav mus koom lub koob tsheej. Tseem ceeb rau koj kuaj yog tias koj yuav mus koom nrog cov tib neeg uas muaj feem siab yuav mob tau hnyav. Yog koj yuav kuaj, ces saib kom paub tias koj kuaj tau nyob rau qhov twg lossis mus muab cov twj kuaj nrog tus kheej tau rau qhov twg yog tias lub koob tsheej kav ntev ob peb hnub lossis ua rau hnub Vas Xaum Vas Asthiv.

Thaum mus koom lub koob tsheej

 • Looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yog tias muaj cov cai pom zoo lossis tswj kom looj. Koj txiav txim looj ntaub rau lub sij hawm twg los yeej tau, yog nyob ntawm koj tus kheej xwb.
  • Thaum qib sib kis mob ntawm zej zog nyob rau qib siab, txhua leej txhua tus tsim nyog yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob hauv tej vaj tse.
  • Cov tib neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kabmob lossis muaj feem siab yuav mob hnyav thiab cov neeg nyob ib puag ncig tsim nyog yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tab txawm qib sib kis mob hauv zej zog nyob qib nruab nrab mus rau qib qis qis xwb los xij.
  • Koj txiav txim looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg rau thaum twg los yeej tau yog tias ua rau koj tso siab nyob nyab xeeb dua, tab txawm koj qhov feem yuav mob hnyav thiab CDC qhov qib sib kis mob hauv zej zog yuav zoo li cas kuj xij.
  • Looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas koj muaj es haum rau koj tshaj plaws thiab yog yam ntaub uas koj yuav nquag looj thiab siv.
  • Yog xav paub ntxiv txog kev pom zoo tias lub caij nyoog li cas thiaj tsim nyog looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab hom ntaub looj zoo li cas thiaj tiv thaiv tau zoo, ces mus saib Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg: COVID-19.
 • Tsis txhob nquag mus nyob hauv tej chav tsev uas muaj neeg coob coob thiab ho nquag mus nyob rau sab nraum zoov kom ntau yog tias qib sib kis mob ntawm lub zej zog nyob rau qib siab. Zam tej yam uas yuav muaj kev hais lus txaws qaub ncaug ntau ntau (xws li hu nkauj, qw, seev cev) lossis tej yam uas tib neeg yuav tsum hle ntaub looj (xws li haus dej thiab noj mov).
 • Nquag ntxuav koj ob txhais tes thiab siv tshuaj tua kabmob pleev tes. Mus saib ntxiv tau rau Kev Ntxuav Tes Kom Huv.

Tom qab lub koob tsheej tiav lawm

 • Tsim nyog kuaj koj tus kheej tom qab 5 hnub dhau uas koj tau mus koom tej koob tsheej uas muaj feem sib kis mob siab heev, xws li tej kev sib koom loj heev nyob hauv tsev uas tib neeg coob coob tsis npog qhov ncauj qhov ntswg, tsis tau raug txhaj tshuaj tiv thaiv, lossis tsis muaj kev nyob kom sib nrug deb. Kub siab mus kuaj koj tus kheej tam siv yog tias koj muaj tsos mob.
 • Npaj tswv yim tseg rau kev kuaj kom paub sai yog tias koj muaj tsos mob tshwm, xws li siv lub twj kuaj mob tom tsev. Tseem ceeb rau koj kuaj kom sai yog tias koj pib muaj tsos mob, tab txawm yog tsos mob sib sib xwb los xij.

Yog kuaj tshwm tias koj muaj mob lawd thiab koj muaj feem siab yuav mob hnyav, ces hu rau koj tus kws kho mob tam siv lossis mus saib Tshuaj Rau COVID-19 kom paub txog kev kho thiab kev muaj cai txais tau tshuaj. Kev kho mob yuav tsum pib sai li sai tau (tsis pub dhau tsib mus rau xya hnub, nyob ntawm hom tshuaj) pib suav hnub uas koj xub xub muaj tsos mob.

Tsis txhob mus koom tej koob tsheej yog koj mob lossis yuav tsum cais tus kheej vim tau mus nyob ze chwv raug rau tej tug neeg muaj mob

 • Yog koj muaj tej yam tsos mob uas yog cov tsos mob nquag pom muaj ntawm COVID-19, ces mus kuaj koj tus kheej. Yog xav paub txog kev kuaj hauv Minnesota, ces mus saib Kev Kuaj Mob COVID-19. Yog koj tab tom mob lossis kuaj tshwm tias muaj mob lawd, ces tsis txhob mus koom tej koob tsheej thiab yuav tsum ua raws nraim cov kev cai cais tus kheej nyob rau Yog Koj Muaj Mob Los Yog Kuaj Tshwm Tias Mob Lawm: COVID-19.
 • Yog koj tau mus nyob ze chwv raug rau ib tug neeg uas muaj mob COVID-19, ces mus saib Kev nyob ze chwv raug thiab kev cais: COVID-19 kom paub tias leej twg thiaj tsim nyog cais tus kheej nyob tsev (thiab yuav looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ntev npaum li cas).

Cov neeg npaj ua koob tsheej

Cov tib neeg yuav los mus npaj ua lub koob tsheej tuaj yeem ua tau ob peb yam los mus tiv thaiv thiab txo kev sib kis kabmob. Kev cheem kev sib kis mob rau hauv tej koob tsheej yuav tiv thaiv cov tub qav tub num thiab cov neeg tuaj koom thiab yuav pab cheem kev sib kis mob hauv zej zog, tseem ceeb yog rau cov neeg uas muaj mob tau yooj yim, xws li cov uas hnub nyoog yau dhau qhov yuav txhaj tshuaj tau thiab cov uas tej zaum yuav mob hnyav heev yog kis tau mob. Cov tib neeg yuav los mus npaj ua lub koob tsheej tsim nyog siv cov tswv yim kev tiv thaiv COVID-19 no kom ntau npaum li ua tau thiaj li yuav pab tiv thaiv tau zoo tshaj plaws.

Kev looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

 • Txhawb lus pom zoo lossis tswj kom sawv daws looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum qib sib kis mob hauv zej zog nyob rau qib siab, vim tias sawv daws tsim nyog yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg nyob rau hauv tej vaj tse thaum muaj kev sib kis mob siab.
 • Yog koj yuav npaj ua tej koob tseej uas muaj tau kev sib kis mob siab heev, tseem ceeb yog lub chav chaw ti ti lossis neeg nyob puv heev (xws li hauv cov tsev teev hawm, tsev nquam paj nruas, tsev saib yeeb yaj kiab), tsim nyog rau koj tsim tsa cov cai tswj kom sawv daws looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab siv lwm yam kev tiv thaiv kom txo qis kev sib kis kabmob COVID-19, tab txawm qib sib kis mob hauv zej zog nyob rau qib qis mus rau qib nruab nrab xwb los xij.
 • Tsim tsa cov cai tswj kom sawv daws npog qhov ncauj qhov ntswg. Tej lub lag luam kiab khw tej zaum lawv yuav muaj lawv cov cai tswj kom npog qhov ncauj qhov ntswg tab txawm kev cai lij choj tsis tswj los xij.
 • Npaj kom muaj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg rau cov tub qav tub num thiab rau cov qhua.
 • Rhais koj cov ntawv lus pom zoo siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg nyob rau nraum zoov thiab hauv tsev. Yog xav rub los siv (download) thiab luam cov ntawv hais txog kev npog qhov ncauj qhov ntswg, ces mus rau Minnesota Saib Xyuas COVID-19: Rau Tej Lag Luam.
 • Yog xav paub ntxiv txog kev looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, ces mus saib Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg: COVID-19.

Kev ntsuam xyuas thiab kuaj mob

 • Hais rau cov tub qav tub num thiab cov qhua kom kuaj mob COVID-19 nrog lub twj kuaj sai rau hnub uas muaj lub koob tsheej.
 • Hais qhia rau cov tub qav tub num thiab cov qhua txog qhov tseem ceeb ntawm kev ntsuam xyuas tsos mob COVID-19 rau yus tus kheej thiab kom yuav tsum nyob tsev yog tias yus tsis xis neej. Yog xav paub tias cov tsos mob muaj zoo li cas, ces mus saib CDC: Cov Tsos Mob COVID-19.

Kev dim pa

 • Kho lub chav chaw kom muaj kev dim pa zoo (xws li qhib qhov rai).
 • Yog ua tau, ces ua lub koob tsheej lossis qee yam ntawm lub koob tseej rau nraum zoov.
 • Yog lub koob tsheej yuav muaj tej yam uas muaj kev ua pa txaws qaub ncaug nyob sib tis (xws li hu nkauj, qw, seev cev) lossis yuav muaj tej yam uas sawv daws yuav tsum hle ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg (xws li haus dej, noj mov), ces muab tej yam kev koom ntawd ua rau nraum zoov.
 • Xaiv ua rau qhov chaw uas muaj kev dim pas tau zoo lossis kho kom muaj kev dim pas zoo rau lub chav chaw. Yog xav paub ntxiv txog kev dim pa, mus saib Cov Pa Cua Hauv Vaj Tse: COVID-19.

Txhob pub kom muaj neeg coob coob

 • Tsis txhob pub kom muaj neeg coob coob tuaj mus sib koom.
 • Saib thiab npaj tswv yim txo kom muaj tib neeg nyob tsawg zog rau cov kab ke taug, cov chaw tib neeg sawv tos, chav tsev, cov qhov rooj nkag thiab tawm, thiab lwm yam chaw uas yuav muaj neeg nyob coob coob.

Kev npaj thiab kev sib qhia

 • Mus saib koom haum CDC qhov kev ntsuas nyob rau COVID-19 raws County kom paub tias qib sib kis mob COVID-19 ntawm cheeb tsam lub koob tsheej nyob ntawd muaj li cas, thiab siv cov kev thiv thaiv raws cov lus pom zoo rau qib sib kis mob ntawd.
 • Piav qhia tej cai lossis cov lus pom zoo tiv thaiv kabmob COVID-19 rau cov tub qav tub num thiab cov qhua ntawm lub koob tsheej.
 • Npaj kom yooj yim rau cov qhua mus ntxuav tes lossis siv tshuaj tua kabmob ntxuav tes.
 • Yog ua tau, tsim kom muaj ib txoj kev kuaj mob rau cov tub qav tub num, cov neeg ua zaub mov noj thiab rau cov qhua.
 • Yog muaj cov qhua tuaj koom uas yog cov tau mus nyob koom rau hauv tej tsev kawm ntawv chav K-12 lossis cov qhua nyob rau tom tej tsev tu neeg mob nkeeg ntev, ces tsim nyog siv cov kev tiv thaiv kabmob kom haum xeeb nrog cov chaw ntawd thiaj tham nrog cov tib neeg ntawd kom nkag siab. Tswj kom muaj cov neeg sawv cev ntawm tej chaw uas muaj kev phom sij kis mob ntawd tham qhia tias kabmob COVID-19 rau cov chaw ntawd zoo li cas ua ntej yuav ua lub koob tsheej.
 • Yog koj npaj tias yuav muaj kev ceeb toom rau sawv daws thaum yog muaj kev sib kis mob tswhm sim, ces npaj tswv yim ceeb toom kev sib kis mob COVID-19 rau tag nrho cov tub qav tub num thiab rau cov qhua paub kom txhij tom qab lub koob tsheej tiav. Lub tswv yim no yuav tsum npaj tias yuav ceeb toom tib neeg rau thaum twg, yuav ceeb tom li cas, thiab leej twg yuav ua tus ceeb toom. Tsim nyog yuav tsum muaj xov qhia tias nyias yuav tsum ua nyias li cas yog thaum muaj kev sib kis mob tshwm sim rau hauv lub koob tsheej. Mus saib tau rau ntawm Yuav Ua Li Cas Yog Koj Tau Mus Nyob Ze Chwv Raug Ib Tug Neeg Uas Mob COVID-19 (PDF).
 • Tsim nyog muab lub koob tsheej txav tshem mus ua rau lwm lub sij hawm yog tias CDC qib sib kis mob hauv zej zog tab tom nyob rau qib siab heev.

Kev noj qab haus huv rau cov neeg ua hauj lwm

Updated Wednesday, 27-Jul-2022 09:26:25 CDT