Ka-tijaabinta Jaaliyadda ee COVID-19 - Minnesota Dept. of Health

Ka-tijaabinta Jaaliyadda ee COVID-19

Stay Safe MN

Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) ayaa la hawlgasha iyada oo ay iskakaashanayaan jaaliyadaha sidii loo bixin lahaa ka-tijaabinta cudurka COVID-19oo badbaado iyo lacag la'aan  goobta ah,aagagga u cudurku ka dillaacay, ama dadka ku bukooday ee sii kordhaya leh, amacaqabado kale oo marin u helidda ka-tijaabintu ay ka jirto.

Fiiri boggan si aad ulasocoto taariikhaha ay ka jirto goobaha iyo taariikhaha loogu talagalay goobahacusub ee ka-tijaabinta jaaliyadda, Subscribe to COVID-19 Updates (Ka Rukunso La Socodsiimaha  COVID-19).

Waxaan si aad ah kuugu dhiirigelineynaa inaad isku diiwaangalsio ballanadiga oo adeegsada xiriiriyaha isdiiwaangalinta ee u qoran goob kasta.

 • Horay isku diiwaangalinta ayaa kaa caawinaysa safafkadhaadheer ee dadka wax sugaya aadan galin.

Dhacdooyinka soo socda

COVID-19 Community Testing Sites

Ayaa laga tijaabin karaa

 • Ka-tijaabintu waalacag la'aan, umana baahna caymis ama aqoonsi.
 • Waa lagaatijaabin karaa, xitaa haddii aadan lahayn astaamo COVID-19. Tusaale ahaan,haddii aad u maleyneyso inaad xiriir la yeelatay qof qaba cudurka COVID-19 amahaddii lagaa soo wacay waaxda caafimaadka oo kuu sheegaysa in laga yaabo aad ufeydsantay.

Waxa ah in lala yimaad goobta

 • Xiro maaskaro ama daboolitaan waji haddii aad karto
 • Soo qaado qoraalka (text) ama iimaylka xaqiijinta haddiiaad karto.
 • Uma baahnid inaadtuso aqoonsi ama macluumaad caymis.

Waxaaad ka filan karto dhacdada

 • Haddii aad iskaga diiwaangeliso ballanta onlayn ahaan amatelefoon ahaan, shaqaalaha ayaa ku weyddiisan doona inay arkaan tekska (text)ama iimaylka xaqiijinta, ama waxaad u sheegi kartaa magacaaga, dhalashadaada,iyo cinwaankaaga.
 •  Haddii aadan horayisku sii qorin ballanta wakhti hore, soodhaweeye ayaa ku diiwaangalin doonamarkaad timaad gobta dhacdada. Waxa lgaa rabaa inaad bixiso magacaaga iyomacluumaadkaaga kula xiriirka. Macluumaadkan ayaa la siiyaa shaqaalaha si aykuugula soo xiriiraan natiijada baaritaankaaga.
 • Fadlan kaalaygoobta in u dhow wakhtigaaga ballanta laguugu qabtay. Shaqaalaha ayaa ku hubindoona markaad timaad oo kuu sheegi doona meesha aad tagayso. Goobaha imtixaankawaxa loo nidaamiyay in la hubiyo fogaan bulsheedka iyo nadiifinta hsbboon ah siaad u badbaaddo.

Kaddib marka lagaa tijaabiyo

 • Waa inaad Raac tilmaamahan: Waxa La Sameeyo Intaad Sugayso Natiijada Ka-tijaabinta COVID-19 (PDF)
 • Haddii ay ka-tijaabintaadu tahay tabane: Waxaad heli doontaatekst iyo/ama iimayl kuu sheegaya inaad marin uga heli karto natiijooyinkaagaonalyn ahaan. Haddii aadan marin u lahayn internet, waxa jira doona lambar aadugu wacan karto natiijooyinkaaga.
 • Haddii ay ka-tijaabintaadu tahay togane: Waxaad ka heli doontaatelefoon khadka kalkaalisada kala horraysiinta xaaladaha cafimaadka (triage). Fadlan hubso inaad ka jawaabto telefoonkaaga.
 • Natiijooyinkaka-tijaabintaada lalama wadaago cid ka baxsan waaxdaadaada caafimaadkadadwaynaha. Lama wadaagno macluumaadkaaga wakaaladaha kale ee dowladda,loo-shaqeeyeyaasha, ama bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka.

Haddii aad ka-tijaabinta u noqoto togane

Kaddib marka lagu u soowargaliyo, kooxda u jawaabta arrimaha COVID-19 ee Waaxda Caafimaadka Minnesotaayaa kuu soo wici doonta si ay adiga iyo xubnaha reerkaagaba idiin siiyaanmacluumaad muhiim ah oo loogu talagalay ka soo kabashadaada. Waa muhiim in laga jawaabosoo wicitaanka.

Markalagu soo waco, waxaad ka wada hadli doontaan:

 • Natiijooyinka baaritaankaaga iyo waxay ka dhigan yihiin.
 • Qorshe reer ayaa waxtar u yeelan doona intaaddan dadka kale cudurkaqabadsiin, oo la hubiyo inaad haysato waxaad u baahan tahay. Taas waxa ka midah macluumaad ku saabsan sida aad gooni iskaga soocdo dadka kale (is go'doomin)iyo waxay dadka kale ee guriga ku nool ay tahay inay sameeyaan, oo ay ku jirtojoogitaanka guriga (karantiil). Waxaan idin siin doonnaa taageero dheeraad ahreerkiina, haddii keyd nagu filan aan haysannno, oo ah cunto, maaskaro, gacmonadiifiye, iyo sheyada kale oo laga yaabo inay caawimo ka geysan karaan muddadalagu qiyaasay labada-toddobaad ee lagaaga baahan yahay baahan doontaa inaadguriga joogto.
 • Cid kasta oo aad waqtiudhawaatay (oo mararka qaarkood loogu yeero "xiriiro dhow") laga soobilaabo laba maalmood kahor ka-tijaabintaada ama goortaad dareentay xanuunka.Dadkan ayaa dhici karta inay u feydsamaan fayraska. Waaxda caafimaadka ayaadadkan ugu soo wici dooonta doonta tilmaamo inay siiso. Magacaaga lama soohadal qaadi doono. Inta wax u dheer ka obow Case Investigation and Contact Tracing: COVID-19 (Raadraac COVID-19).

Ilaha

Updated Monday, 09-May-2022 08:00:52 CDT