Lus Qhia Looj Daim Ntaub Npog Qhov Ncauj - Minnesota Dept. of Health

Lus Qhia Looj Daim Ntaub Npog Qhov Ncauj

Kho tshiab 1/13/2022

Lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC) thiab Minnesota Department of Health (MDH) tau pom zoo tias cov neeg uas mus txhaj tshuaj tiav lawm (fully vaccinated) thiab cov tsis tau txhaj, los yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj nyob rau tej txhia chaw. Lwm txoj cai los ntawm tsoom fwv, xeev, lossis hauv zos kuj hais kom looj daim ntaub npog qhov ncauj nyob, thiab tej lag luam yuav tsim tsa lawv ib txoj cai los kuj tau thiab.

Tej kab mob vais lav niaj hnub hloov thiab muaj cov tshiab tawm tuaj tas li. Cov kab mob tawm tshiab xws li, Delta thiab Omicron, txawv tej kab mob vais lav yav tag dhau los thiab kis tau yooj yim dua rau ib tug dhau ib tug. Cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj thiab cov txhaj tiav lawm los yeej kis tau tus kab mob no mus rau lwm tus.

MDH pom tias zoo dua looj cov ntaub npog qhov ncauj uas muab ntaub zoo los xaws kom thiaj li pab txo kev kis COVID-19, xws li tus kab mob tshiab uas yog Omicron. Cov ntaub npog ntsej muag uas siv ntaub zoo los xaws yog cov N95 lossis KN95 masks, uas tiv thaiv tej pa qaub ncaug zoo heev. Yog tias koj yuav tsis tau hom ntaub npog ntsej muag no, looj ib lub uas muaj ob theem ntaub zoo (tightly woven) los xaws ua ke. Kuj zoo rau koj looj ib daim ntaub npog qhov ncauj (disposable mask) tuaj sab hauv nrog rau koj daim (cloth mask) sab nraud thiab kom haj yam tiv thaiv zoo.

Mus kawm ntxiv ntawm About COVID-19 (Ntsig Txog COVID-19): Variants (Cov kab mob COVID-19 tawm tshiab).

Vim cov kab mob Delta thiab Omicron kis tau mus yooj yim dua, MDH xav kom txhua tus, tab txawm twb txhaj tshuaj tiav thiab tsis tau txhaj, los looj daim ntaub npog qhov ncauj nyob rau tej caij li hauv qab no qhia:

Yog tias koj muaj tej tsos mob COVID-19, nws tseem ceeb rau koj nyob tsev thiab cais deb ntawm lwm tus. Yog tias lawv yuav tsum tawm rooj (xws li mus ntsib kws kho mob), lawv yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj. Mus nyeem sab If You Are Sick (Yog Tias Koj Mob): COVID-19 kom paub txog txheem lus ntsig txog kev nyob tsev thiab nrug deb ntawm lwm tus (cais nyob ib leeg) yog li cas.

Yog tias koj tau mus nyob ze ib tug neeg uas mob, ua raws li tej txheem lus COVID-19 testing (kev kuaj mob COVD-19) thiab close contacts (cov mus nyob ze).

 • Yog tias koj tsis tau mus txhaj tshuaj txwm los sis txhaj koob tshuaj txhab ntxiv thaum txog sij hawm, nyob twj ywm tom tsev thiab nyob kom deb ntawm lwm tus neeg (ceev tus kheej cia) thiab looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yog tias muaj lwm cov neeg nyob ib ncig nrog koj.
 • Yog tias koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv txwm lawm thiab tau txhaj koob tshuaj txhab ntxiv lawm thaum txog sij hawm, los sis yog tias koj tau tus kab mob COVID-19 hauv peb lub hlis dhau los, koj yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob ib ncig nrog lwm tus neeg rau li 10 hnub tom qab kev chwv tau kab mob.

Cov neeg uas mus txhaj tshuaj tiav lawm kuj xav looj daim ntaub npog qhov ncauj thaum twg los tau, tab txawm muaj neeg thiab tsis muaj nyob ib puag ncig lawv.

Cov tibneeg uas tsis tau mus txhaj tshuaj

Cov tibneeg uas tsis tau mus txhaj tshuaj, suav txog cov menyuam thiab, yeej muaj kev phom sij kis tau COVID-19 thiab muab kis mus rau lwm tus neeg uas twb txhaj tshuaj txhij lawm.

Hais ntxiv rau cov txheem lus no rau txhua tus, yog leejtwg tsis tau mus txhaj tshuaj tiav, suav txog cov menyuam uas muaj 2 xyoos rov saud, yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj kom haum zoo nyob rau tej chaw tom ntej no, tab txawm kev sib kis COVID-19 yuav mus zoo li cas:

 • Tej lag luam hauv tsev thiab tawm rooj
 • Thaum nrog lwm tus neeg uas tsis koom yus ib yig
 • Tawm rooj thiab sib nrug deb tsis tau

Thaum looj tsis tau daim ntaub npog qhov ncauj nyob rau tej chaw no (piv txwv, thaum noj mov haus dej, lossis thaum tham piav qhia tej yam uas tsim nyog kom pom ntsej muag), nws tseem ceeb nrug deb li 2 dag (6 feet) ntawm lwm tus, raws li tsim nyog ua tau.

Mus nyeem CDC: Your Guide to Masks (kev cob qhia siv ntaub npog ntsej muag) yog xaub paub ntxiv.

Tej kev cai nyob rau tej txhia chaw kuj yuav hais kom looj ntaub npog qhov ncauj

Tej txhia chaw kuj tseem muaj tsoom fwv, xeev, thiab/lossis hauv zos tej txheem lus ntsig txog kev looj daim ntaub npog qhov ncauj.

 • Piv txwv li, lub CDC hais tias yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj thaum caij tsheb nqaj, npav, trolleys, subways, tsheb sib qiv ntiav caij, nkoj, dav hlau, thiab lwm yam kev thauj mus los. Mus nyeem CDC: Requirement for Face Masks on Public Transportation Conveyances and at Transportation Hubs (kev cai siv daim ntaub npog qhov ncauj caij cov tsheb thauj mus los thiab chaw tos tsheb caij).
  • Tej neeg caij npav thiab cov uas tsav npav yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj thaum nyob sau lub npav thaum menyum mus kawm ntawv, nrog rau tej npav uas yog public thiab private tsev kawm ntawv.
 • Tej chaw kho mob - nrog rau chaw tu xyuas mus ntev - kuj tseem coj raws li tej kev cai los ntawm tsoom fwv, xeev, thiab/lossis koom haum hauv zos.
 • Tej nom tswv hauv zos (xws li nroog, zos, lossis nras) yeej muaj cai los tsim tsa lawv li kev cai thiab cov tibneeg yuav tsum coj raws nraim.
 • Tej lag luam thiab koom haum kuj tsim tsa tau lawv txoj cai looj daim ntaub npog qhov ncauj los yeej tau thiab, thiab cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg yuav khoom kuj yuav tau ua raws li cov txheem lus no.

Daim ntawv no kuj tsis yog hais txog txhua txoj kev cai uas muaj los ntawm tsoom fwv, xeev, lossis hauv zos ntsig txog kev siv daim ntaub npog qhov ncauj. Ua tib zoo xyuas kom koj to taub koj cheeb tsam thiab lag luam tej kev cai. Tej lag luam uas tsis paub tseeb seb yuav ua lawv li txoj cai twg yuav tsum mus nug ib tug kws lij choj.

Lwm yam looj tau

Nyob rau tej tug, tej zaum tsis zoo rau nws looj daim ntaub npog qhov ncauj, thiab xav looj lwm yam uas nyab xeeb rau nws los kuj tau.

Tej lag luam thiab lwm lub koom haum uas tseev kom txhua tus looj daim ntaub npog qhov ncauj yuav tsum xam txog cov neeg uas xiam oob qhab thiab. Mus nyeem CDC: Disability Exemptions (tsis suav txog cov xiam oob qhab): Order (lus txib): Wearing of face masks (kev looj daim thaiv ntsej muag. Tej lag luam thiab koom haum yuav tsum paub tias:

 • Cov tibneeg uas muaj tej yam xiam oob qhab, cheem tsum pab ntawm cwj pwm, lossis lwm yam kev kho mob, kev kho siab ntsws, lossis teeb meem kev loj hlob kuj yuav muaj teeb meem looj daim ntaub npog qhov ncauj yam nyab xeeb hlo.
 • Cov tibneeg uas ua pa nyuaj, tsis feeb meej, lossis tshem tawm tsis tau daim ntaub npog qhov ncauj yam tsis tas pab nws yuav tsum tsis txhob looj.
 • Cov menyuam muaj 2 xyoos rov haud yuav tsum tsis txhob looj ib lub npog qhov ncauj.
 • Nyob rau tej lub sijhawm (xws li ua luam dej lossis lwm yam kis las uas yuav mus da dej lossis muab daim ntaub npog qhov ncauj mus raus dej) kuj ua rau tsis nyab xeeb looj lub npog qhov ncauj.

Cov neeg nyob hauv Minnesota uas muaj kev xiam oob qhab muaj txoj cai los nyob lawv lub neej yam tsis raug kev ntxub ntxaug. Txhooj cai Minnesota Human Rights Act txwv tsis pub ntxub cov neeg xiam oob qhab nyob rau tej chaw tawm rooj, chaw haujlwm, tsev kawm ntawv, thiab lwm qhov chaw. Yog tias koj muaj ib qho kev xiam oob qhab uas ua rau koj looj tsis tau daim ntaub npog qhov ncauj thiab koj ntseeg tias koj tau ntsib kev ntxub ntxaug vim koj li kev xiam oob qhab, thov qhia tawm qhov xwm txheej no mus rau Minnesota Department of Human Rights: Report Discrimination (qhia tawm kev raug ntxub ntxaug) lossis hu rau kab xov tooj Discrimination Helpline ntawm 1-833-454-0148.

Daim ntaub npog qhov ncauj ua haujlwm zoo li cas

 • Tus kab mob vais lav uas tsim tus mob COVID-19 feem ntau kis los ntawm cov pa uas tibneeg tso tawm thaum lawv hais lus ua pa, hnoos, lossis txham.
 • Qhov koj looj ib daim ntaub npog qhov ncauj yuav pab cheem kom cov pab no tsis txhob kis mus rau lwm tus. Qhov no tseem ceeb vim tias 40-50% tus neeg uas mob COVID-19 tsis pom huam mob tuaj tiamsis tseem kis tau tus kab mob mus rau lwm tus.
 • Kev looj lub npog qhov ncauj tsis txhais tau tias cov neeg uas mob yuav tsum tawm rooj. Nyob twj ywm tsev yog tias koj mob lawm tshwj tsis yog tias koj mus cuag kev kho mob.
 • Kev looj daim ntaub npog qhov ncauj thiab ua raws nraim li tej txheem lus tiv thaiv mob nkeeg (xws li sib nrug deb li ntawm 2 dag (6 feet) ntawm lwm tus thiab nqhuag ntxuav tes) kuj yuav pab tiv thaiv kev sib kis tus kab mob COVID-19.

Tej hom ntaub npog qhov ncauj

 • MDH pom tias zoo dua looj cov ntaub npog qhov ncauj uas muab ntaub zoo los xaws kom thiaj li pab txo kev kis COVID-19, xws li tus kab mob tshiab uas yog Omicron. Cov ntaub npog ntsej muag uas siv ntaub zoo los xaws yog cov N95 lossis KN95 masks, uas tiv thaiv tej pa qaub ncaug zoo heev.
 • Yog tias koj yuav tsis tau hom ntaub npog ntsej muag no, looj ib lub uas muaj ob theem ntaub zoo (tightly woven) los xaws ua ke. Kuj zoo rau koj looj ib daim ntaub npog qhov ncauj (disposable mask) tuaj sab hauv nrog rau koj daim (cloth mask) sab nraud thiab kom haj yam tiv thaiv zoo. Daim ntaub npog sab nraud yuav tsum ntom nkaus ntawm ntug.
 • Tsis txhob looj tej ntaub npog ntsej muag uas nyias, xaws tsis khov, lossis cov uas muaj ib theem ntaub xaws xwb, tej phuam, tej phuam vov caj dab, lossis phuam vov taub haub. Tej no yuav tsis tiv thaiv zoo thaum tibneeg hais lus, hnoos, lossis txham. Yog tias koj looj txoj phuam lossis txoj vov caj dab, ces zoo rau koj looj daim ntaub npog qhov ncauj nyob sab hauv thiab.
 • Txhua lub npog qhov ncauj uas muaj ib lub qhov lim cua kom ua pa tau yooj yim, cov ntaub to qhov uas nyias nyias (mesh), lossis tej uas muaj qhov, kem, qhov lim cua TSIS ZOO los siv vim tej no ua rau koj cov pa qaub ncaug tawm tau los.
Nrhiav cov ntaub npog qhov ncauj uas muaj txoj xaim yas nias kom zawm qhov ntswg. Yuav pab kom haum nkaus thiab kom tsis txhob dim pa.

Yuav looj daim ntaub npog qhov ncauj li cas

 • Ntxuav koj txhais tes ua ntej looj koj daim ntaub npog qhov ncauj thiab tom qab koj muab hle.
 • Ib lub npog qhov ncauj yuav tsum npog kiag lub qhov ntswg thiab qhov ncauj tagnrho haum nkaus yam tsis muaj ib kem seem li. Lub npog qhov ncauj yuav tsum tsis txhob nruj dhau lossis ceev dhau thiab yuav tsum tab tom xwb.
 • Cov menyuam muaj 2 xyoos rov saud, mus nrhiav cov npog qhov ncauj uas yog xaw rau tej menyuam me kom thiaj li haum lawv. Cov menyuam muaj 2 xyoos rov haud yuav tsum TSIS txhob looj ib lub npog qhov ncauj.
 • Yog tias koj tsom iav, mus nrhiav ib lub npog qhov ncauj uas haum nkaus npog qhov ntswg lossis ib lub uas muaj txoj yas nyem kom haum ntawm qhov ntswg es thiaj li tsis ua rau koj lub tsom iav tuaj hws.
 • TSIS TXHOB kov lub npog ntsej muag thaum koj twb muab looj lawm. Yog tias koj yuav tau muab rov kho dua, tsis haum koj zoo, ces tej zaum koj yuav tau nrhiav ib lub npog qhov ncauj tshiab lossis muab hloov kho.
 • Ntxuav koj txhais tes tom qab koj muab looj tag.

Mus nyeem cov ntaub ntawv hauv qab no ntxiv yog xav tau kev pab taw qhia seb yuav looj lub npog qhov ncauj li cas:

Updated Monday, 24-Jan-2022 11:32:42 CST