Kab Mob Khaus Las Nas Vais Lav 2019 (COVID-19) - Minnesota Dept. of Health

Kab Mob Khaus Las Nas Vais Lav 2019 (COVID-19)

Tus kab mob khaus lauv nam vais lav 2019 (coronavirus, COVID-19) yog ib tug mob rau txoj kev ua pa. Peb tseem niaj hnub kawm txog tej yam tshiab txog tus kab mob COVID-19. Ntawm no yog tej yam koj tsim nyog paub txog tus kab mob COVID-19 kom thiaj li pab tiv thaiv tau koj lub zej lub zog.

Txawm koj muaj hnub nyoog li cas los koj yeej kis tau tus mob no.Ib txhia neeg yuav mob hnyav dua li lwm tus. Cov neeg uas mob COVID-19 muab kis tau rau lwm tus, tab txawm lawv mloog tau tias lawv twb tsis mob.

Tsos mob

Ib txhia uas tau mob COVID-19 tsuas pom hnov mob mentsis xwb.Ho ib txhib mob hnyav heev.Tej yam tsos mob no muaj xws li:

 • Ua npaws
 • Hnoos
 • Txog siav
 • Ib ce txias tshee
 • Mob taub hau
 • Mob thooj leeg nqaij
 • Mob qa txhaws qa
 • Qaug zog
 • Txhaws ntswg lossis los ntsws
 • Saj tsis hnov qab lossis tsis hnov ntxhiab tsw

Lwm yam mob uas tsis tshua pom muaj tiamsis kuj muaj thiab yog kev xeev siab, ntuav, lossis raws plab.

Mus kuaj mob yog tias koj mloog tau li koj mob lawm. Mus nrhiav tej chaw kuajmob ntawm Kev Kuaj Mob COVID-19.

Hu mus rau koj tus kws kho mob yog tias koj muaj lus nug lossis txhawj xeeb txog tej yam mob uas koj raug.

Tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub zej zog

Txo kom qis qhov koj kis tau tus mob COVID-19 lossis qhov muab tus mob no mus kis rau lwm tus.

Mus txhaj koob tshuaj. Txhua tus neeg nyob hauv Minnesota uas muaj 12 rov saud mus txhaj tau koob tshuaj no yam dawb xwb.

 • Nrhiav Chaw Txhaj Tshuaj thiab mus teem ib lub sijhawm.Tej zaum nyob rau tej txhia chaw koj mus txhaj tshuaj tau yam tsis tas teem ib lub sijhawm los tau.
 • Cov koob tshuaj Pfizer thiab Moderna yuav tau ua ntu zus mus txhaj ob koob tshuaj, tiamsis rau koob tshuaj Johnson & Johnson ces koj tsuas mus hno koob ib zaug xwb.
 • Thaum koj mus txhaj koob tshuaj kawg nkaus lawm, yuav siv sijhawm li ntawm ob lub lim tiam mam li pib tiv thaiv tau koj lub cev (cov neeg txhaj koob tshuaj tiav).
 • Yog tias koj tsis tau mus txhaj tshuaj (suav cov menyuam thiab):

 • Looj daim ntaub npog qhov ncauj thaum nyob hauv tsev xws li tej lag luam, chaw nyob nraum zoov, thiab thaum nyob nrog lwm tus neeg tsis koom koj ib yig, nrog rau mus koom tau nyob nraum zoov yog tias sib nrug deb tsis tau li ntawm 2 dag (6 feet) ntawm lwm tus.
 • Sib nrug deb li ntawm 2 dag ntawm lwm tus neeg tsis koom koj ib yig.
 • Tab txawm koj twb mus txhaj tshuaj tiav lawm los tsis tau, lub Minnesota Department of Health (tuam tsev saib xyuas kev noj qab nyob zoo) pom zoo kom koj ua li no:

 • Nqhuag ntxuav koj txhais tes.
 • Ua raws li tej txheem lus nyob tsev (cais nyob tsev) yog tias koj tau mus nyob ze ib tug neeg uas mob COVID-19. Feem ntau cov tibneeg uas twb mus txhaj tshuaj tiav lawm tsis tas yuav cais nyob tsev.
 • Nyob hauv tsev yog tias koj muaj mob khaub thuas.
 • Ua raws li tej txheem lus mus kuaj mob thaum koj tawm mus ncig tebchaws, muaj tej tsos mob COVID-19, lossis tau mus nyob ze ib tus neeg mob COVID-19.
 • Ua haujlwm nyob tom tsev yog tias koj ua tau.

Kawm ntxiv

Los mus kawm paub ntxiv txog tus kab mob COVID-19 ntawm cov vej xaij no:

Koob Tshuaj

Tiv Thaiv Koj Tus Me Nyuam Los Ntawm COVID-19 cov lus sau hais (PDF)

Koob Tshuaj COVID-19: Cov hluas yuav tsum paub txog dabtsi cov lus hais (PDF)

Cov Lus Hais Rau Tej Lus Nug Nqhuag Nug Txog Kev Tsim Koob Tshuaj COVID-19 Li Cas (PDF)

Cov lus hais rau daim vis dis aus Qhov tseem ceeb ntawm koj mus txhaj koob tshuaj COVID-19 rau zaum ob (PDF)

Koob Tshuaj COVID-19 Txhab Ntxiv Yog Dabtsi? Lus Hais (PDF)

Vim Li Cas Tibneeg Yuav Tsum Mus Txhaj Tshuaj Rau COVID-19 Yog Tias Peb Tseem Tau Txhab Ntxiv Thiab? Lus Hais (PDF)

Kev Txhaj Koob Tshuaj COVID-19: Cov lus hais hauv daim vis dis aus Dabtsi Yuav Tshwm Sim (PDF)

Yuav Zoo Li Cas: Cov lus hais rau daim vis dis aus Tej Chaw Txhaj Tshuaj Nyob Hauv Minnesota (PDF)

Ntawv Luam (Print Materials)

Tshuaj Noj Rau COVID-19 Tshuaj Noj Rau COVID-19 (PDF)
Tshuaj Rau COVID-19: Tshuaj Noj Tua Kab Mob Tshuaj Rau COVID-19: Tshuaj Noj Tua Kab Mob (PDF)
Tshuaj Rau COVID-19: Evusheld Tshuaj Rau COVID-19: Evusheld (PDF)
Yuav Looj Koj Daim Ntaub Npog Ntsej Muag Kom Nyab Xeeb Xeeb Lug Tau Li Cas Yuav Looj Koj Daim Ntaub Npog Ntsej Muag Kom Nyab Xeeb Xeeb Lug Tau Li Cas (PDF)
Tiv thaiv kev sib kis ntawm Tus Kab Mob COVID-19 txia thaum mus ncig Tiv thaiv kev sib kis ntawm Tus Kab Mob COVID-19 txia thaum mus ncig (PDF)
Viruses don't discriminate and neither should we over people silhouettes. Cov kab mob virus tsis tau cais leej twg. Es peb los tsim nyog yuav tau txhob sib cais.(PDF)
Pab ua kom qhov chaw no nyab xeeb rau peb cov menyuam Pab ua kom qhov chaw no nyab xeeb rau peb cov menyuam (PDF)
Yog tias koj muaj tej tsos mob zoo li no, ces NRES! Yog tias koj muaj tej tsos mob zoo li no, ces NRES! (PDF)
Kev Ntsuas Mob. Kev Ntsuas Mob (PDF)

Yuav Siv Qaub Ncaug Kuaj Mob Tom Tsev Li Cas (PDF)

Yuav Muaj Dabtsi Tshwm Sim: Cov Lus Ntawm Kev Mus Xyuas Chaw Siv Qaub Ncaug Kuaj Kab Mob COVID-19 (PDF)

Lub Npog Ntsejmuag Ua thiab Txhob Ua Rau Cov Kawm (PDF)

Yuav Ua Li Cas Yog Zoo Li Koj Yuav Mob – Rau Cov Kawm (PDF)

Tshaj tawm rau cov pej xeem (PSA) txog cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 (PDF)

Cov Lus Hais Hauv Daim Vis Dis Aus Txog Kev Tswj Cov Tsos Mob COVID-19 Tom Tsev (PDF)

Txhob ua siab qeeb thaum muaj mob hnyav txaus txhawj heev (PDF)

Tus Kab Mob COVID-19 Sib Kis Li Cas Hauv Zej Zog (PDF)

Kev ntxuav tes kom huv si (PDF)

Kev siv cov tshuaj ntxuav tes uas tua kab mob (PDF)

Updated Tuesday, 19-Apr-2022 08:16:57 CDT