Soo sheegida xanuunnada Laga Shakiyo ee Cuntada iyo Biyaha Ka dhasha - Minnesota Dept. of Health

Soo sheegida xanuunnada Laga Shakiyo ee Cuntada iyo Biyaha Ka dhasha

Boggaan:
Maxay muhiim u tahay inaan waco laynka tooska ah?
Maxay tahay inaan ogaado kahor intaan wicin?
Waa maxay saacadaha laynka la wici karo?
Maxaa dhacaaya kadib markaan waco?
Xogta qoran ee Laynka tooska ah

Si aad u soo sheegto xanuunnada Laga Shakiyo ee Cuntada iyo Biyaha Ka dhasha:

Maxay muhiim u tahay inaan waco laynka tooska ah?

 • Waxaad wici kartaa laynka tooska ah si aad nooga caawiso aqoonsiga cudurka cuntada iyo biyaha ka dhasha ee ka dilaacay Minnesota aana uga hortagno faafitaanka cudurku ku faafo dadka kale.

Maxay tahay inaan ogaado kahor intaan wicin?

 • Xanuun cuntada ka dhasha ayaa badanaa dhaca 1 ilaa 4 maalmood kadib marka la cuno cunto sumaysan.
 • Xanuunka ka dhasha biyaha ayaa badanaa yimaada 2 ilaa 14 maalmood kadib marka lagu dabaasho ama la cabo biyo sumaysan.
 • Shaqaalaha laynka tooska ah ayaa wax kaa waydiin doona astaamaha xanuunkaaga iyo cuntooyinka aad cuntay iyo meesha aad ku cuntay 4 maalmood kahor intaan astaamaha xanuunkaagu bilaaban. Waxay sidoo kale ku waydiin doonaan haddii aad cabtay wax biyo ah oo lagasoo qaaday harada, wabiga, ama ilsha ama aad aaday dabaal 2 asbuuc kahor intaadan xanuunsan.
 • Dhammaan xogta aan ka qaadno xanuunkaaga waa mid qarsoodi ah. Uma sheegi doono magacaaga qof ka baxsan nidaamka caafimaadka dadwaynaha adoon noo ogolaan.

Waa Kuwee saacadaha Laynka la Wici karo?

 • Laynka Gurmadka Xanuunka Ka dhasha Cuntada iyo Biyaha ayaa shaqeeya 8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcada (marka laga reebo maalmaha fasaxa).
 • Haddii uusan joogin qof kaa qabta wicitaanka, fadlan u reeb fariin codeed qarsoodi ah adoo u sheegaaya magacaaga iyo lambarka maalintii lagaasoo wici karo. Waan kasoo jawaabi doonaa dhammaan fariimaha naloo reebay saacadaha shaqada kadib maalinta xigta ee shaqada.
 • Waxaad sidoo kale warbixinta xanuunkaaga iimeel ugu diri kartaa health.foodill@state.mn.us. Fadlan soo raaci magacaaga iyo taleefanka lagaa wici karo maalintii markaad fariinta soo dirayso.

Maxaa dhacaaya kadib markaan waco?

 • Waxaan warbixintaada u diraynaa shaqaalaha caafimaadka bii'ada ee masuulka ka ah kormeerida maqaayadaha, goobaha cuntada, dukaannada raashinka, barkadaha dabaasha, harooyinka, ama nidaamyada biyaha ee aad sheegtay.
 • Dhammaan xogta aan ka qaadno xanuunkaaga waa mid qarsoodi ah. Uma sheegi doono magacaaga qof ka baxsan nidaamka caafimaadka dadwaynaha adoon noo ogolaan.
 • Waxaan kaa codsanaynaa sanbalka saxarada si aan u go'aamino waxa kugu keenaaya xanuunka.

Si aad u soo sheegto xanuunnada Laga Shakiyo ee Cuntada iyo Biyaha Ka dhasha:

Updated Wednesday, 13-Jul-2022 15:13:11 CDT