2019 Novel Coronavirus - Minnesota Dept. of Health

2019 Novel Coronavirus

Qhov 2019 novel coronavirus (COVID-19) yog ib yam kab mob vais lav tshiab uas yog ua kab mob rau feem txoj kev ua pa. Nws kis ib tus rau ib tus los yeej tau.

Vim yam kab mob vais lav no tseem tshiab, peb tseem tsis tau paub txhua yam, tiamsis peb niaj hnub kawm ntxiv txog tus kab mob COVID-19.

Tej chaw uas saib xyuas kev noj qab nyob zoo hauv Minnesota yeej siv zog kawg los mus cheem tusĀ  kab mob COVID-19 kom tsis txhob kis ntuav dav hauv Minnesota. Sawv daws yuav tsum pab cheem thiaj li tau.

Tsis txhob lam kwv yees tias leejtwg ho kis qhov mob no. Kev kis yeej tsis xaiv neeg, leejtwg los yeej kis tau tus mob no.

Tsos mob

Cov neeg uas mob COVID-19 muaj tej tsos mob uas nyob raws theem mob me ntsis mus rau theem mob hnyav heev ntawm:

  • Ua npaws
  • Hnoos
  • Txog siav

Cov neeg uas mob COVID-19 yuav tsum nyob hauv tsev thaum lawv mob. Tsis txhob tawm rooj li, tsuas yog mus cuag kev kho mob nkaus xwb. Hu rau koj tus kws kho mob yog tias koj cheem tsum kev pab kho mob.

Tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub zej zog

Yam kev zoo tshaj rau koj los mus tiv thaiv kom txhob kis tau tus kab mob COVID-19 yog ib yam li tej kev uas koj ua los tiv thaiv koj tus kheej ntawm tau khaub thuas thiab ua npaws loj:

  • Nqhuag ntxuav tes nrog xab npum.
  • Nyob hauv tsev yog tias koj muaj mob khaub thuas.
  • Npog qhov ncauj thaum hnoos.
  • Tu thiab ntxuav cov kab mob tawm rau tej yam khoom uas niaj zaus kov thiab tej npoo ntug ntawm rooj tog.
  • Koj yuav tsum ceev faj vim tias qee cov ntaub ntawv xov xwm txog tus kab mob COVID-19 tsis muaj tseeb. Qhov tseeb tiag, tam sim no tsis tau muaj tshuaj txhaj los tiv thaiv los yog kho neeg kom tus mob zoo li. Ntaub ntawv qhia txog kev tiv thaiv kom tsis txhob raug kis tus kab mob COVID-19 muaj nyob rau hauv MDH thiab CDC lub website.

Kawm ntxiv

Los mus kawm ntxiv txog tus kab mob COVID-19 rau ntawm:

Ntawv Luam (Print Materials)

Viruses don't discriminate and neither should we over people silhouettes. Cov kab mob virus tsis tau cais leej twg. Es peb los tsim nyog yuav tau txhob sib cais.(PDF)
Poster of wash your hands, stay home when sick, cover your cough. Cheem Tus Mob COVID-19 Kom Tsis Txhob Kis Nthuav Dav (PDF)
Cheem Tus Mob COVID-19 Kom Tsis Txhob Kis Nthuav Dav - Nyob hauv tsev yog tias koj mob. Cheem Tus Mob COVID-19 Kom Tsis Txhob Kis Nthuav Dav - Nyob hauv tsev yog tias koj mob (PDF)
Tiv thaiv kev kis kab mob COVID-19 Nyob Rau Lub Sij Hawm Koj Kav Khw. Tiv thaiv kev kis kab mob COVID-19 Nyob Rau Lub Sij Hawm Koj Kav Khw (PDF)
Kev npaj rau lub sij hawm muaj COVID-19 . Kev npaj rau lub sij hawm muaj COVID-19 (PDF)
Symptoms differences between COVID-19, flu, cold, and allergies.

Kev ntxuav tes kom huv si (PDF)

Kev siv cov tshuaj ntxuav tes uas tua kab mob (PDF)

Updated Friday, 22-May-2020 12:49:45 CDT