Galka Xogta Talaalka COVID-19 ee Bulshada iyo Ururada Diinta - Minnesota Dept. of Health

Galka Xogta Talaalka COVID-19 ee Bulshada iyo Ururada Diinta

Galkaan xogta waxaa loogu talagalay in bulshada iyo ururada diimaha looga caawiyo barista bulshada arimaha quseeya talaalka COVID-19. Fadlan ogoow in marka xog dheeraad ah oo ku saabsan talaallada COVID-19 ay soo baxdo, ilaha xogta bogaan ku qoran ay isbadali karaan.

Wixii illo dheeraad ah, Booqo Alaadda Talaalka COVID-19 ee Ururada Bulshada ee CDC.

Xog ku saabsan kiishadaan

Qofka

Waxaa loo sameeyay shaqaalaha ururada u adeegga bulshooyinka uu sameeyay COVID-19. Xafiisyadaan waxaa kamid ah:

 • Ururada adeegga bulshada
 • Ururada diinta
 • Ururada dugsiga (tusaale, PTAs/PTOs)
 • Adeegyada bixinta cuntada
 • Xarumaha waayeelka
 • Ururada kale ee bulshada (CBOs)

Ujeedada

Ka caawinta ururada:

 • Ku wacyi gelinta xubnaha bulshada xogta talaallada COVID-19
 • Inay wacyi gelin ka sameeyaan faa'iidooyinka talaalka
 • Inay wax ka qabtaan su'aalaha iyo walaacyada guud

Sida loo bilaabo

 • U adeegso fariimahaan muhiimka ah marka aad la hadlo bulshadaada si aad gacan uga gaysato la dagaalanka wararka beenta.
 • Daabac koobiyada agabka una adeegso ka xog gacmeed ahaan.
 • Ku boori xubnaha bulshada inay baraha bulshada soo dhigaan sawirada kadib marka la talaalo.
 • Waafaji fariimaha muhiimka ah luuqada, luuqda, iyo qaabka ku haboon bulshadaada. Waad taqaanaa waxa waxtarka u leh bulshadaada.

Codsashada hadal jeediye

Haddii aad doonayso in qof ka socda MDH uu yimaado uuna ururkaaga kala hadlo talaallada COVID-19, buuxi Xog aruurinta Codsashada Hadal jeediyaasha ee Talaalka COVID-19 si aad u codsato qof hadal jeediya.

Hel taageero lagu bixinaayo deegaankaaga

Iskuduwayaasha Bulshada ee COVID-19
Iskuduwayaasha Bulshada ee COVID-19 waxay taageeraan dadka reer Minnesota ee u baahan macluumaadka COVID-19 ee gaarka u ah bulshooyinkooda, ayna ku jiraan luuqadooda iyo baahiyahooda naafada. Iskuduwayaashu waxay xubnaha bulshada ka caawiyaan raadinta iyo helitaanka ilaha muhiimka ah si ay xal ugu helaan walaacyada caafimaadka, shaqada, helitaanka cuntada, guriyaynta, daryeelka ilmaha, iyo xaquuqaha sharciga ah. Xog dheeraad ah ka fiiri Iskuduwayaasha Bulshada ee COVID-19.

Hoyga Naafanimada
Hoyga Naafanimada waa il muhiim u ah macluumaadka iyo baahiyaha la xariira COVID-19. Wixii macluumaad dheeraad ah wac 1-866-333-2466 ama booqo Hoyga Naafanimada MN.

Shabakada Qaxootiga iyo Dib u Dajinta Soo galootiga
MDH waxay kaashanaysaa Shabakada Qaxootiga iyo Dib u Dajinta Soo galootiga iyo Waaxda Adeegyada Aadaha (DHS) ee Minnesota si loo baxsho taageerada qoyska dhan oo la siinaayo bulshooyinka qaxootiga iyo soo galootiga ee uu saameeyay COVID-19. Fadlan la wadaag waraaqaha xogta ee Laynka Gurmadka COVID-19 ee Qaxootiga iyo Soo galootiga ee bulshadaada! Sawiro ayaa ku jira hoos, qaybta baraha bulshada, kuwaas ood u adeegsan karto inaad la wadaagto macluumaadka laynka gurmadka sidoo kale.

Qaxootiga iyo Soo galootiga Khadka Gurmadka COVID-19 (PDF)
Su’aalaha ku saabsan COVID-19? Caawinaad ku hel luqadaada: 651-318-0989.

Xogta galka warbixinta

Waafaji ilaha hoose ee xogta dhagaystayaashaada kaladuwan.

Badqabka Talaalka

Sida Daawooyinka Tallaalka COVID-19 Loo Sameeyay (PDF)
Buugaan xogtu wuxuu sharaxayaa sida hanaannada iyo jadwalada Talaalka COVID-19 looga dhiga kuwo ka hufnaan badan qaababka kale ee talaal samaynta.

Qoraalka Su`aalaha Inta badan la Isweydiiyo ee ku Saabsan Sida Talaallada COVID-19 loo Sameeyo (PDF)

Qoraalka Muhiimada Qaadashada Kuuradaada Labaad ee Tallaalka COVID-19 (PDF)

Xariiriyaha Talaalka

Isku xiraha Talaalka COVID-19 ee Minnesota ayaa ka caawinaaya dadka Minnesota inay helaan goorta, meesha, iyo sida ay ku helayaan talaalka COVID-19. Aaladaan waxaa loogu talagalay dadka Minnesota oo dhan oo jira 18 sano iyo ka wayn oo aan wali la talaalin. Caymis iyo aqoonsi looma baahna, isqoristuna waa bilaash.

Sanbalka Fariimaha Baraha Bulshada

U adeegso sanbalkaan fariimaha Baraha Bulshada si ay kaaga caawitaan la wadaagista xogta talaallada COVID-19 xubnaha bulshadaada. Fariimaha waxaad ku shaacin kartaa barahaaga bulshada waxaadna ku xiri kartaa xog dheeraad ah. Waxaan kugu boorinaynaa inaad isticmaasho sawiradaada gaarka ah ama sawirada xogta si ay ula socdaan fariimaha haddii hayso arin aad u qusaysa bulshadaada.

General vaccine image for social media, sized for Facebook General vaccine image for social media, sized for Twitter Johnson and Johnson vaccine image for social media, sized for Facebook Three vaccines image for social media, sized for Facebook
Refugee and immigrant COVID-19 help line image for social media, sized for Facebook Refugee and immigrant COVID-19 help line image for social media, sized for Twitter
 • Intay wadeen daraasadaha talaalka COVID-19, shirkadaha sameeyay ayaa xaqiijiyay inay ku daraan tiro qoomiyado kaladuwan ka socda oo ka qaybgalayaal ah ayna ku jiraan dadka madoowga ah, laatiinka, Hindi Ameerikaanka iyo bulshooyinka Aasiyaan ah. Daraasadaha ayaa muujiyay in talaalku ka shaqaynaayo kahortaga in uu COVID-19 cudur ku rido kooxahaan dadka ah oo dhan. #VaxMN #StaySafeMN

 • Talaallada COVID-19 ayaa ah kuwo badqab iyo waxtar leh! Muuqaalkaan wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha guud ee ku saabsan sida talaallada COVID-19 loo tijaabshay, loo sameeyay, loona ogolaaday. https://youtu.be/WHx3-FHVdbA #VaxMN #StaySafeMN

 • Talaallada COVID-19 malahan noolayaal, hilibka khaansiirka ama gelatin, ama fayraska nool ee COVID-19. #VaxMN #StaySafeMN

 • Talaalka COVID-19 bilaash ayuu ku helayaa qof kasta, ayadoon laga eegayn aqoonsigaaga soo galootinimada ama caymiska. Qaar kamid ah xarumaha talaalka ayaa kaa codsan kara xogta caymiska caafimaadka. Lagaama dalban karo qarash. Haddii aadan haysan caymis, wali waad helaysaa talaalka. https://health.mn.gov/covidvaccine #VaxMN #StaySafeMN

 • Haddaad qaadato talaalka Pfizer ama Moderna ee COVID-19, waxaad u baahan tahay labo kuuro oo talaalka ah, waana inay noqdaan isku nooc. Waxay qaadanaysaa labo asbuuc kadib kuurada labaad si aad difaac buuxa u hesho. Xataa kadib marka lagu talaallo, wali waa inaad samaysaa dhammaan waxyaabahaan si ay kaaga caawiyaan dhawrista badqabka bulshadaada: xiro maaskaro, 6 fiid ka fogoow dadka kale, farxalo, iska baar COVID-19 haddii loo baahdo, oo guriga joog intaad awoodo. https://mn.gov/covid19/vaccine/ #VaxMN #StaySafeMN

 • Haddii aad hesho talaalka Johnson & Johnson, waxaad keliya u baahan tahay hal kuuro. Xataa kadib marka lagu talaallo, wali waa inaad samaysaa dhammaan waxyaabahaan si ay kaaga caawiyaan dhawrista badqabka bulshadaada: xiro maaskaro, 6 fiid ka fogoow dadka kale, farxalo, iska baar COVID-19 haddii loo baahdo, oo guriga joog intaad awoodo. https://mn.gov/covid19/vaccine/ #VaxMN #StaySafeMN

 • Minnesota waxay dhammaan saddexda talaal ee COVID-19 si guud ugu qeybinaysaa Nidaamka caafimaadka, xarumaha talaalka bulshada, caafimaadka dadweyaha ee maxaliga ah, iyo farmashiyaasha. Tani waxay ka dhigan tahay.

 • Qof kasta oo ka wayn 16 sano jir ayay haboon tahay inuu qaato talaalka COVID-19 marka uu heli karo. Kuwaan waxaa ku jira dadka qaba xaaladaha caafimaadka, soo maray COVID-19, iyo dadka leh da'aha, isirada, iyo qoomiyadaha kaladuwan. Talaalka ayaa ku haboon haweenka uurka leh iyo kuwa nidaamkooda difaacu liito, laakiin waa inay la hadlaan dhakhtarkooda kahor intaysan qaadan talaalka COVID-19. https://health.mn.gov/covidvaccine #VaxMN #StaySafeMN

 • Dadka qaar ayaa dhibaatooyin ka qaada kadib markay talaalka qaataan. Dhibaatooyinka ka dhasha talaalka ayaa caadiyan jira hal ama labo maalmood inta badana kaama hor istaagayaan hawl maalmeedkaaga. Waxaad dareemi kartaa garab xanuun, daal, madax xanuun, ama qandho yar. Haddii aad su'aalo ama walaacyo kaqabto dhibaatooyinka ka dhalan kara talaalka, la hadal bixiyahaaga daryeelka caafimaadka kuna soo gudbi dhibaatooyinkaaga aalada v-safe ee CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html #VaxMN #StaySafeMN

 • Waan ognahay in dadku su'aalo badan ka qabaan talaallada COVID-19. Xog badan oo ku saabsan COVID-19 ka fiiri https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html. #VaxMN #StaySafeMN

 • Qof kasta oo raba wuxuu ugu danbayn awoodi doonaa in la talaalo. Waxaa keliya u baahan nahay inaan tookadeena sugno. Xog dheeraad ah ka fiiri https://mn.gov/covid19/vaccine/whos-getting-vaccinated/index.jsp. #VaxMN #StaySafeMN

 • Waxaan kula wadaagi doonaa xog ku saabsan goorta iyo sida aad ku awoodi karto qaadashada talaalka marka ay heli karaan dad badan. Marar kaladuwan soo booqo [your social media/website] oo dhagayso wararka deegaankaaga. #VaxMN #StaySafeMN

Vaccine scam warning image for social media, sized for Twitter with home phone Vaccine scam warning image for social media, sized for Twitter with smart phone
 • Iska ilaali tuugada! Saraakiisha caafimaadka Dadwaynaha ama adeeg bixiyaasha daryeelka caafimaadku marna kaama codsan doonaan lacag, akoonkaaga baanka, kaarka daynta, ama lambarka social security. Yaboohyada ah inay iibinayaan ama kuusoo dhiibayaan kuurooyinka talaalka ayaa sidoo kale ah tuugo. Haddii aad aaminsan tahay inaad tahay dhibanaha tuugada COVID-19, booqo https://www.ag.state.mn.us/Office/Forms/COVID19Complaint.asp. #VaxMN #StaySafeMN

Updated Friday, 09-Apr-2021 15:35:40 CDT