Ua tus Sawv Cev Txhaj Tshuaj: COVID-19 lus qhuab qhia rau tibneeg lossis koom haum - Minnesota Dept. of Health

Ua tus Sawv Cev Txhaj Tshuaj
COVID-19 lus qhuab qhia rau tibneeg lossis koom haum

Koj puas xav txhawb nqa kev txhaj tshuaj hauv zej zos? Cov lus qhuab qhia no yog rau koj! #RollUpYourSleevesMN

Tus ua khav theeb nrog daim ntaub nplaum: dov koj lub tsho ntawm npab, cov uas sawv cev txhaj tshuaj. Mus txhaj tshuaj, qhia txog saum is thaws nej, thiab hais li 3 tus neeg mus txhaj tshuaj.

Leeg Twg

Cov lus qhuab qhia no tshwm sim los pab tib neeg lossis koom haum, hauv Minnesota, kws xav txhawb nqa kom zej zos txhaj tshuaj pab tiv thaiv kev mob los ntawm COVID-19. Xws li:

  • Me nyuam yaus/tub ntxhais kawm
  • Cov muaj koob muaj npe lossis cov uas pab muag khoom hauv is thaws nej
  • Cov Xib fwb qhia txog kev ntseeg
  • Cov kws kho mob
  • Lag luam, tsev tuam txhab, thiab koom haum

Karen Football Association
Summer Vaccines for Teens Karen Community (kev txhaj tshuaj rau cov hluas uas yog tibneeg Karen) (YouTube)

St Paul Saints
#RollUpYourSleevesMN (YouTube)

Rahi Patel, Young Women's Initiative
"Kuv mus txhaj tshuaj rau kuv pog. Kuv mus rau cov tib neeg nyob ze ntawm kuv tsev, kuv cov xib fwb qhia ntawv, rau kuv cov phoojywg kawm ntawv thiab rau kuv lub zos. Tsis yog hais tias kuv yuav kis mob tam siv. Tiamsis muaj coob tus kws nyob ze ntawm kuv uas twb kis mob lawm. Nrog ib koob tshuaj ntawm npab xwb, kuv twb pab tiv thaiv tau lawv lawm."

Alexis Moracco, Minnesota Youth Council
"Kuv mus txhaj tshuaj kom nyab xeeb rau kuv tus kheej, tsev neeg, thiab zej zos, thiab kom yav tom ntej kuv mus ua tau yam kev lom zem kuv nyiam nrog cov neeg kuv hlub."

Nathan Moracco, Parent
"Peb yog niam yog txiv, peb yeej xav tiv thaiv peb cov me nyuam ntawm txhua yam kev phem. Zoo li thaum peb yuav rooj zaum rau me nyuam hauv tsheb (carseat) mus rau kaus mom caij tsheb kauj vab mus rau kev qhia me nyuam tsav tsheb ua ntej yuav muab yawm sij rau. Yam yooj yim tshaj kws koj ua tau los pab tiv thaiv koj cov me nyuam yog hais kom lawv mus txhaj tshuaj."

Hom phiaj

Cov cuab yeej no pab cov sawv cev txhaj tshuaj:

  1. Hais kom tib neeg nyob Minnesota mus txhaj tshuaj
  2. Qhia zej zos txog cov koob tshuaj COVID-19
  3. Teb lus nug thiab kev txhawj xeeb

Yuav pib li cas

Ntsiab Lus

Siv cov lus piv txwv no los pab txhawb nqa qhia txog koob tshuaj COVID-19 rau koj cov phooj ywg, tsev neeg, thiab lwm tus neeg nyob hauv zej zos. Siv koj cov duab los yog lwm yam duab los nrog cov lus no yog koj txaus siab. Koj siv tau duab los ntawm Stay Safe MN tej duab tso tawm hauv vas sab. Muaj tej yeeb yaj kiab Stay Safe MN uas tau muab txhais tawm thiab.

Lus piv txwv

Vim li cas koj thiaj li txhaj tshuaj? Koj txhaj tshuaj rau leej twg? #RollUpYourSleevesMN

Kuv/Peb txhawb nqa kev txhaj tshuaj vim hais tias [tso koj lo lus]! mn.gov/vaccine #RollUpYourSleevesMN

Kev txhaj tshuaj yog qhov zoo tshaj kws peb ua tau thiaj li mus cuag tau cov neeg peb hlub thiab mus ua yam kev lom zem uas peb nyiam! #RollUpYourSleevesMN

Tseeb: Txhua tus 12 xyoos rov sauv txhaj tshuaj tau.
Tseeb: Koj tsis them nyiaj rau koob tshuaj.
Tseeb: Koj nrhiav tau koob tshuaj hnub no. https://vaccineconnector.mn.gov/ #RollUpYourSleevesMn

Koj puas xav pom koj cov me nyuam (12 xyoos rov sauv) muaj kev lom zem tshaj thaum caij sov no? Mus txhaj tshuaj ua ke! https://vaccineconnector.mn.gov #RollUpYourSleevesMN

Peb paub tias muaj ntau tus muaj lus nug txog cov koob tshuaj COVID-19. Xav paub ntxiv txog koob tshuaj COVID-19 mus rau www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html #RollUpYourSleevesMN

Xyuam xim tej lus dag ntxias! Cov kws saib xyuas kev noj qab nyob zoo lossis kws kho mob yuav tsis muaj ib zaug thov koj nyiaj, nug txog koj tus as khauj ntawm koj lub tuam txham tuav nyiaj, daim khev dim khaj, lossis tus zauv xaus saus.Tej neeg uas tuaj muag lossis xa koob tshuaj tuaj rau koj los yog cov neeg dag thiab xwb.Yog koj ntseeg tias tau muaj neeg dag rau koj txog COVID-19, mus xyuas nyob rau hauv https://www.ag.state.mn.us/Office/Forms/COVID19Complaint.asp. #RollUpYourSleevesMN

Duab hauv Facebook:

Yog koj muaj Facebook, koj tso tau ntawm koj daim duab hais tias koj txhaj tshuaj tas lawm, koj cov phooj ywg thiaj li paub tias koj txhaj tshuaj tas lawm lossis paub tias koj yog ib tus neeg sawv cev txhaj tshuaj.

Updated Thursday, 31-Mar-2022 10:12:29 CDT