Talooyinka Xirashada Maaskarada - Minnesota Dept. of Health

Talooyinka Xirashada Maaskarada

Waxaa dib loo saxay 1/13/2022

Xakameynta iyo Ka hortaga Cudurada (CDC) iyo Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) ayaa ku talinaysa in dadku, labadaba kuwa sida buuxda loo taalalay iyo kuwa aan la talaalin, ay sii wadaan xirashada maaskaro si fiican u le'eg markay joogaan goobaha qaar ama xaaladaha qaar. Sharciyada kale ee federaalka, gobalka, ama maxaliga ayaa qasab ka dhigi kara maaskarooyinka, ganacsiyada qaar ayaana lahaan kara shuruudahooda gaarka ah.

Fayrasyadu si joogto ah ayay isu beddelaan waxaana la filayaa in noocyo cusub oo fayras ah ay dhashaan muddo ka dib. Noocyo cusub, sida Delta iyo Omicron, way ka duwan yihiin noocyadii hore ee fayraska waxayna si fudud ugu faafaan dadka dhexdooda. Dadka aan la tallaalin iyo kuwa si buuxda loo tallaalay labaduba waxay u gudbin karaan cudurka kuwa kale.

MDH waxay ku talinaysaa in la xirto maaskaro tayo sare leh si ay gacan uga geysato xaddidaadda fiditaanka COVID-19, oo ay ku jiraan noocyada sida Omicron. Tusaalooyinka maaskaro tayo sare leh waa Maaskarooyinka N95 ama KN95, kuwaas oo aad ugu wanaagsan joojinta dhibcaha. Haddii aadan heli karin maaskaro noocaas ah, xidho maaskaro si fiican ugu habboon oo leh ugu yaraan laba lakab oo maro adag ah. Waxa kale oo aad lakabayn kartaa maaskaro la tuuri karo oo aad ka goos xirato maaskaro maro ah si aad u kordhiso waxtarka.

Xog badan ka fiiri Macluumaadka ku saabsan COVID-19: Faracyada COVID-19.

Maadaama noocyada Delta iyo Omicron la arkay inay si fudud u faafaan, MDH waxay ku talinaysaa qof walba, kuwa si buuxda loo tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin labadaba, inay xirtaan maaskaro xaaladaha soo socda:

Haddii aad qabto astaamaha COVID-19, waa muhiim inaad guriga joogto oo aad ka fogaato dadka kale. Hadday qasab tahay inaad baxdo (tusaale, ay aado balan caafimaad), waa inad xirataa maaskaro. Tixraac Haddii Aad Jiran Tahay: COVID-19 si aad u hesho tilmaan ku aadan joogista guriga iyo ka fogaanshaha dadka kale (keli-yeelid).

Haddii aad la joogtay qof qaba COVID-19, raac tilmaamaha baaritaanka COVD-19 iyo ka ag dhowaansahha dadka qaba COVID-19.

 • Haddii aadan qabin talaal buuxa ama kuurada xoojinta ah markay u qalmaan, guriga joog oo ka fogoow dadka kale (karantiil) oo xiro maaskaro haddii aad la joogto dad kale.
 • Haddii aad qaadatay talaalka buuxa iyo kuurada xoojinta markaad u qalanto, ama haddii aad horay u qabtay COVID-19 sadexdii billood ee lasoo dhaafay, waa inaad xirataa maaskaro markaad dadka kale la joogto muddo 10 maalmood kadib markaad qofka caabuqa qaba la joogtay.

Dadka qaatay talaalka buuxa ayaa dooran kara inay xidhaan maaskaro xaalad kasta ooy ku jiraan markay u baahdaan, ayadoon laga eegayn in dad kale ee la jooga maaskaro qabaan iyo inkale.

Dadka aan talaalka qabin

Dadka aan talaalka qaadan, ayna ku jiraan carruurta, ayaa khatar badan ugu jira inay qaadaan ayna sii faafiyaan fayraska sababaaya COVID-19 in ka badan dadka talaalka buuxa qaba.

Marka lagu daro talooyinka kore ee qof kasta, qof kasta oon qabin talaalka buuxa, ayna ku jiraan carruurta da'da 2 iyo ka wayn jira, waa inuu sii wadaa xirashada maaskaro le'eg markuu joogo goobaha soo socda, ayadoon laga eegayn heerarka faafitaanka COVID-19:

 • Gudah ganacsiyada iyo xarumaha dadwaynaha
 • Markay la joogaan dadka ka yimid qoysaska kale
 • Markay joogaan banaanka ee aan dadku kala fogaan karin

Marka ku xirashada maaskaro xaaladahaan aysan haboonayn ama aysan macquul ahayn (tusaale, marka aad cunto cunayso ama wax cabayso, ama marka aad bandhig ama soo jeedin samaynayso xaalado muhiim ay tahay in wajiga qofka loo jeedo), si gaar ah ayay muhiim u tahay inaad ka fogaato dadka kale ugu yaraan 6 fiid sida ugu badan ee macquulka ah.

Booqo CDC: Tusmadaada Maaskarada si aad u hesho xog dheeraad ah.

Sharciyada goobaha qaar ayaa qasab ka dhigi kara maaskarada

Xarumaha qaarkood ayaa lahaan kara shuruudaha sharciga gaarka ah ee federaalka, gobalka iyo/ama deegaanka oo qasab ka dhigaaya gafuur xirka.

 • CDC ayaa qasab ka dhigaysa in gafuur xirka lagu xidho basaska, tareennada, gaariyaasha waawayn, marinnada, gaariyaasha la isla raaco, gaadiidka badda, diyaaradaha, iyo gaadiidka kale ee dadwaynaha. Booqo CDC: Shuruudaha Gafuur Xirka ee Gaadiidka Dadwaynaha iyo Xarumaha Gaadiidka.
  • Rakaabka iyo darawaladu waa inay xidhaan maaskaro markay saaran yihiin basaska dugsiga, ayna ku jiraan basaska ka shaqeeya gaadiidka dawlada iyo nidaamyada dugsiga ee gaarka loo leeyahay.
 • Xarumaha daryeelka caafimaadka – uuna ku jiro daryeelka mudada dheer – ayaa qasab ka dhigi kara maamullada sharciga ee federaalka, gobalka, iyo/ama maxaliga ah in loo baahdo gafuur xirka xaaladaha qaarkood.
 • Maamullada maxaliga ah (sida kan magaalada, caasimada, ama degmada) ayaa loo ogol yahay inay dhisaan shuruudaha maaskarada shuruudaha nocaas ahna waa in la raacaa.
 • Ganacsiyada iyo shirkadaha ayaa sidoo kale lahaan kara shuruudaha maaskarada, shaqaalaha iyo macaamiishana waxaa laga dooni karaa sharciyan inay raacaan shuruudahaas.

Ogoow inaan liiskaani ahayn mid gaar u ah shuruudaha federaalka, gobalka, ama deegaanka. Xaqiiji inaad fahmayso shuruudaha gobalkaaga iyo ganacsigaaga ee sharciga. Ganacsiyada aan hubin shuruudaha sharciga ee qabanaaya waa inay raadsadaan talo sharci.

Hawl fududaynada macquulka ah

Aaladaha qaarkood, adeegsiga maaskarooyinka ayaan macquul noqon karin, caawimaado kale oo badqab leh ayaana la tixgelin karaa.

Ganacsiyada ay shirkadaha kale ee doorta inay maaskarooyinka qasab ka dhigaan ayaa sidoo kale shardi dhaaf u samayn kara dadka naafada ah. Ka eeg CDC: Shardi dhaafyada Naafada: Amarka: Xirashada maaskarada. Ganacsiyada iyo shirkadaha kale waa inay ogaadaan in:

 • Dadka qaba naafooyinka qaar, baahiyaha hab-dhaqanada, ama ciladaha kale ee caafimaadka, faya qabka dhimirka, ama kobaca ayaa dhibaato ku qabi kara xirashada maaskarada ama gafuur xirka kale si badqab leh.
 • Dadka qabi kara dhibaatada neefsiga, miyir daboolnimada, ama aan awoodin inay maaskarada iska siibaan ayadoon qof kale caawin ma xiran karaan maaskarada.
 • Ilmaha kayar 2 sano waa inaysan xiran maarkaro.
 • Xaaladaha qaarkood (tusaale, dabaasha ama nashaadaadka kale ee ku qoynaaya ama gafuur xirka gelinaaya biyaha) ayaa ka dhigi kara maaskarooyinka kuwo aan badqab lahayn.

Dadka Minnesota ee naafada ah ayaa xaq u leh inay ku noolaadan takoor la'aan. Sharciga Xaquuqda Aadanaha ee Minnesota ayaa mamnuucaaya takoorka ka dhanka ah naafada ee ka dhaca goobaha dadwaynaha, shaqada, dugsiyada, iyo goobaha kale. Haddii aad qabto naafo kaa difaacaysa inaad xirato maaskaro aadna aaminsan tahay in lagugu takooray sabab la xariirta naafadaada, dhacdada usoo sheeg Waaxda Xaquuqda Aadanaha ee Minnesota: Soo sheeg Takoorka ama wac laynka Caawimaada Takoorka oo ah 1-833-454-0148.

Sida maaskaradu u shaqeeyo

 • Fayraska sababa COVID-19 ayaa loo malaynayaa inuu badanaa ku faafo faniinada neefta iyo faniino yaryar oo soo duula marka dadku neefsadaan, hadlaan, qufacaan, ama hindhisaan.
 • Xirashada maaskaro si fiican loo xidhay ayaa ka hor istaagaysa faniinadaan inay ku faafaan dadka kale. Arintaan ayaa si gaar ah muhiim u ah maadaamo ku dhawaad 40-50% dadka uu ku dhaco COVID-19 aysan lahayn astaamaha laakiin ay wali faafin karaan fayraska.
 • Xirashada maaskarada kama dhigna in dadka cudurka la xanuunsan ay bulshada soo dhex galaan. Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay ilaa inaad u baahan tahay maahee inaad hesho daryeel caafimaad.
 • Xirashada maaskaro iyo raacida talooyinka kale ee caafimaadka dadwaynaha (sida ka fogaanshaha 6 fiid dadka kale iyo farxalashada joogtada ah) ayaa talaabooyin dheeraad ah ku dari kara difaaca ka dhanka ah qaadista iyo faafinta COVID-19.

Noocyada maaskarada

 • MDH waxay ku talinaysaa xirashada maaskaro tayo sare leh si loo yareeyo COVID-19, oo ay ku jiraan noocyada sida Omicron. Tusaalooyinka maaskarooyinka tayaada sare leh waxaa ka mid ah maaskarooyinka N95 ama KN95, kuwaas oo aad ugu wanaagsan joojinta dhibcaha.
 • Haddii aadan heli karin maaskaro noocaas ah, xidho maaskaro si fiican ugu habboon oo leh ugu yaraan laba lakab oo maro adag ah. Waxa kale oo aad lakabayn kartaa maaskaro la tuuri karo oo aad ka goos xirato maaskaro maro ah si aad u kordhiso waxtarka. Maaskarada marada ah waa inay si fiican ugu cadaadiso cidhifyada maaskarada la tuuri karo wejigaaga.
 • Ha xiran maaskaro ka samaysan maro qafiif ah, dabacsan, ama hal lakab ah sida qaar ka mid ah maaskaroooyinka, qamaarka, qoor-xirka, ama bandannas. Waxtar uma laha inay xannibaan dhibcaha ka soo baxa marka dadka hadlayaan, qufacayaan, ama hindhisayaan. Haddii aad xirato maro ama qoor-xir si aad u diirranto, sidoo kale ka hoos xiro maaskaro.
 • Maaskarooyin kasta oo leh shabaq loogu talagalay inaad si fudud uga neefsato, maskiyada jilicsan, ama maskarooyinka leh meelaha furan, duleelada, meelaha muuqda ee banaan naqshad ahaan iyo maro ahaan, ama duleelada MAAHA kuwo ku filan gafuur xir waayo waxay u sahlayaan faniinada inay ka baxaan maaskarada.
Raadso maaskarooyin leh xargaha lsanka qabto. Si fiican ayay kuu qaban karaan waxayna yaraynayaan duleellada ama meelaha banaan.

Sida loo xirto maaskaro

 • Farxalo kahor intaadan xiran maaskarada iyo kadib markaad iska bixiso.
 • Maaskaradu waa inuu u daboolaa sanka iyo afka si buuxda uuna si safmar ah u qabto wajiga ayadoon meel banaanayn. Maaskaradu waa inuusan si adag ugu dhaganayn ama xanibayn qofka waa inaan dhib lagu qabin xirashadiisa.
 • Carruurta 2 sano jirka iyo ka wayn, u raadi maaskaro carruurta si ay uga caawiso inay si fiican u xidhaan. Ilmaha kayar 2 sano waa INAYSAN xiran maarkaro.
 • Haddii aad xirato ookiyaale, raadso maaskaro si buuxda u deeqaysa sankaaga ama mid ku dhagi kara sanqaroorta sankaaga si aad u yarayso hurka.
 • HA taaban maaskarada markaad xiran tahay. Haddii aad u baahato inaad markasta taabato/jiido maaskarada, kuma le'eka, waxaadna u baahan kartaa inaad mid kale raadsato ama wax ka badasho.
 • Farxalo markasta ood xirato.

Ka fiiri ilaha soo socda tilmaan iyo tusmooyin dheeraad ah oo ku aadan sida loo xirto maaskaro:

Updated Monday, 24-Jan-2022 11:33:49 CST