Kev Ceeb Toom Qhia Txog Mob Nkeeg Los Ntawm Zaub Mov thiab Cov Dej - Minnesota Dept. of Health

Kev Ceeb Toom Qhia Txog Mob Nkeeg Los Ntawm Zaub Mov thiab Cov Dej

Hauv daim nplooj ntawv no:
Vim li cas kuv thiaj tsim nyog hu rau tus xov tooj hotline?
Yam uas kuv yuav tsum paub ua ntej kuv hu yog dab tsi?
Cov Sij Hawm ntawm tus Xov Tooj Hotline yog li cas?
Yuav muaj dab tsi tom qab kuv hu?
Cov ntaub ntawv ntawm tus xov tooj hotline uas muab luam tau

Yog yuav ceeb toom txog kev mob nkeeg uas xav tias kis tau los ntawm zaub mov los sis cov dej:

Vim li cas kuv thiaj tsim nyog hu rau tus xov tooj hotline?

 • Qhov kev koj hu rau tus xov tooj hotline pab peb txheeb xyuas paub txog cov kab mob uas tshwm sim los ntawm cov zaub mov thiab dej uas muaj nyob hauv Minnesota thiab tiv thaiv kev kis kab mob mus rau lwm tus.

Yam uas kuv yuav tsum paub ua ntej kuv hu yog dab tsi?

 • Cov kab mob kis los ntawm cov zaub mov feem ntau tshwm sim 1 txog 4 hnub tom qab noj cov zaub mov tsis huv.
 • Cov kab mob kis los ntawm cov dej feem ntau tshwm sim 2 txog 14 hnub tom qab mus ua luam dej los sis haus cov dej tsis huv.
 • Cov neeg ua hauj lwm hauv xov tooj hotline yuav nug txog koj cov tsos mob thiab cov khoom noj uas koj noj thiab seb koj noj nyob rau qhov twg 4 hnub ua ntej koj muaj mob. Lawv tseem yuav nug seb koj puas tau haus cov dej los ntawm tej lub pas dej, tej tug dej, los sis qhov dej txhawv los sis puas tau mus ua luam dej ntawm 2 lub lim tiam ua ntej koj muaj mob.
 • Txhua cov ntaub ntawv peb suav sau txog koj tus mob yuav tsis pub lwm tus paub.Peb yuav tsis nthuav tawm koj lub npe rau lwm tus neeg sab nraud uas tsis yog ua hauj lwm txog kev noj qab haus huv rau pej xeem yam tsis tau koj kev tso cai.

Cov Sij Hawm ntawm tus Xov Tooj Hotline yog li cas?

 • Tus Xov Tooj Ceeb Toom Kev Mob Nkeeg Kis Los Ntawm Zaub Mov thiab Dej yog muab kev pab cuam thaum 8 teev sawv ntxov txog 4:30 teev yuav tsaus ntuj. Hnub Monday txog Hnub Friday (tsis suav nrog Hnub So).
 • Yog tsis muaj neeg txais koj li xov tooj, thov tso lus ceev cia qhia koj lub npe thiab tus xov tooj uas peb hu tau rau yav nruab hnub. Txhua tsab xov uas tau tso cia rau lub sij hawm peb tsis txais xov tooj lawd, peb mam rov hu rau hnub uas peb ua hauj lwm tom ntej.
 • Koj kuj tuaj yeem sau email ceeb toom txog koj qhov kev mob nkeeg mus tau rau health.foodill@state.mn.us. Hauv koj cov lus, thov sau koj lub npe thiab tus xov tooj uas peb hu cuag tau rau yav nruab hnub.

Yuav muaj dab tsi tom qab kuv hu?

 • Peb yuav xa koj cov lus ceeb toom mus rau cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv ib puag ncig uas muaj lub luag hauj lwm kuaj xyuas cov khw noj mov, khw muag khoom noj, khw muag khoom noj khoom haus, lub pas dej da, pas dej loj, los sis cov dej uas koj hais txog.
 • Txhua cov ntaub ntawv peb suav sau txog koj tus mob yuav ceev cia tsis pub lwm tus paub. Peb yuav tsis nthuav tawm koj lub npe rau lwm tus neeg sab nraud uas tsis yog ua hauj lwm txog kev noj qab haus huv rau pej xeem yam tsis tau koj kev tso cai.
 • Tej zaum peb kuj tseem yuav thov koj cov quav ib qho mus kuaj thiab kom peb paub hais tias dab tsi ua rau koj mob.

Yog yuav ceeb toom txog kev mob nkeeg uas xav tias kis tau los ntawm zaub mov los sis cov dej:

Updated Wednesday, 13-Jul-2022 15:13:10 CDT