Macluumaadka u-qalmitaanka - Minnesota Department of Health

Macluumaadka u-qalmitaanka
Minnesota WIC Program


Other languages:
Am I Eligible for WIC? (English)
Información de Elegibilidad (Spanish)
Tsim nyog tau txais cov ntaub ntawv (Hmong)


Adiga iyo cunugaaga - Caafimaadka iyo quudin fiican. WIC ayaa idinka ka caawin kara.

Ka qaybgalayaasha in barnaamijyadan waxay si toos ah u qalma...

Baby
 • Barnaamijika gargaarka caafimaadka
 • Barnaamijika gargaarka caafimaadka - TEFRA
 • Kaalmada Cuntada
 • Barnaamijika ee maalgashiga qoysaska reer Minnesota
 • Ka cawinta tamarta
 • Qadada dugsiga la dhimay ama bilaashaka ah
 • Barnamijika Head Start
 • Caawimo dhahkli bulsho oo dheeraad ah

Shuruudaha dakhliga

Heerarka Daqliga la'ogol yahay

(4/1/2022)

TIRADA QOYSKA*
DAKHLIGA SANADKA SOO GALA
1 $25,142
2 $33,874
3 $42,606
4 $51,338
5 $60,070
6 $68,802
7 $77,534
8 $86,266
9 $94,998

*Haweeneyda uurka leh waxa loo tirinaya 2 qof.

Daqlig la'ogol yahay inaad ka qayb qaadatid
Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota
(Minnesota Health Care/Insurance Affordability Programs)

(Laga bilaabo luuliyo 1, 2021 - juunyo 30, 2022.)

TIRADA QOYSKA*
DAKHLIGA SANADKA SOO GALA
1 $35,420
2 $47,905
3 $60,390
4 $72,875
5 $85,360
6 $97,845
7 $110,330
8 $122,815

*Haweeneyda uurka leh waxa loo tirinaya 2 qof.

Waxaad u qalmi kartaa...

Haddii aad uur leedahay, naas-nuujinta, ama haysato ilmo ka yar 5 sano jir, waxaan kugu dhiirinaynaa in aad ka codsan.

WIC waxa ay bixisaa...

 • Wararka iyo talooyinka nafaqadda
 • Kaalmaynta naas-nuujinta
 • Cuntada caafimaadka leh sida geed-miroodka hadda la soo gooyay iyo qudaarta, qamadiga dhan, rootiga iyo tortilla, caanaha subaggu ku yar yahay iyo cuntada caruurta
 • Shaqaale daryeel iyo kaalmaba leh

Waxa laga yaaba in aad u qalanto...

 • Qoysas shaqaalaha oo badan ayaa u qalma
 • Qoysaska ka qaybgala Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota (Minnesota Health Care Program) way ka qayb geli karaan...WIC
 • Loo ma baahna inaad tahay muwaadin Maraykan ah

Dib ha u dhigan...
waxaan u joogna in aynu ku kaalmeeyno!

MAANTABA WAC BUKAAN SOCOD EEGTADA
WIC EE KUUGU DHOW

1-800-WIC-4030 or 1-800-942-4030

Ka dalbo qoraalkaan - WIC Outreach Materials Order Form

Back to Top

Updated Wednesday, 06-Apr-2022 15:15:01 CDT