Cov Qauv Lus Siv Tau Rau Tej Pej Xeem Zej Zog thiab Koom Haum Kev Ntseeg - Minnesota Dept. of Health

Cov Qauv Lus Siv Tau Rau Tej Pej Xeem Zej Zog thiab Koom Haum Kev Ntseeg

Cov qauv lus no yog tsim los pab rau tej pej xeem zej zog thiab koom haum kev ntseeg los cob qhia lawv tej neeg zej zog paub txog koob tshuaj COVID-19. Thov nco tseg tias thaum pib muaj ntaub ntawv ntxiv hais txog koob tshuaj COVID-19, ces kuj yuav hloov tej yam uas tau muab sau rau hauv no.

Yog xav tau ntaub ntawv ntxiv,mus xyuas hauv CDC: Tej Twj Siv Hauv Zej Zog Qhia Kom Paub Txog Koob Tshuaj COVID-19.

Txog cov qauv lus hauv no

Leejtwg

Tsim los pab cov neeg ua haujlwm rau hauv tej zej zog uas raug tus kab mob COVID-19. Xws li:

 • Tej koom haum pab cuam
 • Koom haum kev ntseeg
 • Koom haum tsev kawm ntawv (xws li PTAs/PTOs)
 • Kev xa zaub mov
 • Koom haum pab rau cov laus
 • Lwm cov koom haum pab hauv zej zog (CBO)

Lub hom phiaj

Pab tej koom haum:

 • Cob qhia tej neeg zej zog paub txog koob tshuaj COVID-19
 • Pab kom neeg zej zog paub txog tej yam zoo uas tshwm sim los ntawm kev mus txhaj tshuaj
 • Los teb tej lus nug thiab kev txhawj xeeb

Yuav pib li cas

 • Siv tej ntsiab lus hauv no rau thaum tham nrog cov neeg zej zog uas tsis tau paub qhov tseeb.
 • Muab tej ntaub ntawv luam tawm thiab muab yais tawm.
 • Caw cov neeg zej zog los thaij duab tso tawm lawv tus kheej (selfie) tom qab lawv tau mus txhaj tshuaj tag.
 • Siv tej xov thiab cov lus uas yuav ua rau cov pej xeem neeg zej zog mloog tau. KOJ yeej paub yam twg zoo hais dua nyob rau hauv koj zej zog.

Xav thov ib tug neeg tuaj piav qhia

Yog tias koj xav thov ib tug neeg ntawm MDH tuaj tham qhia txog koob tshuaj COVID-19 rau koj lub koom haum, thov mus tso npe Thov Neeg Tuaj Piav Qhia Txog Koob Tshuaj COVID-19.

Nrhiav kev pab nyob hauv koj zej zog

Cov Kws Pab Pej Xeem Zej Zog Txog COVID-19
Cov Kws Pab Pej Xeem Zej Zog Txog COVID pab txhawb cov tibneeg nyob hauv Minnesota uas nij paub txog COVID-19 raws li lawv zej zog, lawv yam lus hais thiab tej kev pab rau cov neeg xiam oob qhab. Cov kws pab pej xeem zej zog pab lawv nrhiav tej kev pab cuam los tu lawv tej mob nkeeg, nrhiav haujlwm ua, zaub mov noj, tsev nyob, cov neeg zov menuam, thiab kev cai lij choj. Mus kawm paub ntxiv txog cov Cov Kws Pab Pej Xeem Zej Zog Txog COVID-19.

Disability Hub
Lub Disability Hub muaj kev pab ntsig txog COVID-19 thiab lwm yam. Yog xav paub ntxiv hu mus rau 1-866-333-2466 lossis mus xyuas nyob hauv Disability Hub MN.

Koom Haum Pab Cov Neeg Thoj Nam thiab Neeg Khiav Tebchaws
MDH koom tes nrog lub Minnesota Department of Human Services (DHS) Koom Haum Pab Cov Neeg Thoj Nam thiab Neeg Khiav Tebchaws (Refugee and Immigrant Resettlement Network) los pab txhawb cov neeg thoj nam thiab neeg khiav tebchaws uas raug kev txom nyem los ntawm tus kab mob COVID-19. Thov dai cov paib uas qhia txog kev Pab Rau COVID-19 rau Cov Neeg Thoj Nam thiab Neeg Khiav Tebchaws nyob hauv koj zej zog! Muaj cov duab nyob hauv qab, rau ntu tso tawm rau vas sab, uas koj siv tau tshaj tawm qhia txog qhov kev pab thiab.

Cov Neeg Thoj Nam thiab Neeg Khiav Tebchaws Kab Xov Tooj Pab Rau COVID-19 (PDF)
Koj puas muaj lus nug txog tus kab mob COVID-19? Muaj kev pab hais koj yam lus: 651-318-0989.

Tej qauv uas siv tau

Hloov kho tej qauv lus hauv qab no hais kom raug cov neeg zej zog siab kom lawv xav mloog.

Kev nyab xeeb ntawm tej koob tshuaj

Tsim Koob Tshuaj COVID-19 Li Cas (PDF)
Daim ntawv no yuav piav qhia txog txoj kev tsim koob tshuaj COVID-19 thiab lub sijhawm tsim koob tshuaj luv dua thaum muab piv rau txoj kev tsim lwm koob tshuaj.

Cov Lus Hais Rau Tej Lus Nug Nqhuag Nug Txog Kev Tsim Koob Tshuaj COVID-19 Li Cas (PDF)

Vaccine Connector

Lub twj Minnesota COVID-19 Vaccine Connector pab cov neeg nyob hauv Minnesota nrhiav seb thaum twg, qhov twg, thiab yuav mus txhaj koob tshuaj COVID-19 li cas. Lub twj no siv tau rau tagnrho cov neeg muaj 18 xyoo rov saud uas tseem tsis tau mus txhaj koob tshuaj. Yuav tsis tas nij tej ntawv pov hwm thiab npav qhia txog tus kheej, thiab tso npe dawb xwb.

Tej qauv lus siv tau rau hauv tej vas sab

Siv tej qauv hauv no los tshaj tawm rau hauv vas sab (social media) txog koob tshuaj COVID-19 kom cov neeg zej zog tau pom hnov.Muab tej xov no tso tawm rau hauv tej vas sab uas koj siv siv thiab tseem yuav qhib mus cuag ntau yam ntxiv.Peb txhawb koj siv tej duab uas koj muaj los rhais nrog tej xov no yog tias koj paub txog ib yam twg uas cuam tshuam koj zej zog tshaj.

General vaccine image for social media, sized for Facebook General vaccine image for social media, sized for Twitter Johnson and Johnson vaccine image for social media, sized for Facebook Three vaccines image for social media, sized for Facebook
Refugee and immigrant COVID-19 help line image for social media, sized for Facebook Refugee and immigrant COVID-19 help line image for social media, sized for Twitter
 • Thaum muab koob tshuaj COVID-19 kuaj sim, cov kws tsim koob tshuaj no yeej nqua hu coob tus neeg uas xws li Neeg Tawv Dub, Neeg Latinx, Neeg Asmeskas Is Dias thiab Neeg Esxias. Tej kev tshawb fawb no qhia pom tias koob tshuaj COVID-19 yeej ua haujlwm siv tau rau tagnrho cov tibneeg no. #VaxMN #StaySafeMN

 • Koob tshuaj COVID-19 nyab xeeb siv tau thiab ua haujlwm! Daim vis dis aus no teb ib co lus nug txog seb kuaj sim, tsim tawm, thiab muaj kev pom zoo rau koob tshuaj COVID-19 li cas. https://youtu.be/WHx3-FHVdbA #VaxMN #StaySafeMN

 • Tej koob tshuaj COVID-19 tsis muaj tej tshuaj tso kom nws kav ntev, nqaij npuas lossis kua nplaum, lossis tus kab mov COVID-19 nyob rau hauv. #VaxMN #StaySafeMN

 • Koob tshuaj COVID-19 yog dawb rau txhua tus, tsis suav txog koj li ntaub ntawv nyob tebchaws no.Ib txhia chaw txhaj tshuaj yuav nug txog koj li ntaub pov hwm.Yuav tsis xa ntawv rub nqi rau koj them.Yog tias koj tsis muaj ntawv pov hwm, koj yeej tseem mus txhaj tau koob tshuaj. https://health.mn.gov/covidvaccine #VaxMN #StaySafeMN
 • Yog tias koj mus txhaj koob tshuaj Pfizer lossis Moderna COVID-19, koj yuav tau ua ntu zus mus txhaj ob koob, thiab yuav tsum yog los ntawm tib koob tshuaj xwb. Nws yuav siv sijhawm li ntawm 2 lub lim tiam es koob tshuaj thib ob mam li pib ua haujlwm tiv thaiv. Tab txawm tom qab koj mus txhaj tshuaj tag los, koj yeej tseem yuav tau txuag koj tus kheej pab kom lub zej zog nyob nyab xeeb: looj lub npog qhov ncauj, sib nrug deb li ntawm 2 dag ntawm lwm tus, ntxuav koj txhais tes, mus kuaj seb puas mob COVID-19 thaum tsim nyog, thiab nyob twj ywm tsev raws li koj ua tau. https://mn.gov/covid19/vaccine/ #VaxMN #StaySafeMN

 • Yog tias koj mus txhaj koob tshuaj Johnson & Johnson, koj tsuas nij txhaj ib koob tshuaj xwb. Tab txawm tom qab koj mus txhaj tshuaj tag los, koj yeej tseem yuav tau txuag koj tus kheej pab kom lub zej zog nyob nyab xeeb: looj lub npog qhov ncauj, sib nrug deb li ntawm 2 dag ntawm lwm tus, ntxuav koj txhais tes, mus kuaj seb puas mob COVID-19 thaum tsim nyog, thiab nyob twj ywm tsev raws li koj ua tau. https://mn.gov/covid19/vaccine/ #VaxMN #StaySafeMN

 • Lub xeev Minnesota yeej muab tagnrho 3 hom koob tshuaj COVID-19 no faib thoob plaws tej tsev kho mob, tsev txhaj tshuaj hauv zos, koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv, thiab tej tsev muag tshuaj. Qhov no txhais tau tias yuav muaj ntau hom koob tshuaj no.

 • Txhua tus uas muaj 16 xyoo rov saud yuav tsum mus txhaj koob tshuaj COVID-19 thaum txog lawv thib.Suav tagnrho cov uas muaj ib yam mob nkeeg twg, cov uas twb tau mob COVID-19 dua los lawm, thiab txhua tus tab txawm lawv hnub yug, yog nqaij tawv, thiab haiv neeg twg.Koob tshuaj no yeej nyab xeeb rau cov pojniam cev xeeb menyuam thiab cov uas lub cev kev tiv thaiv kab mob tsis ua haujlwm zoo lawm, tiamsis kuj zoo rau lawv tham nrog lawv tus kws kho mob ua ntej mus txhaj koob tshuaj COVID-19. https://health.mn.gov/covidvaccine #VaxMN #StaySafeMN

 • Ib txhia tibneeg yuav muaj qhov mob tom qab txhaj koob tshuaj tag. Tej yam mob tom qab no tsuas kav ntev li ntawm 1 mus rau 2 hnub xwb thiab yuav tsis cheem koj ua tsis tau haujlwm. Tej zaum koj yuav hnov mob ntawm txhais npab, mob thooj leeg nqaij, sab, mob taubhau, lossis ua npaws mentsis. Yog tias koj muaj lus nug lossis kev txhawj xeeb twg txog tej yam mob tom qab no, tham nrog koj tus kws kho mob thiab qhia tawm tej yam mob no mus rau lub twj CDC v-safe https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html #VaxMN #StaySafeMN.

 • Peb paub tias tibneeg muaj ntau cov lus nug txog koob tshuaj COVID-19. Mus kawm ntxiv txog koob tshuaj COVID-19 ntawm https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html. #VaxMN #StaySafeMN

 • Tsis ntev tom ntej no, txhua tus uas xav mus txhaj koob tshuaj yeej yuav tau mus txhaj.Peb yuav tsum tau tos peb thib xwb. Mus kawm paub ntxiv nyob hauv https://mn.gov/covid19/vaccine/whos-getting-vaccinated/index.jsp. #VaxMN #StaySafeMN

 • Peb yuav qhia koj paub txog seb koj yuav mus txhaj tshuaj rau thaum twg thiab qhov twg thaum muaj koob tshuaj ntau ntxiv los txhaj rau tibneeg. Mus xyuas hauv koj lub [vas sab/social media] thiab mus mloog hauv xov xwm.#VaxMN #StaySafeMN

Vaccine scam warning image for social media, sized for Twitter with home phone Vaccine scam warning image for social media, sized for Twitter with smart phone
 • Xyuam xim tej lus dag txog COVID-19. Cov kws saib xyuav kev noj qab nyob zoo lossis kws kho mob yuav tsis muaj ib zaug thov koj nyiaj, nug txog koj tus as khauj ntawm koj lub tuam txham tuav nyiaj, daim khev dim khej, lossis tus zauv xaus saus.Tej neeg uas tuaj muag lossis xa koob tshuaj tuaj rau koj los yog cov neeg dab thiab xwb. Yog koj ntseeg tias tau muaj neeg dag rau koj txog COVID-19, mus xyuas nyob rau hauv https://www.ag.state.mn.us/Office/Forms/COVID19Complaint.asp. #VaxMN #StaySafeMN

Updated Friday, 09-Apr-2021 15:41:09 CDT