Tej Lus Nug Nqhuag Nug Txog Daim Ntaub Npog Qhov Ncauj - Minnesota Dept. of Health

Tej Lus Nug Nqhuag Nug Txog Daim Ntaub Npog Qhov Ncauj

Kho tshiab 5/20/21

Kev tshawb fawb ua pov thawj qhia pom tias kev siv daim ntaub npog qhov ncauj txo tau kev sib kis tus kab mob COVID-19 nrog rau kev sib nrug deb thiab kev ntxuav tes.

Cov ntaub npog qhov ncauj

Feem ntau, tsis muaj txoj cai hauv xeev uas hais kom looj daim ntaub npog qhov ncauj lawm. Tiamsis, Minnesota's Safe Learning Plan (kev npaj kawm ntawv nyab xeeb), nrog rau tej txheem lus uas muaj rau tej tsev kawm ntawv yeej tseem muaj feem rau tam sim no thiab siv mus kom kawg xyoo kawm ntawv 2020-2021. Ntxiv thiab, tej kev cai thiab txheem lus siv daim ntaub npog qhov ncauj nyob rau tej tsev zov menyuam yeej tseem muaj feem rau tam sim no mus kom txog Lub 6 Hli tim 30, 2021 lossis thaum muaj txog 70% cov neeg nyob hauv Minnesota uas muaj 16 rov saud tau mus txhaj ib koob tshuaj COVID-19 tag lawm. Yog xav paub ntxiv, mus nyeem ntu Ttsev Kawm Ntawv thiab Tsev Zov Menyuam nyob hauv qab no thiab Executive Orders from Governor Walz (tswv xeev Walz cov lus txib).

Tej txhia chaw kuj tseem muaj tsoom fwv, xeev, thiab/lossis hauv zos tej txheem lus ntsig txog kev looj daim ntaub npog qhov ncauj.

Tej nom tswv hauv zos (xws li nroog, zos, lossis nras) yeej muaj cai los tsim tsa lawv li kev cai thiab cov tibneeg yuav tsum coj raws nraim.

Tej lag luam thiab koom haum kuj tsim tsa tau lawv txoj cai looj daim ntaub npog qhov ncauj los yeej tau thiab, thiab cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg yuav khoom kuj yuav tau ua raws li cov txheem lus no.

Lub Minnesota Department of Health (MDH, tuam tsev saib xyuas kev noj nyob zoo) thiab lub CDC pom tias txhua tus neeg twg uas tsis tau mus txhaj tshuaj ces yuav zoo dua rau lawv looj daim ntaub npog qhov ncauj thaum nyob hauv tej kiab khw, tej chaw sab nraud, thiab thaum mus koom lwm tus neeg txawv ntawm nws tsev neeg, nrog rau nraum zoov thaum sib nrug deb tsis tau.

Tab txawm koj tau mus txhaj tshuaj los tsis tau, yeej zoo dua rau koj looj daim ntaub npog qhov ncauj nyob rau tej chaw li hauv qab no:

Thaum looj tsis tau daim ntaub npog qhov ncauj nyob rau tej chaw no (piv txwv, thaum noj mov haus dej, lossis thaum tham piav qhia tej yam uas tsim nyog kom pom ntsej muag), nws tseem ceeb nrug deb li 2 dag (6 feet) ntawm lwm tus, raws li tsim nyog ua tau.

Yog, qhov koj looj daim ntaub npog qhov ncauj TSIS txhais tau tias koj tsis tas nrug deb vim kev sib nrug deb yog ib yam tseem ceeb los pab txo kom txhob sib kis tus kab mob COVID-19.

Tus kab mob vais lav uas tsim tus mob COVID-19 feem ntau kis los ntawm cov pa uas tibneeg tso tawm thaum lawv hais lus, hnoos, lossis txham. Feem ntau cov tibneeg uas kis tus kab mob COVID-19 tsis pom huam mob twg tuaj li tiamsis yeej tseem kis tau mus rau lwm tus tshwj xeeb yog thaum siv sijhawm ntev nyob nrog ib tug neeg twg. Ntxiv thiab, ua ntej ib txhia neeg pib pom muaj tej tsos mob COVID-19 los lawv yeej kis tus mob tau rau lwm tus lawm. Kev looj daim ntaub npog qhov ncauj li lub MDH lossis CDC hais kuj yuav pab tiv thaiv cov neeg nyob ib puag ncig koj rau thaum koj kis mob lawm tiamsis koj tseem tsis tau paub txog. Kev looj daim ntaub npog qhov ncauj nrog rau kev ntxuav tes thiab kev sib nrug deb yuav pab txo qhov sib kis mob.

 • Tej ntaub npog qhov ncauj uas siv tau yog cov muab ntaub xaws, ntaub vov caj dab, txoj phuam, txoj phuam khi taub hau, lossis phuam npog ntsej muag raws kev ntseeg yeej siv tau.
 • Lub CDC pom zoo tias siv ob theem ntaub uas ceev, muab ntxhua tau thiab ua pa tau thaum xaws ib daim ntaub npog qhov ncauj twg. Tej ntaub uas ceev nruj ua rau cov teeb ci nkag tsis tau los tiamsis kuj cia cov pa nkag tau los. Tej ntaub npog qhov ncauj, phuam, ntaub vov caj dab, lossis phuam khi taub hau uas cov ntaub nyias, looj tsis khov, lossis yog ib theem ntaub xwb yuav thaiv tsis tau cov qaub ncaug uas tawm los thaum hais lus, hnoos, lossis txham thiab yuav tsum tsis txhob siv tshwj tsis yog tias tsis muaj lwm txoj ke lawm xwb.
 • Lub npog qhov ncauj uas yog siv ntawv los xaws thiab pov tseg tau tom qab siv tag; kuj siv tau ib pliag, tiamsis hom ntaub tuab yog hom uas xav kom koj looj thiaj li tiv thaiv tau zoo, yog tias cais nrug deb tsis tau ntawm lwm tus neeg.
 • Ib lub npog qhov ncauj yuav tsum npog kiag lub qhov ntswg thiab qhov ncauj tagnrho haum nkaus yam tsis muaj ib kem seem li. Lub npog qhov ncauj yuav tsum tsis txhob nruj dhau lossis ceev dhau thiab yuav tsum tab tom xwb.
 • Cov menyuam muaj 2 xyoos rov saud, mus nrhiav cov npog qhov ncauj uas yog xaw rau tej menyuam me kom thiaj li haum lawv. Cov menyuam muaj 2 xyoos rov haud yuav tsum TSIS txhob looj ib lub npog qhov ncauj.
 • Yog tias koj tsom iav, mus nrhiav ib lub npog qhov ncauj uas haum nkaus npog qhov ntswg lossis ib lub uas muaj txoj yas nyem kom haum ntawm qhov ntswg es thiaj li tsis ua rau koj lub tsom iav tuaj hws.
 • TSIS TXHOB kov lub npog ntsej muag thaum koj twb muab looj lawm. Yog tias koj yuav tau muab rov kho dua, tsis haum koj zoo, ces tej zaum koj yuav tau nrhiav ib lub npog qhov ncauj tshiab lossis muab hloov kho.
 • Txhua lub npog qhov ncauj uas muaj ib lub qhov lim cua kom ua pa tau yooj yim, cov ntaub to qhov uas nyias nyias (mesh), lossis tej uas muaj qhov, kem, qhov lim cua TSIS ZOO los siv vim tej no ua rau koj cov pa qaub ncaug tawm tau los.

Mus nyeem cov ntaub ntawv hauv qab no ntxiv yog xav tau kev pab taw qhia seb yuav looj lub npog qhov ncauj li cas:

Tsis yog. Cov tibneeg looj lub npog ntsej muag yuav nqa phom ntawm tes raws li nws muaj ntaub ntawv nqa los yeej ib yam li ib tus uas tsis looj thiab.

Ib lub npog ntsej muag uas ntub lawm, yuav ua nyuaj rau kev ua pa, ces tibneeg yuav tsum muab daim ntaub npog qhov ncauj hle thaum mus koom ua tej kis las ntawd (xws li ua luam dej) uas lub npog qhov ncauj yuav ntub tau. Yeej txhawb kom tej lag luam yuav tsum cia kom muab hle tau yog tias tus neeg ntawd yuav mus ua ib yam kis las twg uas yuav ua rau lub npog qhov ncauj ntub tau.

Feem ntau, kev looj daim ntaub npog qhov ncauj yeej tsis ua cas thaum mus ua ev xaws xais.Mus tham nrog koj tus kws kho mob yog tias koj txhawj txog kev looj daim ntaub npog qhov ncauj thaum koj ua ev xaws xais. Yog koj siv cov ntaub npog qhov ncauj uas xaws rau cov neeg ua ev xaws xais lossis cov neeg ncaws pob ces kuj yuav zoo looj dua, thiab siv sijhawm los looj kom swm tso ua ntej yuav mus ua ev xaws xais.

Muaj ntau yam ua rau kev sib kis kab mob COVID-19. Thaum tibneeg los nyob ua ke, qhov kis tau tus COVID-19 yuav siab dua yog tias lawv:

 • Tsis looj daim ntaub npog qhov ncauj.
 • Nyob ze nrog lwm tus heev heev lossis ntev ntev.
 • Lub cev chwv lawv.
 • Nyob hauv tsev lossis ib qho chaw nraim.
 • Nyob hauv ib chav uas tsis muaj kev lim pa.
 • Mus koom nrog lwm tus sijhawm ntev (xws li koom tej pab pawg ncaws pob, siv chav xov khoom, sib koom caij tsheb ua ke mus rau kev sib tw, tej ntawd). Ua pa hlob hlob (siv zog lossis ua ntau zaus) thaum ua ev xaws xais, hais lus, luag, hu nkauj, qw, lossis nthe.

Nyob raws li tej txheem lus no, cov tibneeg uas tsis tau mus txhaj tshuaj yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj thaum ua ev xaws xais lossis nyob ua si hauv tsev nrog lwm tus uas tsis koom nws tsev neeg (xws li tom tsev nqa kab lossis tsev ncaws pob), ua ev xaws xais lossis ncaws pob nraum zoov uas yuav mus nyob ze heev nrog lwm tus uas tsis koom nws tsev neeg, lossis yog nws nyiam nrog lwm tus neeg uas tsis koom nws tsev neeg nyob ua ke ua ntej, rau thaum, lossis tom qab kev ncaws pob lossis kev ua ev xaws xais tag (xws li pab pawg sib ntsib, pab pawg noj hmo ua ke, lossis tej kis las sib koom).

Tej kev cai hnav khaub ncaws kom tsim nyog thiab zoo saib yog tsim los thiab taug qab los ntawm lub lag luam thiab, qho zaus, raws li txoj cai. Cov neeg ua haujlwm yuav tsum nrog lawv qhov chaw ua haujlwm tham thiab xyuas seb lawv phau hom phiaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog li cas nrog rau phau ntawv sau rau cov neeg ua haujlwm lossis txhooj cai rau qhov chaw ua haujlwm yog hais li cas.

Tsis yog, Executive Order 20-54 (tswv xeev cov lus txib) txwv tsis pub tej chaw ua haujlwm ntxub ntxaug lossis tawm tsam ib tus neeg ua haujlwm uas txiav txim looj lub npog ntsej muag tsuav nws tsis hla tej ncej txheem raws fab lag luam ntawd lossis chaw ua haujlwm txhooj cai ntsig txog kev noj qab nyob zoo, kev nyab xeeb, thiab kev tsim nyog.

Tsev kawm ntawv thiab chaw zov menyuam

Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua haujlwm, thiab lwm tus neeg uas mus rau hauv tej tsev kawm ntawv qib kindergarten txog qib 12 lossis tuaj rau tsev saib xyuas cheeb tsam tsev kawm ntawv lossis cov caij tej npav thiab tsheb hauv tsev kawm ntawv yuav tsum looj lub npog qhov ncauj. Yuav kom nyab xeeb thiab zoo rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua haujlwm, txhua tus kawm qib kindergarten, nrog rau cov muaj 5 xyoos rov hauv yuav tsum looj lub npog qhov ncauj. Lub MDH thiab MDE kuj pom zoo tias txhua tus neeg ua haujlwm looj daim phiaj npog ntsej muag nrog rau looj lub npog qhov ncauj thiab. Yog xav paub ntxiv, xws li tej ntaub ntawv txog thaum twg hle tau, yuav looj tau daim phiaj npog ntsej muag yam tsis looj lub npog qhov ncauj li cas, thiab thaum twg hle tau lub npog qhov ncauj, thov mus nyeem Executive Orders from Governor Walz (lus txib los ntawm Tswv Xeev Walz) thiab COVID-19 Prevention Guidance for Summer School (PDF). Cov menyuam muaj 2 xyoos rov hauv uas muaj ib yam mob nkeeg, teeb meem loj hlob, lossis teeb meem cwj pwm uas yuav ua nyuaj rau nws looj lub npog qhov ncauj tsis tas npog los yeej tau.

Vim tej chaw no muaj kev qhia rau cov menyuam uas tsis tau muaj npe mus txhaj tshuaj, cov tsev saib xyuas menyuam yuav tsum ua raws li tej kev cai ntsig txog kev looj daim ntaub npog qhov ncauj nyob hauv Executive Order 20-81 (tswv xeev cov lus txib): tej tsev tu xyuas cov pab pawg neeg (nyob hauv qab txoj cai Minnesota Rules 2019, chapter 9502); tej tsev zov menyuam (nyob hauv qab txoj cai Minnesota Rules 2019, chapter 9503); tej chaw muaj ntaub ntawv (nyob hauv qab txoj cai r Minnesota Statutes 2019, chapter 245H); tej chaw zov menyuam yam tsis tas muaj lais xees (nyob hauv qab txoj cai Minnesota Statutes 2019, section 119B, subdivision 16); tej txhia chaw Head Start uas tsis tas muaj lais xees, tej tsev kawm ntawv public thiab private (nyob hauv qab txoj cai Minnesota Statutes 2019, section 245A.03, subdivision 2 (a) (5), (13), thiab (26)); thiab lwm cov tsev kawm ntawv Head Start, preschool thiab pre-kindergarten uas qhia ntawv rau cov menyuam muaj 5 xyoos rov hauv. Executive Order 20-81 (tswv xeev cov lus txib) tau muab kho kom siv tau rau tej chaw zoo li no thiab pab kho tej teeb meem uas tshwm sim los ntawm qhov looj daim ntaub npog qhov ncauj rau tej tsev saib xyuas menyuam no.

Feem ntau, cov neeg ua haujlwm yeej siv tau daim ntaub npog qhov ncauj lossis daim phiaj thaiv ntsej muag thaum nyob hauv tej tsev saib xyuas menyuam uas yog tej chaw txhua tus nqhuag mus rau, hauv tej kis tsev lossis tej chav tos txais neeg. Tsis tas yuav looj lub npog qhov ncauj yog tias nyob ib leeg hauv chav kawm ntawv lossis rau cheeb tsam tu xyuas neeg nrog ib pab pawg, kuj xav kom looj, tiamsis yuav tsis yuam. Cov menyuam muaj 5 xyoos rov hauv yuav tsis tas looj lub npog ntsej muag, thiab cov tsev zov menyuam uas zov tej menyuam muaj 5 xyoos rov hauv kuj hais kom cov menyuam hlob zog looj los tau (xws li sau tsab ntawv ceeb toom rau txhua tsev neeg thiab muab sau tseg rau phau hom phiaj tiv thaiv kab mob COVID-19). Yog xav paub txog tej txheem lus, lus taw qhia, thiab ntaug ntawv ntxiv, thov mus xyuas tswv xeev cov lus txib ntawm Executive Orders from Governor Walz (tswv xeev Walz cov lus txib) thiab Masking Requirements for Child Care (kev looj daim ntaub npog ntsej muag rau chaw saib xyuas menyuam) thiab Schools and Child Care: COVID-19 (tej tsev kawm ntawv thiab tsev zov menyuam).

Updated Tuesday, 15-Jun-2021 12:33:35 CDT