Kev Kuaj Kab Mob COVID-19 Hauv Zej Zog - Minnesota Dept. of Health

Kev Kuaj Kab Mob COVID-19 Hauv Zej Zog

Stay Safe MN

Lub Minnesota Department of Health (MDH) tau koom tes nrog tej koom haum hauv zos uas muaj tus kab mob no kis ua ntu zus, lossis lwm yam teeb meem kom pab muaj kev kuaj tus kab mob COVID-19 yam nyab xeeb thiab dawb xwb.

Tuaj xyuas phab no kom thiaj li paub seb tej chaw thiab sijhawm kuaj nyob hauv zej hauv zos yog thaum twg. Yog xav kom peb xa email tuaj qhia txog tus kab mob COVID-19, nrog rau tshaj tawm txog tej chaw tshiab uas mus kuaj tau, Subscribe to COVID-19 Updates (Subscribe rau Xov Xwm Kab Mob COVID-19).

Peb txhawb kom koj siv cov kab ntawv mus online (registration link) hauv qab no mus tso koj npe teem ib lub sijhawm tuaj kuaj hauv cov koom haum nuob hauv zos.

 • Qhov koj tso npe ua ntej yuav pab kom tsis txhob tau ua thib ntev ntev. Tej zaum yuav hais kom cov tibneeg uas cia li tuaj yam tsis teem sijhawm mus tsev rov qab tuaj rau lwm lub sijhawm lossis lwm hnub.
 • Yog tias koj mus tso npe tsis tau hauv online, lossis cheem tsum ib tus neeg txhais lus, hu mus rau 1-855-612-0677.

Sijhawm kuaj yuav tshwm sim tom ntej no

Hnub 3 (Wednesday), 9 Hlis 23
10 a.m. - 6 p.m.
Itasca County Fairgrounds
1336 Fairgrounds Rd
Grand Rapids, MN 55744
Itasca County Community COVID-19 Testing: Teem Sijhawm


Hnub 3 (Wednesday), 9 Hlis 23
Hnub 4 (Thursday), 9 Hlis 24

12 - 6 p.m.
Pine City Armory
1305 Main St
Pine City, MN 55063
Pine City Community COVID-19 Testing: Teem Sijhawm


Hnub 3 (Wednesday), 9 Hlis 23
Hnub 4 (Thursday), 9 Hlis 24

12 - 6 p.m.
Waseca County Fairgrounds
4-H building #6
409 8th Ave NE
Waseca, MN 56093
Waseca Community COVID-19 Testing: Teem Sijhawm


Hnub 4 (Thursday), 9 Hlis 24
Hnub 5 (Friday), 9 Hlis 25

2 - 6 p.m.
Mt. Olivet Baptist Church
451 Central Ave W
St. Paul, MN 55103
Mt Olivet Baptist Church Community COVID-19 Testing: Teem Sijhawm

Leejtwg thiaj li kuaj tau

 • Kuaj dawb xwb, tsis tas nij koj daim ntawv pov hwm kev kho mob lossis daim ID.
 • Koj mus kuaj tau tab txawm tias koj tsis muaj tej tsos mob COVID-19. Piv txwv, yog tias koj xav tias koj tau mus nyob ze raug ib tus neeg uas mob COVID-19 lossis yog lub health department tau hu tuaj qhia rau koj tias tej zaum koj mus raug tus mob lawm.
 • Kev kuaj hauv zej hauv zos yog tsim los pab cov kwvtij neej tsa sawvdaws. Yog tias koj nyob deb lawm, peb txhawb koj hu mus rau koj lub tsev kuaj mob. Yog xav tau kev pab nrhiav ib qho chaw nyob ze koj, mus rau hauv Find Testing Locations (Nrhiav Chaw Kuaj).

Yuav nqa dabtsi nrog tuaj

 • Yog tias koj ua tau ces looj ib lub npog ntsej muag.
 • Yog tias ua tau, nqa koj tsab ntawv xa hauv email lossis hauv kev ntaus ntawv (text) nrog tuaj.
 • Tsis tas koj yuav nij koj li ID lossis ntawv pov hwm kev kho mob.

Dabtsi yuav tshwm sim thaum mus kuaj

 • Tias koj teem sijhawm tuaj kuaj hauv online lossis hauv xov tooj, ib tus neeg ua haujlwm yuav nug txog tsab ntawv uas peb xa tuaj rau koj (confirmation text lossis email), lossis koj cia li qhia koj lub npe, hnub yug, thiab chaw nyob.
 • Yog tias koj tsis tau teem sijhawm ua ntej, ces tus neeg tos txais qhua mam li cuv npe rau koj. Yuav nij koj qhia koj lub npe thiab xov tooj tiv tauj tau koj. Yuav siv tej ntaub ntawv no tiv tauj koj thaum kuaj tau koj yog li cas.
 • Thov tuaj kom raws sijhawm rau qhov chaw kuaj. Cov neeg ua haujlwm mam li sau koj npe cia thiab qhia koj kev mus. Tej chaw kuaj no yeej tsim los kom tsis txhob muaj neeg tuaj coob coob los nyob sib ze thiab yeej tu ntshis kom nyab xeeb rau koj.
 • Ib tus neeg ua haujlwm mam li maj mam muab ib tus pas ntaub yas (Q-tip) ntxig mus rau koj lub qhov ntswg thiab muab ntswj mentsis kom thiaj li rho tau koj tej kua ntswg mus kuaj. Ces mam li muab qhov ntaub tshem tawm los tso rau ib lub taub me me xa mus kuaj.

What to Expect: Getting a nasal swab at a testing event (YouTube) (Yuav Npaj Tos Dabtsi: Siv pas ntaub yas lij qhov ntswg tom chaw kuaj nyob hauv YouTube)

Peb siv qhov kev kuaj siv tus pas ntaub yas li hauv daim vis dis aus rau tagnrho tej chaw kuaj hauv zos. Tej chaw kuaj tom lwm lub zos lossis lwm lub chaw kuj yuav txawv.

Tom qab koj kuaj tag

 • Ua raws li cov lus qhia no: Yuav ua dabtsi lub sijhawm koj nyob tos seb kuaj tus kab mob COVID-19 tau yog li cas (PDF)
 • Yuav siv li 2-3 hnub mam li paub seb kuaj tau yog li cas. Vim tej lub sijhawm qhov chaw kuaj yuav tau ncua sijhawm. Yog tias tsis hnov hu seb kuaj tau koj li cas, hu mus rau 1-855-612-0677.
 • Yog kuaj tau koj tsis mob uas yog negative: Mam li ntaus ntawv thiab/lossis xa email tuaj qhia rau koj tias koj mus xyuas tau hauv online seb kuaj tau li cas. Yog tias koj tsis muaj is taws nej, yuav muaj ib tus xov tooj koj hu tau mus nug txog koj li kev kuaj.
 • Yog kuaj tau tias koj mob lawm uas yog positive: Mam li hu xov tooj tuaj qhia rau koj los ntawm ib tus neeg tu mob. Thov teb koj lub xov tooj.
 • Yuav tsis qhia tawm koj li kev kuaj li cas rau tus sab nraud uas tsis yog hauv pab pawg health department. Peb yeej tsis qhia koj li ntaub ntawv mus rau tej koom haum tom tsoom fwv, chaw ua haujlwm, lossis tej kws kho mob.

Yog kuaj tau koj yog positive

Yog koj kuaj tau tias koj yog positive uas kis tau tus kab mob COVID-19 lawm, ib tus neeg tu mob yuav hu tuaj rau koj. Tom qab qhia rau koj tag, pab pawg Minnesota Department of Health COVID-19 yuav hu tuaj qhia rau koj thiab koj tsev neeg txog tej ntaub ntawv tseem ceeb uas yuav pab koj kho kom zoo. Tseem ceeb rau koj teb tsab xov tooj no.

Nyob hauv tsab xov tooj, yuav qhia rau koj txog:

 • Qhov koj kuaj tau yog li cas thiab txhais li cas.
 • Ib lub hom phiaj hauv vaj hauv tsev los pab cheem kom lwm tus hauv koj yim neeg tsis txhob kis mob, thiab kom koj muaj raws li tej khoom uas koj cheem tsum. Tej ntaub ntawv no yuav qhia koj txog seb yuav cais koj tus kheej ntawm lwm tus li cas (cais nyob twm zeej) thiab lwm tus hauv koj yim neeg yuav tau ua li cas, xws li qhov nyob twj ywm hauv tsev (caiv nyob tsev). Peb mam li pab txhawb ntau yam ntxiv rau koj tsev neeg, yog tias muaj khoom pab ntau txaus, tej zaub mov noj, ntaub npog ntsej muag, tshuaj pleev tes tua kab mob, thiab lwm yam khoom uas koj yuav cheem tsum rau lub sijhawm ob lub lim tiam koj yuav tau caiv nyob hauv tsev twj ywm.
 • Tej neeg uas koj tau siv sijhawm nyob ze nrog (qee zaus muab hu ua “close contact”) pib ntawm 2 ob hnub ua ntej koj mus kuaj lossis ua ntej koj pib mob tuaj. Lub health department mam li hu mus nrog cov tibneeg no tham thiab muab lus qhia rau lawv. Yuav tsis qhia koj npe rau lawv. Mus nyeem kom paub ntxiv hauv Tracing COVID-19.

Ntaub ntawv pab ntxiv

Updated Friday, 18-Sep-2020 16:03:57 CDT