Lus Nug Nqhuag Nug Txog Cov Txheem Lus Looj Lub Npog Ntsej Muag - Minnesota Dept. of Health

Lus Nug Nqhuag Nug Txog Cov Txheem Lus Looj Lub Npog Ntsej Muag

7 Hli tim 22, 2020 | Kho tshiab lub 2 Hlis tim 12, 2021

Pib txij lub 7 Hli tim 25, 2020, raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 (PDF), cov neeg nyob hauv Minnesota yuav tsum looj lub npog ntsej muag rau txhua qhov chaw hauv tej kiab khw thiab hauv tej vaj tse nyob hauv zej zog, tshwj yog tias yus ib leeg xwb tsis tas looj los tau. Ntxiv thiab, cov neeg ua haujlwm yuav tsum looj lub npog ntsej muag thaum ua haujlwm nraum zoov uas sib cais deb tsis tau.

Txij li Lub 12 Hlis tim 18, 2020, thaum 11:59 tsaus ntuj, Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-103 hais kom txhua tug yuav tsum looj lub npog ntsej thaum nyob hauv tsev nqa kab lossis tsev ua qoj ib ce-xws li tham ua ev xaws xais.

Tau muaj kev tshawb fawb pom tias thaum tibneeg looj lub npog ntsej muab ces yuav pab txo qhov nws kis tau kab mob mus rau lwm tus nrog rau yog tias nws kuj cais deb ntawm lwm tus thiab nqhuag ntxuav tes.

Hais txog cov looj npog ntsej muag

Tus vais lav uas tsim tus kab mob COVID-19 xav tias yog kis los ntawm tej pa cua uas tawm los ntawm tibneeg thaum lawv hais lus, hnoos, lossis txham. Coob tus neeg uas muaj tus mob COVID-19 tsis pom muaj tej cwm pwm mob twg li tiamsis kuj tseem kis tau mus rau lwm tus, tshwj xeeb yog kis rau cov uas tau nrog tus neeg ntawd rau sijhawm ntev. Ntxiv thiab, cov tibneeg uas muaj tus mob no yeej kis tau rau lwm tus ua ntej tej cwj pwm mob COVID-19 pib tshwm sim tuaj. Qhov looj lub npog ntsej muag yuav pab tiv thaiv kom cov tibneeg nyob ib puag ncig koj tsis txhob kis tau yog tias koj twb mob lawm tiamsis tsis tau paub txog. Lub koom haum tswj xyuas kab mob kev nkeeg Centers for Disease Control and Prevention (CDC) thiab koom haum tswj xyuas kev noj qab nyob zoo thoob qab ntuj World Health Organization (WHO) tau hais kom tibneeg looj lub npog ntsej muag thaum tawm rooj es thiaj li tsis lam tau lam sib kis ntawm tej pa cua uas tibneeg tso tawm, tshwj xeeb yog thaum sib cais tsis tau deb. Qhov looj lub npog ntsej muag nrog rau kev nqhuag ntxuav tes thiab cais deb ntawm lwm tus yuav pab cheem kom tus kab mob no tsis txhob kis mus rau ntau tus.

 • Cov looj ntsej muag muaj xws li daim ntaub npog, tsho ntaub vov caj dab npog tau ntsej muag (neck gaiter), phuam, phuam khi taub hau (bandanna), lossis daim npog ntsej muag uas raws li txoj kev ntseeg.
 • Lub CDC pom tias zoo looj lub npog ntsej muag uas muaj ob theem ntaub uas ceev, muab ntxhua tau thiab ua pa tau. Tej ntaub uas ceev nruj ua rau cov teeb ci nkag tsis tau los tiamsis ua pa tau. Tej ntaub npog ntsej muag, phuam, ntaub vov caj dab, lossis phuam khi taub hau uas cov ntaub nyias, looj tsis khov, lossis yog ib theem ntaub xwb yuav thaiv tsis tau cov qaub ncaug uas tawm los thaum hais lus, hnoos, lossis txham thiab yuav tsum tsis txhob siv tshwj tsis yog tias tsis muaj lwm txoj ke lawm xwb.
 • Lub npog ntsej muag uas yog siv ntawv los xaws thiab pov tseg tau tom qab siv tag, kuj siv tau ib pliag, xws li lam siv ib pliag thiaj nkag mus rau hauv ib lub lag luam kiab khw, tiamsis hom ntaub tuab yog hom uas xav kom koj looj thiaj li tiv thaiv tau zoo, yog tias cais txav deb tsis tau ntawm lwm tus neeg.
 • Ib lub npog ntsej muag yuav tsum npog kiag lub qhov ntswg thiab qhov ncauj tagnrho haum nkaus yam tsis muaj ib kem seem li. Yuav tsum tsis txhob nruj dhau lossis ceev dhau thiab yuav tsum tab tom xwb.
 • Cov menyuam muaj 2 xyoos rov saud, mus nrhiav cov npog ntsej muag uas yog xaw rau tej menyuam me kom thiaj li haum lawv. Cov menyuam muaj 2 xyoos rov haud yuav tsum TSIS txhob looj ib lub npog ntsej muag.
 • Yog tias koj tsom iav, mus nrhiav ib lub npog ntsej muag uas haum nkaus npog qhov ntswg lossis ib lub uas muaj txoj yas nyem kom haum ntawm qhov ntswg es thiaj li tsis ua rau koj lub tsom iav tuaj hws.
 • TSIS TXHOB kov lub npog ntsej muag thaum koj twb muab looj lawm. Yog tias koj yuav tau muab kho/rov kho dua, tsis haum koj zoo, ces tej zaum koj yuav tau nrhiav ib lub npog ntsej muag tshiab lossis muab hloov kho.
 • Txhua lub npog ntsej muag uas muaj ib lub qhov lim cua kom ua pa tau yooj yim, cov ntaub to qhov uas nyias nyias (mesh), lossis tej uas muaj qhov, kem, qhov lim cua TSIS ZOO los siv vim tej no ua rau koj cov pa qaub ncaug tawm tau los.

Mus nyeem cov ntaub ntawv hauv qab no ntxiv yog xav tau kev pab taw qhia seb yuav looj lub npog ntsej muag li cas:

Kev looj lub npog ntsej muag tau pab tiv thaiv lwm yam mob ntsig txog kab mob rau hlab ua pa xws li mob ntsws thiab ua npaws.(1, 2) Tej duab tshawb fawb los ntawm New York thiab Washington qhia tau tias kev looj lub npog ntsej muag pab cheem tus kab mob COVID-19 kom tsis txhob kis mus rau lwm tus thiab yuav pab txo kom tsis txhob muaj neeg coob mus pw tsev kho mob thiab kev tuag.(3) Cov xeev uas tau teeb txoj cai kom looj lub npog ntsej muag tau pom tias tus mob COVID-19 no nqis lawm, thiab qhov looj lub npog ntsej muag tau pab tiv thaiv 230,000 thiab 450,000 tus neeg kom tsis txhob kis lawm.(4) Tau tshawb nrhiav pom tias kev looj lub npog ntsej muag thoob qab ntuj tau pab txo kev sib kis mob, xws li muaj ib tus neeg txiav plaub hau uas mob SARS-CoV-2 (tus vais lav uas tsim tus kab mob COVID-19) tsis kis tus mob mus rau cov neeg nws txiav plaub hau vim tias nws looj lub npog ntsej muag.(5) Lub zos uas muaj ntau tus neeg looj lub npog ntsej muag nrog rau nqhuag ntxuav tes thiab sib cais deb yuav pom tias tsis tshua muaj neeg sib kis kab mob tshaj.

Cov looj npog ntsej lossis ntaub npog mus yuav los tau lossis yus xaws yus los tau thiab. Tsis muaj daim ntawv teev cov neeg muag lub npog ntsej muag. Thaum koj mus yuav lossis xaws lub npog ntsej muag, nco ntsoov kom muaj raws li cov hauv qab no qhia:

 • Npog kiag tagnrho lub qhov ncauj thiab qhov ntswg.
 • Tsis qhwv ruaj dhau lawm.
 • Cov looj npog ntsej muag yuav tsum tsis txhob siv ntaub nyias lossis lwm yam ntaub uas muaj lub qhov qhib kom yooj yim ua pa, lossis cov looj npog uas muaj qhov tawm tau pa yuav tsis pab tiv thaiv zoo vim nws dim pa thiab tej cua phem uas poob nkag tau rau lub npog ntsej muag.

Yog tias yuav xaws ib lub npog ntsej muag, muaj ntau txoj kev pab los xaws, xws li:

Hais txog txoj cai looj lub npog ntsej muag

Lub xeev tau hais kom txhua tus looj lub npog ntsej muag pib li lub 4 Hlis los lawm. Li peb twb pom nyob rau lwm lub xeev, tus kab mob COVID-19 kis tau mus ceev heev - rau tej cheeb tsam uas tsis tau muaj dua lossis twb tsis tshua kis lawm - thiab feem ntau muaj mob hnyav heev. Vim tias Minnesota nyob rau theem pib rov qhib lub xeev kev khwv nyiaj dua thiab tam sim no tibneeg pib tawm rooj ntau zuj zus lawm, qhov looj lub npog ntsej muag yuav pab kom sawvdaws tsis txhob kis tus kab mob COVID-19. Yav tag los, lub xeev Minnesota nrog rau lwm cov xeev tau txhawb kom tibneeg looj lub npog ntsej muag, tiamsis tsis yog txhua ua raws li hais thiab qhov hais kom siv lub looj npog ntsej muag ua rau coob leej ntau tus mloog dua. Lwm cov xeev tsis tshua muaj neeg kis kab mob COVID-19 vim lawv muaj txoj cai kom txhua tus looj lub npog ntsej muag thaum tawm rooj thiab ua raws li cov txheem lus los ntawm CDC thaib WHO.(6)

Tswv Xeev Cov Lus Txib no yuav pib siv kiag tam sid yog tias tau kev pom zoo los ntawm Pab Tsav Xwm Muab Tswv Yim Rau Tswv Xeev, uas muaj txoj cai looj lub npog ntsej muag pib rau lub 7 Hli tim 25, 2020. Yuav muaj txoj cai no kom ntev li ntev tau raws li cov teeb meem muaj nyob rau Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-01 tag lossis muab tshem tawm los ntawm muaj cai tshem tawm (Minnesota Statutes 2019, section 4.035, subdivision 2, and section 12.32).

Raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 yav tag dhau los, tso ca rau tibneeg hle lub npog ntsej muag ib pliag thaum ua ev xaws xais hauv tsev nqa kab lossis qoj ib ce lossis txhua lub tsev uas yog thaum yus lub cev siv zog heev uas yuav ua pa nyuaj, tsuav lawv nyob sib nrug deb ntawm lwm tus xwb. Tiamsis txij li Lub 12 Hlis tim 18, 2020 thaum 11:59 tsaus ntuj, Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-103 hais kom looj lub npog ntsej muag txhua sijhawm tab txawm nyob hauv tsev nqa kab lossis tsev qoj ib ce-uas yuav ua ev xaws xais.

Tswv Xeev Cov Lus Txib yuav tsim txoj cai looj lub npog ntsej muag rau txhua tus nyob hauv Minnesota. Yog tias ib lub zos twg tsim tsa ib txoj cai uas pab tiv thaiv zoo tshaj (uas kom looj lub npog ntsej muag rau ntau qhov txhia chaw dua), ces koj yuav tsum ua raws li txoj cai ntawd.

Lub hom phiaj ntawm Tswv Xeev Cov Lus Txib yog kom txhua tus neeg nyob hauv Minnesota looj lub npog ntsej muag los tiv thaiv lawv, lawv tsev neeg, cov phoojywg, thiab lwm tus, thiab npaj siab tias txhua tus nyob hauv Minnesota yuav ua raws li cov Lus Txib no. Tswv Xeev Cov Lus Txib no tsis yog tsim los yuam ib tus twg, tiamsis vim txoj cai no pab kom nyab xeeb rau txhua tus neeg nyob hauv peb lub zej lub zos, cov neeg nyob hauv Minnesota twg uas tsis ua raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib kuj yuav raug ib lub txim me thiab raug rub nqi $100 rau them.

Tau kom tej lag luam nqis tes ua kom txhua tus thiaj li tsis kis mob, vim tias muaj coob leej ntau tus neeg niaj hnub tuaj rau tom tej khw nyob hauv Minnesota. Vim li no, tej lag luam (thiab cov tswv thiab mes ntsaws) kuj yuav raug txim txhim (txim me, them $1,000, thiab tsis pub tshaj 90 hnub nyob hauv tsev loj cum) pej xeem kev cai thiab nqi raug them (txog txij $25,000), thiab kev cai tswj (xws li tej nom tswv hauv zos uas muab lais xees tswj lub lag luam).

Muaj ib txhia neeg looj tsis tau lub npog ntsej muag vim ntau yam thiab tej zaum koj yuav tsis paub tseeb yog tias koj tsuas pom nws ib zaug xwb. Yog tias koj tsis yog ib lub lag luam muaj lub luag haujlwm kom cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom ua kom tau raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib, ces tsis txhob mus hais ib tus neeg twg kom nws looj hlub npog ntsej muag thiab tsis txhob qhia nws mus rau tej nom tswv hauv xeev lossis zos, nrog rau tej tub ceev xwm tibsi. Yog tias ua tau, cais deb ntawm nws thiab nug nws vim li cas nws ho tsis looj lub npog ntsej muag. Qhov looj lub npog ntsej muag pab tiv thaiv koj los ntawm lwm tus ces kav tsij looj mus thiab, yog tias ua tau, cais deb li 2 dag ntawm lwm tus uas tsis looj lub npog ntsej muag. Nco ntsoov tias peb sawvdaws muaj qhov teeb meem thiab tsis yog txhua tus yuav looj tau ib lub npog ntsej muag.

Thaum twg looj thiab thaum twg hle tau lub npog ntsej muag

Kev looj lub npog ntsej muag nyob raws txhua tus neeg yam mob, ces yuav kom paub tseeb seb yuav looj los tsis looj nyob ntawm nws tus kws kho mob kev pom zoo. Tus kws kho mob mam li ntsuas seb nws yam mob puas tsim nyog los looj lossis looj. Tam sim no tsis muaj lus taw qhia seb yam mob twg lossis kev xiam oob qhab twg yuav los cheem tau ib tug neeg kev looj lub npog ntsej muag. Tab txawm tias muaj los, qhov looj tau nyias yuav txawv nyias – ib tug looj tau hos lwm tus yuav looj tsis tau.

Ntxiv thiab, ib txhia yuav ntseeg tias looj tsis tau vim nws tsis paub tseeb, ces yuav tsum mus nug tej kws kho mob es thiaj li paub tseeb tshaj txog yam xov xwm tshiab txog kev looj lub npog ntsej muag. Piv txwv li, ib tug neeg mob hawb pob yuav kwv yees tias nws looj tsis tau lub npog ntsej muag, tiamsis lub koom haum saib xyuas kev hawb pob, American College of Allergy, Asthma and Immunology Recommendations on the use of face masks to reduce COVID-19 transmission tau nrhiav pom tias kev looj lub npog ntsej muag yuav tsis ua teeb meem rau cov neeg hawb pob. Ntxiv thiab, tej looj lub npog ntsej muag tsis ua rau muaj cov pa carbon dioxide (CO2) ntau dua los daig hauv lub npog ntsej muag, vim cov pa CO2 ntawd tawm tau hauv tej kem ntawm lub npog ntsej muag (tus kab mob COVID-19, yog ib co kab mob uas mentsis loj thiab nkag tsis tau yooj yim rau tej kem ntawm lub looj ntsej muag ntawd).

Rau tej lus nug rau cov hluas seb puas tsim nyog rau lawv looj, lub MDH tau pom zoo mus nug lub Minnesota Chapter of the American Academy of Pediatrics (MNAAP) - MNAAP Supports Mask Mandate txog qhov no. Tej teeb meem tshwm sim los ntawm kev looj lub npog ntsej muag tsuas muaj tsawg tsawg xwb. Lub MNAAP tau pom zoo tias yog ib tug neeg twg paub hle lub npog ntsej muag thaum muaj xwm ceev, ces nws yuav tsum looj lub npog ntsej muag. Ib tug neeg yuav tsum tsis txhob looj lub npog ntsejmuag yog tias lawv tsis feeb meem, lub hlwb khiav qeeb, muaj teeb meem kev ua pa (xws li muab txoj hlab ua pa to ib lub qhov lossis nij lub tshuab tso pa oxygen thiaj ua pa tau), lossis tau muaj kev rub pob txha kom ncaj lossis hlwb puas tsis meej pem uas yuav ua rau tus neeg ntawd tshem tsis tau lub npog ntsej muag thaum muaj xwm ceev.

Thaum kawg, nws tseem ceeb looj lub npog ntsej muag vim yuav pab cheem kev sib kis tus kab mob COVID-19. Raws lub CDC hais, kev looj lub npog ntsej muag yuav pab tiv thaiv nws tus kheej thiab lwm tus nyob ib puag ncig nws. Tej yam mob (xws li mob kev ua pa tsis taus) kuj ua ib tus neeg tsis looj tau lub npog ntsej muag thiab ua rau nws kis tau tus kab mob COVID-19 yooj yim dua. Raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-55 hais kom cov neeg kis tau mob yooj yim nyob twj ywm tsev thiab sib nrug deb ntawm lwm tus yog tias lawv yuav tsum tawm rooj, tsab xov no tseem ceeb heev rau cov uas looj tsis tau lub npog ntsej muag.

Kev looj lub npog ntsej muag yuav ua nyuaj sib txuas lus nrog cov tibneeg lag ntseg tsis hnov lus zoo, lossis muaj teeb meem hais lus lossis xiam oob qhab. Tswv Xeev Cov Lus Txib tso cai rau tibneeg hle lub npog ntsej muag ib pliag los tham nrog ib tug neeg lag ntseg tsis hnov lus zoo lossis muaj yam mob xiam oob qhab twg uas ua nyuaj rau kev sib txuas lus. Mus nyeem daim ntawv Best Practices for Masks: Considerations for People with Disabilities and Special Health Needs (PDF). Lub CDC kuj pom zoo looj lub npog ntsej muag uas pom lub qhov ncauj lossis lwm yam ua rau hais lus nkag siab tau yam tsis tas hle lub npog ntsej muag.

Yuav tsum looj. Cov khej uas MDH suav tsis suav txhua cov neeg uas mob COVID-19 tiamsis tsis muaj cwj pwm mob lossis tsis tau mus kuaj. Tseem ceeb tias txhua tus neeg nyob hauv Minnesota xyuam xim. Qhov looj lub npog ntsej muag yuav pab kom tus kab mob COVID-19 tsis txhob kis mus rau coob tus nyob hauv Minnesota thiab pab kom peb qhib tau peb tej lag luam.

Tswv Xeev Cov Lus Txib tso cai rau ib tus neeg twg los hle nws lwb looj ntsej muag yog tias yauv nias meej seb nws yog leejtwg tiag (verify identity) - piv txwv tias koj mus ua ntawv tsav tsheb lossis ua daim npav qhia koj yog leejtwg (ID). Tiamsis, yeej xav txhawb kom tej lag luam thiab lwm tus neeg lossis koom haum xyaum lwm txoj kev los pab nias meej seb ib tus neeg yog leejtwg tiag es nws thiaj li tsis tau hle nws lub npog ntsej muag (piv txwv li kuaj seb nws siab npaum cas, qhov muag yog xim dabtsi raws li cov ntaub ntawv muab sau rau hauv daim npav tsav tsheb lossis daim ID).

Tsis yog. Cov tibneeg looj lub npog ntsej muag yuav nqa phom ntawm tes raws li nws muaj ntaub ntawv nqa los yeej ib yam li ib tus uas tsis looj thiab.

Yuav tsum looj. Tswv Xeev Cov Lus Txib hais kom txhua tus looj lub npog ntsej muag rau thaum nyob hauv tej kiab khw thiab nraum zoov hauv zej zog tibsi. Tab txawm tsis hais kom tibneeg looj lub npog ntsej muag hauv lawv vaj lawv tsev los, yuav tsum tau looj rau thaum tawm mus rau tej sab nraud ntawm cov tsev muaj ntau yim nyob. Cov neeg uas muaj mob looj tsis tau lub npog ntsej muag ces cov tswv tsev yuav tsum qhia tsi ntsees seb yuav ua lwm yam li cas kom thiaj li tiv thaiv tau tej chaw tibneeg nqhuag tawm mus rau.

Yuav tsum looj. Tswv Xeev Cov Lus Txib hais kom txhua tus neeg looj lub npog ntsej muag rau txhua txhia qhov chaw ua lag luam tab txawm yuav nyob hauv tsev - xws li chaw pov ntawv. Cov neeg pov ntawv uas tsis kam looj lub npog ntsej muag yuav pub nws pov ntawv rau nraum zoov (curbside) yam tsis tas hla Tswv Xeev Cov Lus Txib.

Yuav tsis txwv ib tus neeg pov ntawv twg uas tsis kam looj lub npog ntsej muag thiab tsis kam mus pov ntawv nraum zoov. Tiamsis, ib tus neeg twg uas tsis kam ua raws Tswv Xeev Cov Lus Txib - tab txawm nyob hauv tsev pov ntawv lossis chaw nyob hauv zej zog lossis lag luam twg - kuj yuav raug ib lub txim me thiab raug nplua $100.

Yog xav paub ntxiv txog hnub pov ntawv Election Day thiab seb yuav pov ntawv li cas ntxiv, mus xyuas hauv Office of Minnesota Secretary of State: Elections & Voting (kev pov ntawv) lossis hu rau 1-877-600-VOTE (8683).

Muaj, tej chaw teev tiam kuj yuav tau ua raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 thiab. Tej chaw teev tiam yuav tsum tau muaj Hom Phiaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-10 thiab ua raws li cov txheem lus muaj nyob hauv Stay Safe Guidance for Places of Worship (txheem lus rau tej chaw teev tiam).

Ib lub npog ntsej muag uas ntub lawm, yuav ua nyuaj rau kev ua pa, ces tus Tswv Xeev Cov Lus Txib yeej tso cai rau tibneeg muab hle thaum mus koom ua tej kis las (xws li ua luam dej) uas lub npog ntsej muag yuav txawj ntub. Tab txawm tej lag luam kiab khw coj txoj cai looj lub npog ntsej muag nruj heev dua li Tswv Xeev Cov Lus Txib los, tej lag luam yuav tsum cia kom muab hle tau yog tias tus neeg ntawd yuav mus ua ib yam kis las twg uas yuav ua rau lub npog ntsej muag ntub tau.

Tab txawm tibneeg yuav looj lub npog qhov ncauj thaum ua ev xaws xais cev nyob raws lawv mus qhov twg thiab ua yam kis las twg. Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-103 hais kom cov neeg ua haujlwm, cov qhua, thiab cov tswv cuab/cov neeg yuav khoom looj lub npog qhov ncauj txhua sijhawm lawv mus rau lub tsev nqa kab, tsev qoj ib ce, lossis tej tsev mentsis xws li no—thaum lawv ua ev xaws xais. Yuav tsum looj lub npog qhov ncauj txhua sijhawm thaum mus koom hauv tej kev xyaum ncaws pob rau cov hluas lossis neeg laus (rov qab pib ncaws pob tau rau Lub 1 Hlis tim 4) lossis kev sib tw ncaws pob (rov qab pib sib tw rau Lub 1 Hlis tim 14) Mus nyeem daim COVID-19 Sports Practice Guidance for Youth and Adults (PDF) yog xav paub ntxiv.

Kev looj lub npog qhov ncauj tau pab cheem kom tus kab moab COVID-19 tsis txhob nthuav kis mus deb. Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 hais tias lub npog qhov ncauj yuav tsum siv ntaub los xaws lossis lwm yam uas mentsis xws li ntaub los xaws (qhov zoo tshaj yog 2 theem ntaub) uas npog kiag lub qhov ntswg thiab qhov ncauj). Tej looj npog qhov ncauj uas zoo yog cov uas tsis muaj qhov dim pa. Tshwj tsis yog muaj hais nyob hauv daim FAQ (lus nug nqhuag nug txog) no lossis raws li cov lus Stay Safe Guidance for Organized Sports hais, cov looj npog qhov ncauj yuav tsum muaj raws li hais tseg no thaum koom tes ncaws pob rau cov hluas thiab neeg laus.

Qee zaus tej kaus mom hlau yuav cuam tshuam kev looj lub npog qhov ncauj kom npog tsim nyog lossis nyab xeeb hlo, tshwj xeeb yog rau cov hluas ncaws pob. Kuj muaj lwm tej koom haum uas tsim cov phiaj npog ntsej muag uas muab dhos rau lub kaus mom hlau thiab yeej tiv thaiv tau tej kua dej, cua, pa uas yog COVID-19 thiab. Tej phiaj npog ntsej muag no kuj tsis zoo npaum siv kiag lub npog qhov ncauj, tiamsis kuj tiv thaiv mentsis thiab. Thaum cov tub ncaws pob muab looj raws li tsim nyog, ces cov phiaj npog ntsej muag no kuj zoo dua los siv thaum looj tsis tau lub kaus mom hlau nrog lub npog qhov ncauj. Txhua daim phiaj npog ntsej muag yuav tsum npog tagnrho lub ntsej muag, mus npog lub pob ntseg thiab puab tsaig, thiab tsis txhob muaj qhov ze lub qhov muag, qhov ncauj, lossis qhov ntswg.

Tej kev ncaws pob ua nraum zoov yuav pab txo kom tsis txhob sib kis tau tus kab mob SARS-CoV-2 vim ib leeg yuav nrug deb tau ntawm ib leeg. Yuav tsis tas looj lub npog ntsej muag yog tias ncaws pob nraum zoov thiab yeej sib nrug deb li ntawm 2 dag (6 feet) ntawm lwm tus. Tiamsis, yog sib nrug deb tsis tau, cov neeg ncaws pob yuav tsum looj lub npog ntsej muag.

Nco tseg tias txawm mus ncaws pob nraum zoov los yeej tseem mus nyob ze tau nrog lwm tus, ces pab pawg neeg ncaws pob yuav tsum tau hloov tej kev ncaws pob kom sib nrug tau li ntawm 2 dag. Ntxiv thiab, txhua tus neeg ncaws pob nraum zoov yeej yuav tsum tau looj lub npog ntsej muag thaum nyob sib ze lwm tus neeg ncaws pob, tus qhia ncaws pob, lossis lwm tus rau thaum tsis ncaws pob lawm.

Piv txwv li, thaum mus saum tej roob lossis sib tw Nordic ski, tus neeg ski ntawd hle tau nws lub npog ntsej muag yog tias thaum muaj kev sib tw, tus neeg ski yeej yuav nrug deb li 2 dag ntawm lwm tus, thaum pib mus txog thaum xaus. Yog muaj li no lawm, tom qab caij tag, yuav tsum rov qab muab coj los looj.

Mus nyeem hauv daim ntawv COVID-19 Sports Practice and Games Guidance for Youth and Adults (PDF) yog xav paub ntxiv.

Tej pab pawg, cov kws qhia ncaws pob, lossis lwm tus coj pab pawg yuav tsum tiv tauj nrog lub koom haum saib xyuas kev noj qab nyob zoo, seb tej txheem lus hais li cas txog kev looj lub npog ntsej muag raws lawv kev ncaws pobs. Tej pab pawg ncaws pob no yuav xav mus cuag kev cai lij choj los kuj tau thiab. Ntxiv thiab, cov neeg ncaws pob yuav tsum tham nrog lawv tus kws kho mob los txiav txim seb lawv yam mob puas tsim nyog rau lawv tsis tas looj lub npog ntsej muag, thiab puas tsim nyog rau nws mus ncaws pob vim yuav ua rau kis tau kab mob COVID-19 yooj yim vim tsis muaj lub npog ntsej muag. Yog xav paub ntxiv txog tej yam teeb meem uas ua rau looj tsis tau lub npog ntsej muag, thov mus saib lo lus nug FAQ saud uas tham txog, “Tej yam kev mob twg lossis teeb meem twg ua rau ib tus neeg looj tsis tau lub npog ntsej muag?”

Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 tsis tau txwv pab pawg lossis cov kws qhia ncaws pob mus nug tus neeg tsis looj lub npog ntsej muag kom muab pov thawj qhia vim li cas nws ho tsis looj lub npog ntsej muag thiab nws muaj yam kev xiam oob qhab twg, tiamsis kuj tseem muaj tej kev cai los ntawm tsoom fwv lossis xeev uas txwv kev qhia tau tej yam ntaub ntawv txog xiam oob qhab li no thiab. Piv txwv li, ib pab pawg ncaws pob hauv tej tsev kawm ntawv yuav muaj txoj cai Family and Educational Rights and Privacy Act thiab Title II ntawm lub Americans with Disabilities Act (ADA), nrog rau lwm cov kev cai uas tiv thaiv lawv. Vim li no, tej pab pawg ncaws pob uas tsis yog nyob hauv tsev kawm ntawv yuav tsum mus xyuas tej kev cai Title III ntawm lub ADA, nrog rau lwm cov kev cai uas muaj feem cuam txog qhov no yog xav paub ntxiv. Txhua lub koom haum thiab pab pawg yuav yog tus saib xyuas thiab nkag siab ua raws li tej kev cai txog kev xiam oob qhab (uas tsis yog hais txog qhov hle tau lub npog ntsej muag xwb). Li txhua lwm lub lag luam thiab koom haum, tej pab pawg ncaws pob no yuav tsum pab tus neeg ncaws pob no li nws ua tau, thiab tej kev pab cuam ntxiv no yuav tsum cia rau muaj feem los ncaws pob thiab tiv thaiv kom tsis txhob sib kis tau tus kab mob COVID-19 (xws li cia tus neeg ncaws pob no looj daim phiaj thaiv ntsej muag xwb es tsis txhob looj lub npog ntsej muag). Ntxiv thiab, tej tub ncaws pob yuav tsum ua raws nraim li tej kev cai tswj kev mob nkeeg uas los ntawm cov koom haum, tsev kawm ntawv, lossis lwm pab pawg uas muaj feem cuam saib xyuas tej kev ncaws pob.

Li tau muab sau tseg hauv Stay Safe Guidance for Organized Sports, tej pab pawg thiab cov tub ncaws pob yuav tsum paub tias kev ncaws pob yuav ua rau muaj kev phom sij los kis tau tus kab mob COVID-19, thiab cov uas tsis looj lub npog ntsej muag kuj yuav haj yam kis tau tus kab mob COVID-19. Tej pab pawg ncaws pob yuav tsum txhawb kom txhua tus neeg ncaws pob looj lub npog ntsej muag thiab cheem kev pub cov neeg uas kis tau mob yooj yim los ncaws pob vim tias yuav ua rau nws haj yam kis tau mob yooj yim.

Tej lag luam thiab neeg ua haujlwm

Feem ntau, cov neeg ua haujlwm yuav tsum looj lub npog ntsej muag txhua lub sijhawm thiab rau thaum cais deb ntawm lwm tus tsis tau, lossis tau tej txheem lus rau fab lag luam ntawd muaj tej cai coj nruj tshaj. Mus saib hauv Stay Safe Guidance for Businesses and Organizations (txheem lus rau tej lag luam thiab koom haum). Tej txheem lus raws nyias fab lag luam twg uas muaj kev caij nruj tshaj Tswv Xeev Cov Lus Txib kuj muab sau nyob rau hauv Face Covering Requirements and Recommendations under Executive Order 20-81 (Txheem Lus Rau Kev Siv Lub Npog Ntsej Muag Raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81). Tej lag laum kuj yuav tau qhia tej kev cai no rau lawv tej neeg ua haujlwm.

Tswv Xeev Cov Lus Txib kuj qhia txog tej lub sijhawm uas hle tau lub npog ntsej muag, xws li thaum tus neeg ua haujlwm nyob nws ib leeg (piv txwv thaum nws nyob rau ib lub os fiv uas kaw rooj lawm, chav ua haujlwm uas muaj phab ntsa siab thiab cais deb tau ntawm lwm tus, lossis tej chaw uas tsis muaj lwm tus nyob ze). Ntxiv thiab, yog tias ib tus neeg ua haujlwm tsis looj lub npog ntsej muag vim nws muaj ib yam mob twg, ib lub lag luam yuav tsum muaj lwm yam pab rau nws, yog tias ua tau.

Muaj, nws yog lub lag luam txoj haujlwm los qhia rau cov neeg ua haujlwm, cov neeg yuav khoom, thiab cov qhua kom looj lub npog ntsej muag kom muaj raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81.

Tej lag luam yuav tsum kho dua tshiab lawv Phau Hom Phiaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 kom muaj raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81. Tej lag laum kuj yuav tsum qhia rau cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom tias lawv yuav tau looj lub npog ntsej muag raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib - txhais tau tias, thaum nyob hauv tsev ua thiab nraum zoov uas cov neeg ua haujlwm cais deb tsis tau - tshwj tsis yog muaj ib yam xwm twg uas yuav tau hle lub npog ntsej muag rau ib pliag. Tsawg kawg los, tej lag luam yuav tsum rhais paib kom txhua tus neeg ua haujlwm, neeg yuav khoom, thiab cov qhua pom tias yuav tau looj lub npog ntsej muag. Ib txoj kev zoo rau tej lag luam qhia rau cov neeg yuav khoom kom looj lub npog ntsej muag yog thaum lawv hu tham txog kev xaub ub xaub no, teem sijhawm yuav khoom, lossis tuaj nqa khoom.

Muaj ntaub ntawv hauv koos pis tawj thiab ntawv luam tau ntsig txog #MaskUpMN muaj nyob dauj lauj (download) tau hauv Minnesota Kev Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19: Share Our Message For Businesses (qhia peb tsab xo rau tej lag luam).

Tswv Xeev Cov Lus Txib kuj muaj qhov uas cov neeg muaj mob xiam oob qhab li cas tsis tas looj los tau.Thaum ib tus neeg yuav khoom lossis ib tus qhua twg hais tias nws tsis tas looj los tau vim nws muaj ib tus mob xiam oob qhab twg, ces tej lag laum tsis tas yuav hais kom nws muaj ntawv pov thawj, lossis kom tus neeg ntawd piav txog nws yam mob.Thaum twg ua tau, yog tias tsis ua ib qho kev phom sij kis mob thiab kev tsis nyab xeeb rau cov neeg ua haujlwm lossis neeg yuav khoom, ces tej lag luam yuav tsum muaj lwm yam kev pab rau cov neeg looj tsis tau ib lub npog ntsej muag. Txhua lub sijhawm, tej tsev lag luam yuav tsum ua tib zoo tiv thaiv kom cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom tsis txhob mus ze cov neeg uas tsis looj lub npog ntsej muag. Tej kauj ruam thiab kev pab tsim tsa los cheem tus mob COVID-19 kom tsis txhob nthuav dav yuav tsum muaj raws li koom haum kev noj qab nyob zoo tej kev cai tshiab hais thiab ua raws li tej hauv qab no:

 • Muaj qhov nws tuaj nqa khoom tau nraum zoov (curbside);
 • Tso cai rau tus neeg yuav khoom looj daim yas thaiv ntsej muag (xws li daim thaiv ntsej muag); thiab/lossis
 • Tsim tsa ib txoj cai nruj heev uas txhua tus neeg yuav khoom thiab neeg ua haujlwm yuav tsum sib cais deb tas li thaum tus neeg yuav khoom tsis looj lub npog ntsej muag nyob hauv (xws li yuav tau siv phab ntsa yas (plexiglass) los kem nruab nrab kom tus neeg ua haujlwm lossis neeg yuav khoom tsis tau los sib ze, lossis txwv kom neeg yuav khoom tsis txhob nyob coob coob hauv lub khw).

Yog tias lub lag luam tsis muaj lwm yam kev pab rau cov kws tsis looj lub npog ntsej muag lossis ib txoj kev twg los pab tiv thaiv kom nws tsis txhob mus kis tau rau lwm tus, (piv txwv li, yog tias lub lag luam tsis muaj qhov nws tuaj nqa khoom tau nraum zoov thiab tab tsis tau txoj cai nruj kom sib cais deb), lossis tus neeg yuav khoom tsis kam koom tes nrog tej kev pab no rau nws, ces lub lag luam muaj cai thiab cheem tsis pub nws nkag rau lub khw los yeej tau lossis hais kom nws tawm ntawm lub khw mus kom thiaj tiv thaiv tau cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom.

Ib tus neeg yuav khoom lossis qhua twg uas looj tsis tau lub npog ntsej muag vim nws muaj ib yam mob lossis mob siab ntsws xav lossis muaj ib qho kev xiam oob qhab twg tsis tas looj lub npog ntsej muag los tau raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib. Ib lub lag luam tsis kam pub tus neeg yuav khoom lossis qhua nkag vim nws tsis muaj lub npog ntsej muag los yeej tau. Tiamsis, yuav cia nws nkag tsuav muaj raws li cov hauv qab no:

 • Ib lub lag luam yuav tsum tau tiv thaiv nws cov neeg ua haujlwm ntawm tej teeb meem – xws li kev kis tus kab mob COVID-19. Yog tias koj cia tus qhua lossis neeg yuav khoom tsis looj lub npog ntsej muag vim nws muaj ib yam mob twg nkag rau hauv koj lub khw lossis chaw ua haujlwm, lub lag luam ntawd yuav tsum muaj kev pab los tiv thaiv kom cov neeg ua haujlwm tsis txhob kis mob los ntawm tus qhua tuaj thiab neeg yuav khoom ntawd (mus xyuas lo lus nug uas sau ua ntej lo lus nug no yog xav paub ntxiv txog qhov no).
 • Raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib, ib lub lag luam, thaum twg ua tau, yuav tsum muaj lwm txoj kev pab tiv thaiv uas tsim nyog, xws li pub siv daim yas thaiv ntsej muag (face shield) lossis muaj kev lag luam uas tsis kom tus neeg yuav khoom nkag mus rau hauv lub khw.
 • Tsoom fwv txoj cai, raws li txoj cai Americans with Disabilities Act (ADA), kuj yuav ua ib qho kev cai ntxiv rau tej lag luam thiab chaw ua haujlwm. Yog xav paub ntxiv txog ADA thiab COVID-19 mus rau ntawm U.S. Equal Employment Opportunity Commission, thiab tej lag luam yuav tsum tham nrog lawv cov kws lij choj lossis cov neeg paub txoj cai no yog xav paub ntxiv. Feem ntau, yeej yuav pab ib tus neeg uas xiam oob qhab, tiamsis tej zaum lwm txoj kev pab no yuav tsis raws li nws siab nyiam, tsuav tias txoj kev pab ntawd yeej siv tau thiab. Yog tias ib lub lag luam twg yeej muaj ntau txoj kev pab thiab tus neeg yuav khoom lossis qhua xyeej tagnrho tej kev pab no thiab tsis kam tawm tswv yim yuav ua li cas, ces lub lag luam yeej muaj cai tsis pub nws nkag mus hauv lub khw, lossis hais kom tus neg yuav khoom ntawd tawm ntawm lub khw mus, thiab lub lag luam yuav tsum ua li no. Ntxiv thiab, txoj cai ADA yuav tsis kom ib lub lag luam tso cai rau tus neeg yuav khoom lossis qhua nkag yog tias yuav ua ib qho kev phom sij kis mob thiab yuav tsis nyab xeeb rau lwm tus – xws li cov neeg ua haujlwm thiab lwm cov neeg yuav khoom thiab qhua.

Yog tias ib tus neeg ua haujlwm twg xam tias nws tsis tas looj lub npog ntsej muag, ces lub lag luam ntawd yuav tsum ua raws li cov kev cai uas tsim nyog ua (xws li pej xeem kev cai Americans with Disabilities Act thiab Minnesota Human Rights Act) uas muaj feem qhia tawm seb tus neeg ua haujlwm yam mob lossis kev xiam oob qhab yog li cas tiag. Vim tej lag luam yuav tsum muaj qhov chaw ua haujlwm uas nyab xeeb thiab ua raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib, ces nws yuav tsum tsis txhob cia tus neeg ua haujlwm yam tsis looj lub npog ntsej muag yog nws tsis tau tshawb fawb pom tias yeej muaj tseeb tiag ua ntej tso. Thaum paub tseeb tias yeej tsis tas looj lub npog ntsej muag (exemption verified), ces qhov chaw ua haujlwm kuj yuav tau npaj seb yuav txwv tus neeg ua haujlwm ntawd li kev mus nyob ze lwm tus neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom tibsi li cas, kom tsis txhob mus kev sib kis kab mob thiab nyob nyab xeeb.

Ib lub lag luam Phau Hom Phiaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 yuav tsum sau txog tej kauj ruam nws yuav ua los pab cheem kom tsis txhob kis tus kab mob COVID-19 ntawm cov neeg ua haujlwm. Tej kauj ruam no yuav tsum ua raws li cov koom haum tswj kev noj qab nyob zoo li kev cai tshiab. Yog tias tus neeg ua haujlwm yuav mus ze tej neeg yuav khoom, cov qhua, lossis lwm tus neeg ua haujlwm (tshwj xeeb yog thaum kev sib cais deb tsis tau), qhov chaw haujlwm kuj tso cai rau tus neeg ua haujlwm looj daim yas thaiv ntsej muag, yog tias tsim nyog. Yog tias tus neeg ua haujlwm ho looj tsis tau daim yas thaiv ntsej muag vim ib yam kev mob twg thiab, lossis rau sijhawm uas tsis tsim nyog looj (piv txwv rau tej sijhawm yuav tsis nyab xeeb looj tau), lub lag luam yuav tsum nrhiav lwm txoj kev los pab tiv thaiv kom tsis txhob sib kis tau mob. Piv txwv, lub lag luam kuj tsim tsa txoj cai nruj heev kom sib cais deb ntawm cov neeg yuav khoom thiab neeg ua haujlwm rau tagnrho lub sijhawm tus neeg ua haujlwm. Tej zaum yog koj ua txoj kev no, koj yuav tau hloov tus neeg ua haujlwm kom nws ua txoj haujlwm tshiab (piv txwv tias muab ib tus neeg ua haujlwm uas nqhuag mus ze cov neeg yuav khoom hloov mus rau txoj haujlwm uas cia nws ua haujlwm ib leeg hauv chav os fiv, lossis mus ua tus txais nyiaj (cashier) uas yeej sib cais deb li deb tau thiab yeej muaj daim iav yas kem nruab nrab rau thaum sib cais deb tsis tau). Thaum kawg, yog tias ib lub lag luam twg ua tsis tau raws li cov kev cai tshiab rau tus neeg ua haujlwm uas looj tsis tau lub npog ntsej muag no, lossis yog tias tus neeg ua haujlwm tsis kam ua raws li tej kev pab tshiab no, ces lub lag luam yuav tau xa tus neeg ua haujlwm mus tsev.

Thaum ib tus neeg ua haujlwm twg uas tsis muaj mob dabtsi (piv txwv li tsis muaj ib yam kev xiam oob qhab twg) tiamsis ho tsis kam looj, ces lub lag luam yuav tsum rau txim raws li tsim nyog.

Yog tias ib tus neeg yuav khoom twg uas tsis muaj ib yam mob twb xum tsis kam looj, ces lub lag luam ntawd yuav tsum ntsuas seb yuav ua li cas, siv tej tswv yim nrog cov neeg yuav khoom uas hais nyuaj tham. Vim tej lag luam muaj lub luag haujlwm los tiv thaiv cov neeg ua haujlwm kom tsis txhob raug mob muaj teeb meem - xws li kis kab mob COVID-19 - tej lag luam yuav tsum tau muaj tswv yim los daws teeb meem ntawm tej neeg uas tsis kam looj lub npog ntsej muag.

Ntawm no yog tej yam siv tau:

 • Yog tias ib tus neeg yuav khoom (lossis qhua) nkag los lossis sim nkag los yam tsis muaj ib lub npog ntsej muag, qhia rau nws tias nws yuav tsum looj, muab ib lub npog ntsej muag rau nws, thiab thov kom nws muab looj.
 • Yog tias nws yeej tsis kam looj qees, ces tsis pub nws mus yuav khoom, lossis tsis pub nws nkag lossis kom nws tawm ntawm lub khw mus.
 • Lub lag luam kuj muaj lwm yam kev pab rau nws, yog tias muaj, xws li nqa khoom nraum zoov (curbside pick-up), xa khoom mus tom tsev, lossis mus yuav xaiv cov khoom rau tus neeg yuav khoom ntawd.
 • Raws li lub lag luam ntsuas mus, tej zaum kuj tsim nyog hais kom tub ceev tuaj hais thiab.

Tsis muaj ib lo twg nyob hauv Tswv Xeev Cov Lus Txib uas hais tais cov lag luam tsis muaj cai hais ib tus neeg twg uas tsis kam mloog yog tias twb tsis yuam cai twg. Cov neeg ua haujlwm thiab neeg tswj lag luam yuav tsum tsis txhob muab lawv tus kheej tso rau sijhawm phom sij thiab xum hu mus rau tub ceev xem mam li saib xyuas.

Yog tias tus neeg ua haujlwm, pom tau thiab ntseeg tias nws qhov chaw ua haujlwm yuav tsis nyab xeeb rau nws ua, nws yuav tsis kam ua los yeej tau yog tias nws twb thov qhov chaw ua haujlwm kho qhov teeb meem lawm.

Yog lub luag haujlwm ntawm lub lag luam muab ib qho chaw zoo ua haujlwm rau nws cov neeg ua haujlwm. Yog tias ib tus neeg yuav khoom twg tsis kam looj lub npog ntsej muag, ces lub lag luam ntawd yuav tsum pab txwv kom tus neeg ua haujlwm tsis txhob mus ze tus neeg yuav khoom, thiab pab hais kom tus neeg yuav khoom looj ib lub npog ntsej muag.

Yeej txhawb kom tej lag luam yuav thiab muab cov npog ntsej muag rau lawv cov neeg ua haujlwm kom sawvdaws thiaj li ua tau raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib. Yog tias ib lub chaw ua haujlwm twg xav kom cov neeg ua haujlwm looj tib lub npog ntsej muag, xws lub uas muaj lub lag luam npe nyob rau, ces lawv yuav tau yuav thiab muab cov npog ntsej muag ntawd rau cov neeg ua haujlwm. Tiamsis, txoj cai kuj pub qhov chaw ua haujlwm ntawd rho tus nqi yuav lub npog ntsej muag ntawd los ntawm tus neeg ua haujlwm cov nyiaj them. Tsuav tsis txo nws tus nqi them qis tshaj li theem tsawg kawg uas tsim nyog them. Tus nqi rho tawm los them yuav tsum tsis txhob tshaj li tus nqi uas qhov chaw haujlwm tau them rau. Tus nqi ntau kawg uas pub rho tawm los yuav lub npog ntsej muag yog $50. Yog tias qhov chaw ua haujlwm tau rho tawm tus nqi yuav lub npog ntsej muag, ces qhov chaw ua haujlwm yuav tsum them rov qab tus nqi ntawd rau tus neeg ua haujlwm thaum nws ua haujlwm tag thiab rov muab lub npog ntsej muag rov qab rau chaw ua haujlwm.

Yog tias qhov chaw ua haujlwm xum tsis them rau cov npog ntsej muag, ces cov neeg ua haujlwm yuav tsum tau mus yuav lawv tus kheej thiab muab looj rau sijhawm ua haujlwm kom thiaj li ua tau raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib.

Tej kev cai hnav khaub ncaws kom tsim nyog thiab zoo saib yog tsim los thiab taug qab los ntawm lub lag luam thiab, qho zaus, raws li txoj cai. Cov neeg ua haujlwm yuav tsum nrog lawv qhov chaw ua haujlwm tham thiab xyuas seb lawv Phau Hom Phiaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 yog li cas nrog rau phau ntawv sau rau cov neeg ua haujlwm lossis txhooj cai rau qhov chaw ua haujlwm yog hais li cas.

Tsis yog, Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-54 txwv tsis pub tej chaw ua haujlwm ntxub ntxaug lossis tawm tsam ib tus neeg ua haujlwm uas txiav txim looj lub npog ntsej muag tsuav nws tsis hla tej ncej txheem raws fab lag luam ntawd lossis chaw ua haujlwm txhooj cai ntsig txog kev noj qab nyob zoo, kev nyab xeeb, thiab kev tsim nyog.

Tswv Xeev Cov Lus Txib hais tias ib lub lag luam yeej ua raws Tswv Xeev Cov Lus Txib yog tias:

 1. Lub lag luam ntawd cov neeg ua haujlwm looj lub npog ntsej muag raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib hais;
 2. Lub lag luam tau kho dua tshiab lawv Phau Hom Phiaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 kom muaj txheem lus looj lub npog ntsej muag uas Tswv Xeev Cov Lus Txib hais;
 3. Lub lag luam tau rhais paib kom ntau rau txhua tus neeg ua haujlwm, neeg yuav khoom, cov qhua pom kom lawv looj lub npog ntsej muag raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib hais - txhais tau tias thaum nyob hauv tsev (txhua tus neeg) thiab, nraum zoov (cov neeg ua haujlwm xwb) uas sib cais deb ntawm lwm tus tsis tau; thiab
 4. Lub lag luam yeej mob siab taug qab kom txhua tus neeg yuav khoom thiab cov qhua looj lub npog ntsej muag.

Plaub yam tau hais tas los no qhia txog seb lub lag luam yuav taug qab Tswv Xeev Cov Lus Txib li cas.

Thaum ntsuas ib qho teeb meem uas hla dhau Tswv Xeev Cov Lus Txib lawm, ib tus tub ceev xwm lossis koom haum tswj xyuas yuav tsum xyuas seb qhov tsis ua raws li txoj cai loj npaum cas. Tej yam txhaum tsis ua raws txoj cai muaj xws li cov no tiamsis tsis yog hais txhua yam no xwb: pes tsawg tus neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom tsis looj lub npog ntsej muag raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib; ho ntev thiab pes tsawg zaus cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom tsis looj; qhov teeb meem yuav los raug cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom li cas vim tsis ua raws cai looj, nrog rau tej kab mob COVID-19 sib kis vim los ntawm lub lag luam vim tsis kam looj; thiab tej kauj ruam lub lag luam tau ua los pab cheem thiab rau txim rau cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom uas tsis kam looj lub npog ntsej muag.

Lub hom phiaj rau txim twg yuav tsim los kom sawvdaws uas raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib thiab los pab tiv thaiv cov neeg nyob hauv Minnesota.

Tswv Xeeb Cov Lus Txib 20-81 hais ntau yam txog tej lub sijhawm uas tsis tas looj lub npog ntsej muag los tau. Ib yam ntawd hauv EO 20-80 yog:

“Individuals at their workplace when wearing a face covering would create a job hazard for the individual or others, as determined by local, state or federal regulators or workplace safety and health standards and guidelines.”

Tab txawm qhov looj lub npog ntsej muag yuav ua muaj teeb meem tom haujlwm lossis lwm tus yuav cia siab tias nws yuav looj yuav nyob ntawm nws tsim nyog xwb. Yog tias ib lub lag luam nrhiav pom ib yam mob twg lossis txhawj txog ib qho kev nyab xeeb twg txog ntawm qhov looj lub npog ntsej muag, ces lub lag luam yuav tsum txiav txim seb puas zoo los tshem tawm lossis txo qhov teeb meem no los ntawm hloov nws txoj haujlwm, siv daim yas thaiv ntsej muag (face shield), lossis yuav tau hloov thaj chaw ua haujlwm lossis cov neeg tswj xyuas yuav nqis tes hloov kev cai li cas.

Ib lub lag luam yuav tsum twb ua txhua yam li lub peev xwm ua tau los txo qhov kev phom sij kis mob thiab teeb meem tsis nyab xeeb ua ntej lawm es mam li cia tus neeg ua haujlwm yam tsis tas looj lub npog ntsej muag.

Cov hauv qab no yog tej ua qauv txog cov kev txhawj xeeb looj lub npog ntsej muag hauv chaw ua haujlwm thiab yuav kho cov teeb meem no li cas:

 • Lub tsom iav thaiv qhov muag pos huab: yuav tshem tawm kev pos huab ntawm tej iav tsom pos huab, tej iav tiv thaiv qhov muag pos huab, lossis lwm yam siv los tiv thaiv qhov muag yog tias lub npog ntsej muag npog qhov ntswg thiab plhu tau khov thiab zoo heev. Cheem tau qhov kev pos huab hauv daim tsom iav tiv thaiv qhov muag yog tias siv lub tsom iav uas pos huab tsis tau, xws li siv daim yas thaiv ntsej muag thiab txhob muab lub npog ntsej muag los looj lossis siv cov tsom iav uas yog micro-screen thiab txog siv cov uas muaj cov lenses.
 • Tsis zoo looj thaum ib cheeb tsam sov heev: Ib lub npog ntsej muag yuav tsis ua rau ib tus twg lub cev kub thiab zoo looj dua li hom looj N95. Ua ntej koj txiav txim tias qhov looj lub npog ntsej muag yuav ua teeb meem rau koj tom chaw ua haujlwm, lub lag luam yuav tsum xub txiav txim seb puas txo kev phom sij tom chaw haujlwm. Xws li tso cua kom txais rau hauv chav ua haujlwm, hloov kho qhov chaw ua haujlwm (xws li hloov kom lim cua thiab/lossis tso cua kom ntau zog), tswj xyuas nqis tes (xws li teem sijhawm los so kom ib ce txias thiab pub dej rau haus kom txhob nqhis dej), lossis siv tej twj kom pab tus neeg ua haujlwm zoo nyob (xws li hnav lub tsho ua kom ib ce txias). Lub lag luam yuav tsum xam seb cov neeg ua haujlwm puas siv tau cov npog ntsej muag uas daim ntaub nyias thiab zoo looj rau thaj chaw sov thiab muab ob peb lub npog ntsej muag rau cov neeg ua haujlwm kom lawv thiaj hloov looj lub tshiab thaum twg los tau.
 • Sib xyab sib rhaws lossis tsuas: Yog tias qhov looj lub npog ntsej muag yuav mus xyab daig rau tej tshuab lossis lub npog ntsej muag yuav tsuas tshuaj lossis lo hmoov av, lub lag luam yuav tsum ua haujlwm los hloov tej no kom lub npog ntsej muag tsis txhob mus daig lossis tsuas thiab thiaj tsis tau muab lub npog ntsej muag hle. Qhov muab lub tshuab kho kom zoo (xws li tiv thaiv lub tshuab kom zoo) yuav pab kom lub npog ntsej muag txhob mus daig, lossis hloov kev cai ua haujlwm (xws li looj lub npog ntsej muag uas tsis muaj hlua uas yuav mus daig tau, lossis xwm siv daim yas thaiv ntsej muag). Ces tej yam no yog yam uas tej chaw haujlwm siv tau los pab txo qhov lub npog ntsej muag tsuas tau lossis muab tej npog ntsej muag rau siv kom ntau es cov neeg ua haujlwm xav hloov thaum twg los tau.

Yog tias ib lub lag luam twg, twb ua txhua yam li lub peev xwm ua tau los txo qhov kev phom sij muaj teeb meem rau tus neeg ua haujlwm ua ntej lawm es yeej tsis ua tau, ces mam li cia tus neeg ua haujlwm yam tsis tas looj lub npog ntsej muag.

Cov neeg ua haujlwm yuav muab lub npog ntsej muag hle ib pliag los yeej tau raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib 20-81 yog tias lawv nyob ib leeg. Tej no muaj xws li yog tias tus neeg ua haujlwm nyob ib leeg hauv:

 • Ib lub os fiv, ib chav twg, lossis fab chaw ua haujlwm (cubicle, mus saib qhov FAQ txog fab chaw ua haujlwm).
 • Ib lub tsheb.
 • Hauv ib lub tsheb loj ua haujlwm lossis hauv ib lub tshuab.
 • Ib cheeb tsam ua haujlwm uas muab kaw lawm.

Ib tus neeg ua haujlwm yuav tsis nyob ib leeg yog tias muaj ntau tshaj ib tus neeg nrog nws nyob hauv, tab txawm muaj daim iav yas los kem nruab nrab lawm lossis muaj tus nyob deb li 2 dag ntawm nws.

Ib tus neeg ua haujlwm yuav tshem nws lub npog ntsej muag thaum ua haujlwm ib leeg hauv chav me me yog tias:

 • Chav me ntawd muaj 4 daim phab ntsa (ib daim phab ntsa rau qhib tawm mus) uas sib txaus los thaiv ntsej muag tsis ua pa tawm tau mus rau tus neeg sab nraud;
 • Nws txoj haujlwm yuav tsis muaj feem cuam rau cov uas yuav nkag los; thiab
 • Tus neeg ua haujlwm yeej nyob deb li 2 dag ntawm lwm tus neeg ua haujlwm koom nyob ntawm chav me ib sab.

Yog tias chav me ntawd tsis muaj raws li tej txheem lus no, ces tus neeg ua haujlwm hle tsis tau nws lub npog ntsej muag.

Yog tias chav me ntawd muaj raws li tej txheem lus no, ces tus neeg ua haujlwm yuav muab nws lub npog ntsej muag hle ib pliag los tau, thiab yuav tsum tau rov qab muab coj los looj:

 • Yog tias muaj ib tus neeg yuav nkag los rau hauv nws chav me; lossis
 • Ua ntej nws yuav sawv ntsug thiab tawm ntawm chav me ntawd.

Ib qho chaw yog “nyob hauv tsev” yog tias thaj chaw ntawd yo:

 1. Nyob nruab nrab npoo av lossis plag tsev thiab muaj tsev ntaub (canopy, cap, awning) qab nthab, ru tsev lossis zoo xws li cov no, thiab
 2. Muaj phab ntsa thaiv ob sab (partitions, retractable dividers), qhov rooj, qhov rooj nkas las lossis qhov rais, tab txawm muab qhib lossis kaw thiab lwm yam kev thaiv tshaj li 50% rau thaj tsam ntawm qhov chaw ntawd.

Qhov chaw uas nyob hauv tsev kuj yog tsa tsev ua ib ntus lossis mus ib txhis, txawm muab ua tiav los tsis tiav. Ib daim ntxaij 0.011 (gauge window screen) uas loj li 18 by 16 (mesh count) tsis yog ib daim thaiv. Tej piv txwv ntawm thaj tsam uas nyob hauv tsev yog, tsev txuas (towers, stadiums, arenas, theaters, rotundas, domes, tents, pavilion, gazebos, igloos, trailers, thiab lwm yam tsev).

Piv txwv li, cov duab hauv qab no yog “nyob hauv tsev”:

Piv Txwv 1: Tshaj li 50% cov phab ntsa nyob hauv nruab nrab plag tsev thiab qab nthab yog siv tej khoom ruaj khov los txuas. Qhov chaw no yog "nyob hauv tsev."

Example 1 is a space with ceiling, half walls on three sides, and full wall on one side.

Piv Txwv 2: Tshaj li 50% qhov chaw seem nyob hauv nruab nrab plag tsev thiab qab nthab yog siv tej khoom ruaj khov los txuas. Qhov chaw no yog "nyob hauv tsev."

Example 2 is an igloo type space.

Hos, cov duab hauv qab no yog “sab nraum zoov” vim tias tsis muaj txog 50% tej phab ntsa los thaiv plag tsev thiab qab nthab:

Piv Txwv 1: Muaj qis tshaj 50% cov phab ntsa nyob hauv nruab nrab plag tsev thiab qab nthab yob siv tej thoom ruaj khov los txuas. Qhov chaw no yog "sab nraud."

Example 1 is a space with ceiling, open wall on three sides, and full wall on one side.

Piv Txwv 2: Qhov chaw seem nyob hauv nruab nrab plag tsev thiab qab thab tsis muaj phab ntsa. Qhov chaw no yog "sab nraud."

Example 2 is a space with only a ceiling

Yog, yog tias lub tsev muaj raws li tej lus qhia txog chaw lag luam nyob hauv tsev li tau piav tas los no.

Tsev kawm ntawv thiab chaw zov menyuam

Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua haujlwm, thiab lwm tus neeg uas mus rau hauv tej tsev kawm ntawv qib kindergarten txog qib 12 lossis tuaj rau tsev saib xyuas cheeb tsam tsev kawm ntawv lossis cov caij tej npav thiab tsheb hauv tsev kawm ntawv yuav tsum looj lub npog qhov ncauj. Kom thiaj li nyab xeeb thiab zoo rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua haujlwm, ces txhua tus kawm qib kindergarten, nrog rau cov muaj 5 xyoos rov saud yuav tsum looj lub npog qhov ncauj. Lub MDH thiab MDE kuj pom zoo tias txhua tus neeg ua haujlwm looj daim phiaj npog ntsej muag nrog rau looj lub npog qhov ncauj thiab. Yog xav paub ntxiv, xws li tej ntaub ntawv txog thaum twg hle tau, yuav looj tau daim phiaj npog ntsej muag yam tsis looj lub npog qhov ncauj li cas, thiab thaum twg hle tau lub npog qhov ncauj, thov mus nyeem Executive Orders from Governor Walz (lus txib los ntawm Tswv Xeev Walz) thiab 2020-2021 Planning Guide for Schools (PDF). Li txhua qhov chaw, cov menyuam muaj 2 xyoos rov hauv uas muaj ib yam mob nkeeg, teeb meem loj hlob, lossis teeb meem cwj pwm uas yuav ua nyuaj rau nws looj lub npog qhov ncauj tsis tas npog los yeej tau.

Qhov kom txhua tus looj lub npog ntsej muag rau tsev zov menyuam yuav nyuaj heev - feem ntau cov uas muaj tsev zov cov menyuam yaus - vim tseem tsis tau sib txuas lus tau yooj yim rau cov menyuam me. Tej chaw no kuj pab txo qhov tus kab mob no sib kis los ntawm muab tej neeg ua haujlwm thiab cov menyuam tso ua pab pawg "cohort" uas tsis txhob mus xyaw nrog lwm tus. Ntxiv thiab, Tswv Xeev Cov Lus Txib muaj kev ywj pheej rau tej tsev zov menyuam, tsuav lawv zov tej menyuam muaj 5 xyoos rov hauv xwb: tej tsev rau yim neeg thiab zov pab pawg menyuam (muaj cai nyob hauv qab Minnesota Rules 2019, chapter 9502); tsev zov menyuam (muaj cai nyob hauv qab Minnesota Rules 2019, chapter 9503); tej chaw muaj ntawv pov thawj (muaj cai nyob hauv qab Minnesota Statutes 2019, chapter 245H); cov tsev zov menyuam uas muaj cai tiamsis tsis muaj lais xees (muaj cai nyob hauv qab Minnesota Statutes 2019, section 119B, subdivision 16); tej txhia tsev kawm ntawv Head Start uas tsis tas muaj lais xees, tej txheej xwm tsev kawm ntawv public thiab private (muaj cai nyob hauv qab Minnesota Statutes 2019, section 245A.03, subdivision 2 (a) (5), (13), and (26)); thiab lwm cov tsev kawm ntawv Head Start, preschool thiab pre-kindergarten.

Feem ntau, txhua tus neeg ua haujlwm yeej yuav tsum looj lub npog ntsej muag thaum nyob hauv tsev zov menyuam rau tej chaw txhua tus nqhuag mus rau, hauv kis tsev lossis chav tos txais qhua. Tsis tas yuav looj lub npog ntsej muag yog tias nyob ib leeg hauv chav kawm ntawv lossis rau cheeb tsam tu xyuas neeg nrog ib pab pawg, kuj xav kom looj, tiamsis yuav tsis yuam. Cov menyuam muaj 5 xyoos rov hauv yuav tsis tas looj lub npog ntsej muag, thiab cov tsev zov menyuam uas zov tej menyuam muaj 5 xyoos rov hauv kuj hais kom cov menyuam hlob zog looj los tau (xws li sau tsab ntawv ceeb toom rau txhua tsev neeg thiab muab sau tseg rau Phau Hom Phiaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19). Yog xav paub ntxiv, thov mus xyuas Tswv Xeev Cov Lus Txib ntawm Tswv Xeev Cov Lus Txib Los Ntawm Governor Walz thiab MDH phau ntawv taw qhia Kev Npaj Tiv Thaiv Menyuam, Tub Ntxhais Kawm, thiab Tsev Zov Menyuam Los Ntawm Kab Mob COVID-19 (PDF).

Kev txhawj xeeb, lus nug lossis lus tsis txaus siab

Yog tias koj yog ib lub lag luam uas cheem tsum kev pab daws teeb meem nrog ib tus neeg yuav khoom lossis qhua uas tsis kam ua raws li qhov txheem lus no, koj yuav hu tau mus rau tub ceev xwm yog tias koj nrhiav tsis tau lwm txoj kev.

Yog xav qhia tawm tej lag luam uas tsis ua raws cai, tiv tauj tub ceev xwm lossis cov koom haum muab sau rau hauv qab no, yog tias muaj feem.

 • Yog muaj lus nug lossis xav qhia tawm cov neeg uas tsis uas raws li Tswv Xeev Cov Lus Txib kom cov neeg ua haujlwm noj qab nyob zoo thiab nyab xeeb: Tiv tauj lub Department of Labor and Industry los ntawm email osha.compliance@state.mn.us lossis hu xov tooj tuaj rau 651-284-5050 lossis 1-877-470-6742.
 • Yog muaj lus nug ntxiv txog Tswv Xeev Cov Lus Txib No: Tiv tauj Department of Employment and Economic Development los ntawm siv daim foos hauv lub vej xaij: Lus Nug Txog Qhov Rov Qab Mus Ua Haujlwm.
 • Yog xav qhia tawm txog cov lag luam thiab khw ua mov noj twg, dab da dej, lossis tsev xaub chaw pw twg uas yuam cai: Ua raws li cov lus qhia nyob hauv MDH Daim Foos Lus Tsis Txaus Siab Hauv Online. Nyob rau tej txhia, tej zaum koj yuav tau tiv tauj lub koom haum tswj xyuas zej zog kev noj qab nyob zoo los mus foob txog ib qho kev tsis txaus siab twg. Mus saib rau phab“Before reporting a complaint” nyob saum toj lub vej xaij lossis mus rau Minnesota State and Local Food, Pools, and Lodging Contacts (PDF) los mus xyuas seb lub koom haum tswj xyuas kev noj qab nyob zoo hauv koj thaj tsam yog lub twg.
 • Yog xav qhia tawm kev xaiv ntsej muag txog Tswv Xeev Cov Lus Txib: Tiv tauj lub Minnesota Department of Human Rights ntawm 1-833-454-0148 lossis sau ntawv tuaj rau Qhia Tawm Kev Xaiv Ntsej Muag Hauv Online.
 • Rau tej lus nug txog kev looj lub npog ntsej muag rau tus kab mob COVID-19: Tiv tauj lub Minnesota Department of Health los ntawm hu tuaj rau 651-297-1304 lossis 1-800-657-3504, lossis sau ntawv tuaj los ntawm Have a Question? We're here to help online form.

Siv cov ntawv no los sau

 1. Dharmadhikari A.S., Mphahlele A., Stoltz A., et al. Surgical Face Masks Worn by Patients with Multidrug-Resistant Tuberculosis. Am J Respir Crit Care Med. 2012 May 15;185(10):1104-1109.
 2. Cowling B.J., Zhou Y., Ip D.K.M., et al. Face Masks to Prevent Transmission of Influenza Virus: A Systematic Review. Epidemiol Infect 2010 Apr;138(4):449-56.
 3. Eikenberry S.E., Mancuso M., Iboi E., et al. To mask or not to mask: Modeling the potential for face mask use by the general public to curtail the COVID-19 pandemic. Infect Dis Model. 2020;5;293-308.
 4. Lyu W., Wehby G. Community Use of Face Masks and COVID-19: Evidence From A Natural Experiment Of State Mandates In The US. Health Affairs, published online June 16, 2020. Doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00818.
 5. Brooks, J.T., Butler J.C., Redfield R.R.. Universal Masking to Prevent SARS-CoV-2 Transmission – The Time is Now. JAMA, published online July 14, 2020. Doi:10.1001/jama.2020.13107.
 6. Goldman Sachs Research. Face Masks and GDP. 2020 June 29.

Updated Tuesday, 23-Feb-2021 16:40:53 CST