Macluumaadka u-qalmitaanka - Minnesota Department of Health

Macluumaadka u-qalmitaanka


Minnesota WIC Program

Adiga iyo cunugaaga - Caafimaadka iyo quudin fiican.
WIC ayaa idinka ka caawin kara.

Baby

English
Spanish
Hmong

 

Ka qaybgalayaasha in barnaamijyadan waxay si toos ah u qalma...

 • Medical Assistance
 • Medical Assistance - TEFRA
 • SNAP (Food Stamps)
 • MN Family Investment Program (MFIP)
 • Fuel Assistance
 • Reduced or Free School Lunch
 • Head Start
 • Supplemental Security Income (SSI)

Shuruudaha dakhliga

(Laga bilaabo luuliyo 1, 2019 - juunyo 30, 2020.)

Daqlig la'ogol yahay inaad ka qayb qaadatid
Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota
(Minnesota Health Care/Insurance Affordability Programs)

TIRADA QOYSKA* DAKHLIGA SANADKA SOO GALA
1 $34,347
2 $46,502
3 $58,657
4 $70,812
5 $82,967
6 $95,122
7 $107,277
8 $119,432

*Haweeneyda uurka leh waxa loo tirinaya 2 qof.

Heerarka Daqliga la'ogol yahay

(5/1/2019)

FAMILY SIZE* ANNUAL INCOME
1 $23,107
2 $31,284
3 $39,461
4 $47,638
5 $55,815
6 $63,992
7 $72,169
8 $80,346

*Haweeneyda uurka leh waxa loo tirinaya 2 qof.

Waxaad u qalmi kartaa...

Haddii aad uur leedahay, naas-nuujinta, ama haysato ilmo ka yar 5 sano jir, waxaan kugu dhiirinaynaa in aad ka codsan.

WIC waxa ay bixisaa...

 • Wararka iyo talooyinka nafaqadda
 • Kaalmaynta naas-nuujinta
 • Cuntada caafimaadka leh sida geed-miroodka hadda la soo gooyay iyo qudaarta, qamadiga dhan, rootiga iyo tortilla, caanaha subaggu ku yar yahay iyo cuntada caruurta
 • Shaqaale daryeel iyo kaalmaba leh

Waxa laga yaaba in aad u qalanto...

 • Qoysas shaqaalaha oo badan ayaa u qalma
 • Qoysaska ka qaybgala Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota (Minnesota Health Care Program) way ka qayb geli karaan...WIC
 • Loo ma baahna inaad tahay muwaadin Maraykan ah

Dib ha u dhigan...
waxaan u joogna in aynu ku kaalmeeyno!

MAANTABA WAC BUKAAN SOCOD EEGTADA
WIC EE KUUGU DHOW

1-800-WIC-4030 or 1-800-942-4030

Ka dalbo qoraalkaan - WIC Outreach Materials Order Form

Back to Top

Updated Tuesday, 05-Nov-2019 12:37:50 CST