Tsim nyog tau txais cov ntaub ntawv - Minnesota Department of Health

Tsim nyog tau txais cov ntaub ntawv Minnesota WIC Program


Other languages:
Am I Eligible for WIC? (English)
Información de Elegibilidad (Spanish)
Maxluumaadka u-qalmitaanka (Somali)


Koj & koj tus menyuam - Noj qab nyob zoo thiab pub zoo. WIC Pab Tau.

Koom nyob rau hauv cov kev pab no yog cia li nyiaj tau los tsim nyog tau txais...

Woman kissing baby's ear
 • Medical Assistance
 • Medical Assistance - TEFRA
 • SNAP (Food Stamps)
 • MN Family Investment Program (MFIP)
 • Energy Assistance Program (EAP)
 • Reduced or Free School Lunch
 • Head Start
 • Supplemental Security Income (SSI)

Kev tau nyiaj los

Thau nyiaj saib npaum li cas thiaj tseem txias tau kev pab

(4/1/2021)

TSEV NEEG*
IB XYOO TAU NYIAJ
1 $23,828
2 $32,227
3 $40,626
4 $49,025
5 $57,424
6 $65,823
7 $74,222
8 $82,621

*Cov pojniam cev xeeb tub xam ua 2 tug neeg.

Thau myiaj siab npaum li cas thiaj tseem txias tau kev pab los ntawn Minnesota health Care/Insurance Affordability Programs.

(7/1/2021 - 6/30/2022)

TSEV NEEG*
IB XYOO TAU NYIAJ
1 $35,420
2 $47,905
3 $60,390
4 $72,875
5 $85,360
6 $97,845
7 $110,330
8 $122,815

*Cov pojniam cev xeeb tub xam ua 2 tug neeg.

Tej zaum koj yuav tau txais...

Yog hais tias koj cev xeeb tub, noj niam mis, los yog muaj ib tug me nyuam hnub nyoog qis dua 5, peb xav kom koj ua ntaub ntawv thov.

WIC muaj kev pab...

 • Qhia kev noj zaub mov thiab tswv yim pab
 • Txhawb zog rau cov pub miam mis
 • Zaub mov zoo sws li mis, cheese, kua txiv, cereal, thiab cov mis mos
 • Tej zaub mov zoo li txiv mab txiv ntoo thiab zaub, whole grain cereal, tortillas, qhob cij thiab, mis nyuj uas tsis muaj cov roj ntau thiab cov zaub mov rau me nyuam mos

Koj tsim nyog tau txais...

 • Muaj ntau tsev neeg ua haug lwm kuj tau txais kev pab WIC
 • Cov tsev neeg uas koom rau hauv Minnesota Health Care Program muaj feem tsim nyog tau WIC
 • Koj tsis tas yog pejxeem Asmesliskas (U.S. citizen)

Tsis txhob lig...Peb nyob ntawm no pab!

HU HNUB NO RAU QHOV CHAW LIS DEJNUM WIC UAS NYOB ZE KOJ

1-800-WIC-4030 or 1-800-942-4030

Kom daim ntawv no - WIC Outreach Materials Order Form

Back to Top

Updated Thursday, 15-Jul-2021 16:18:32 CDT