Talooyinka Xirashada Maaskarada - Minnesota Dept. of Health

Talooyinka Xirashada Maaskarada

Waxaa dib loo saxay 9/2/2021

Xakameynta iyo Ka hortaga Cudurada (CDC) iyo Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) ayaa ku talinaysa in dadku, labadaba kuwa sida buuxda loo taalalay iyo kuwa aan la talaalin, ay sii wadaan xirashada maaskaro si fiican u le'eg markay joogaan goobaha qaar ama xaaladaha qaar. Sharciyada kale ee federaalka, gobalka, ama maxaliga ayaa qasab ka dhigi kara maaskarooyinka, ganacsiyada qaar ayaana lahaan kara shuruudahooda gaarka ah.

Waa muhiim inaad xirato maaskaro markaad joogto goobaha qaar si ay nooga caawiso yaraynta faafida COVID-19. Fayrasyada ayaa si joogto ah isku badala iyadoo faracyo cusub oo fayraska kamid ah la filaya inay yimaadaan muddo kadib. Xog cusub ayaa muujinaysa in farac cusub oo soo ifbaxaya, faraca Delta, uu ka duwan yahay faracyadii hore ee fayraska uuna si fudud ugu faafo ku dhawaad labo jibaar dadka dhexdooda. Marka laga hadlaayo faraca Delta, dadka sida buuxda loo talaalay ayaa awoodi kara inay cudurka u gudbiyaan dadka kale. Hase yeeshee, talaallada ayaa wali shaqaynaaya. Dadka sida buuxda loo talaalay ayay aad u yar tahay inay caabuqa qaadaan, hadii qofka la taalay uu qaadana caabuqa, xanuunka ayaa badanaa ahaan doona mid fudud. Talaalka ayaa sidoo kale si wayn hoos ugu dhiga fursada isbitaal dhisgista iyo dhimashada. Xog badan ka fiiri Macluumaadka ku saabsan COVID-19: Faracyada COVID-19.

Maadaama in faraca Delta la ogaaday inuu si fudud u faafaayo, MDH waxay kula talinaysaa qof kasta, dadka sida buuxda loo talaalay iyo kuwa aan la talaalin labadaba, inay xidhaan maaskaro markay ku jiraan xaaladaha soo socda:

Haddii aad qabto astaamaha COVID-19, waa muhiim inaad guriga joogto oo aad ka fogaato dadka kale. Hadday qasab tahay inaad baxdo (tusaale, ay aado balan caafimaad), waa inad xirataa maaskaro. Tixraac Haddii Aad Jiran Tahay: COVID-19 si aad u hesho tilmaan ku aadan joogista guriga iyo ka fogaanshaha dadka kale (keli-yeelid).

Haddii aad la joogtay qof qaba COVID-19, raac tilmaamaha baaritaanka COVD-19 iyo ka ag dhowaansahha dadka qaba COVID-19.

 • Haddii aadan qabin talaal buuxa, guriga joog oo ka fogoow dadka kale (karantiil) oo xiro maaskaro haddii aad la joogto dad kale.
 • Haddii aad qabto talaal buuxa, waa inaad maaskaro ku xirataa goobaha dadwaynaha, gudaha meelaha muddo 14 maalmood ah kadib markaad la joogtay qofka caabuqa qaba ama ilaa baaritaanku cadeeyo inaadan fayraska qabin.

Dadka qaatay talaalka buuxa ayaa dooran kara inay xidhaan maaskaro xaalad kasta ooy ku jiraan markay u baahdaan, ayadoon laga eegayn in dad kale ee la jooga maaskaro qabaan iyo inkale.

Dadka aan talaalka qabin

Dadka aan talaalka qaadan, ayna ku jiraan carruurta, ayaa khatar badan ugu jira inay qaadaan ayna sii faafiyaan fayraska sababaaya COVID-19 in ka badan dadka talaalka buuxa qaba.

Marka lagu daro talooyinka kore ee qof kasta, qof kasta oon qabin talaalka buuxa, ayna ku jiraan carruurta da'da 2 iyo ka wayn jira, waa inuu sii wadaa xirashada maaskaro le'eg markuu joogo goobaha soo socda, ayadoon laga eegayn heerarka faafitaanka COVID-19:

 • Gudah ganacsiyada iyo xarumaha dadwaynaha
 • Markay la joogaan dadka ka yimid qoysaska kale
 • Markay joogaan banaanka ee aan dadku kala fogaan karin

Marka ku xirashada maaskaro xaaladahaan aysan haboonayn ama aysan macquul ahayn (tusaale, marka aad cunto cunayso ama wax cabayso, ama marka aad bandhig ama soo jeedin samaynayso xaalado muhiim ay tahay in wajiga qofka loo jeedo), si gaar ah ayay muhiim u tahay inaad ka fogaato dadka kale ugu yaraan 6 fiid sida ugu badan ee macquulka ah.

Booqo CDC: Tusmadaada Maaskarada si aad u hesho xog dheeraad ah.

Sharciyada goobaha qaar ayaa qasab ka dhigi kara maaskarada

Xarumaha qaarkood ayaa lahaan kara shuruudaha sharciga gaarka ah ee federaalka, gobalka iyo/ama deegaanka oo qasab ka dhigaaya gafuur xirka.

 • CDC ayaa qasab ka dhigaysa in gafuur xirka lagu xidho basaska, tareennada, gaariyaasha waawayn, marinnada, gaariyaasha la isla raaco, gaadiidka badda, diyaaradaha, iyo gaadiidka kale ee dadwaynaha. Booqo CDC: Shuruudaha Gafuur Xirka ee Gaadiidka Dadwaynaha iyo Xarumaha Gaadiidka.
  • Rakaabka iyo darawaladu waa inay xidhaan maaskaro markay saaran yihiin basaska dugsiga, ayna ku jiraan basaska ka shaqeeya gaadiidka dawlada iyo nidaamyada dugsiga ee gaarka loo leeyahay.
 • Xarumaha daryeelka caafimaadka – uuna ku jiro daryeelka mudada dheer – ayaa qasab ka dhigi kara maamullada sharciga ee federaalka, gobalka, iyo/ama maxaliga ah in loo baahdo gafuur xirka xaaladaha qaarkood.
 • Maamullada maxaliga ah (sida kan magaalada, caasimada, ama degmada) ayaa loo ogol yahay inay dhisaan shuruudaha maaskarada shuruudaha nocaas ahna waa in la raacaa.
 • Ganacsiyada iyo shirkadaha ayaa sidoo kale lahaan kara shuruudaha maaskarada, shaqaalaha iyo macaamiishana waxaa laga dooni karaa sharciyan inay raacaan shuruudahaas.

Ogoow inaan liiskaani ahayn mid gaar u ah shuruudaha federaalka, gobalka, ama deegaanka. Xaqiiji inaad fahmayso shuruudaha gobalkaaga iyo ganacsigaaga ee sharciga. Ganacsiyada aan hubin shuruudaha sharciga ee qabanaaya waa inay raadsadaan talo sharci.

Hawl fududaynada macquulka ah

Aaladaha qaarkood, adeegsiga maaskarooyinka ayaan macquul noqon karin, caawimaado kale oo badqab leh ayaana la tixgelin karaa.

Ganacsiyada ay shirkadaha kale ee doorta inay maaskarooyinka qasab ka dhigaan ayaa sidoo kale shardi dhaaf u samayn kara dadka naafada ah. Ka eeg CDC: Shardi dhaafyada Naafada: Amarka: Xirashada maaskarada. Ganacsiyada iyo shirkadaha kale waa inay ogaadaan in:

 • Dadka qaba naafooyinka qaar, baahiyaha hab-dhaqanada, ama ciladaha kale ee caafimaadka, faya qabka dhimirka, ama kobaca ayaa dhibaato ku qabi kara xirashada maaskarada ama gafuur xirka kale si badqab leh.
 • Dadka qabi kara dhibaatada neefsiga, miyir daboolnimada, ama aan awoodin inay maaskarada iska siibaan ayadoon qof kale caawin ma xiran karaan maaskarada.
 • Ilmaha kayar 2 sano waa inaysan xiran maarkaro.
 • Xaaladaha qaarkood (tusaale, dabaasha ama nashaadaadka kale ee ku qoynaaya ama gafuur xirka gelinaaya biyaha) ayaa ka dhigi kara maaskarooyinka kuwo aan badqab lahayn.

Dadka Minnesota ee naafada ah ayaa xaq u leh inay ku noolaadan takoor la'aan. Sharciga Xaquuqda Aadanaha ee Minnesota ayaa mamnuucaaya takoorka ka dhanka ah naafada ee ka dhaca goobaha dadwaynaha, shaqada, dugsiyada, iyo goobaha kale. Haddii aad qabto naafo kaa difaacaysa inaad xirato maaskaro aadna aaminsan tahay in lagugu takooray sabab la xariirta naafadaada, dhacdada usoo sheeg Waaxda Xaquuqda Aadanaha ee Minnesota: Soo sheeg Takoorka ama wac laynka Caawimaada Takoorka oo ah 1-833-454-0148.

Sida maaskaradu u shaqeeyo

 • Fayraska sababa COVID-19 ayaa loo malaynayaa inuu badanaa ku faafo faniinada neefta iyo faniino yaryar oo soo duula marka dadku neefsadaan, hadlaan, qufacaan, ama hindhisaan.
 • Xirashada maaskaro si fiican loo xidhay ayaa ka hor istaagaysa faniinadaan inay ku faafaan dadka kale. Arintaan ayaa si gaar ah muhiim u ah maadaamo ku dhawaad 40-50% dadka uu ku dhaco COVID-19 aysan lahayn astaamaha laakiin ay wali faafin karaan fayraska.
 • Xirashada maaskarada kama dhigna in dadka cudurka la xanuunsan ay bulshada soo dhex galaan. Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay ilaa inaad u baahan tahay maahee inaad hesho daryeel caafimaad.
 • Xirashada maaskaro iyo raacida talooyinka kale ee caafimaadka dadwaynaha (sida ka fogaanshaha 6 fiid dadka kale iyo farxalashada joogtada ah) ayaa talaabooyin dheeraad ah ku dari kara difaaca ka dhanka ah qaadista iyo faafinta COVID-19.

Noocyada maaskarada

 • Xiro maaskarooyin leh labo lakab ama ka badan kana samaysan maryaha adag. Gafuur xirka laga sameeyay maro fudud, oo jilicsan, ama maro hal lakab ah sida noocyada maaskarooyinka, qoor xirka, qoor qabatooyinka, ama bandanna-da ayaan waxtar u lahayn celinta faniinada kasoo baxa qofka markuu hadlaayo, qufacaayo, ama hindhisaayo, waana in la adeegsado keliya marka aan lahayn wax lagu badasho. Haddii aad xirato qoor gashi ama kusheetada qoorta, sidoo kale ka hoos xiro maaskaro.
 • Maaskarooyin kasta oo leh shabaq loogu talagalay inaad si fudud uga neefsato, maskiyada jilicsan, ama maskarooyinka leh meelaha furan, duleelada, meelaha muuqda ee banaan naqshad ahaan iyo maro ahaan, ama duleelada MAAHA kuwo ku filan gafuur xir waayo waxay u sahlayaan faniinada inay ka baxaan maaskarada.
Raadso maaskarooyin leh xargaha lsanka qabto. Si fiican ayay kuu qaban karaan waxayna yaraynayaan duleellada ama meelaha banaan.

Sida loo xirto maaskaro

 • Farxalo kahor intaadan xiran maaskarada iyo kadib markaad iska bixiso.
 • Maaskaradu waa inuu u daboolaa sanka iyo afka si buuxda uuna si safmar ah u qabto wajiga ayadoon meel banaanayn. Maaskaradu waa inuusan si adag ugu dhaganayn ama xanibayn qofka waa inaan dhib lagu qabin xirashadiisa.
 • Carruurta 2 sano jirka iyo ka wayn, u raadi maaskaro carruurta si ay uga caawiso inay si fiican u xidhaan. Ilmaha kayar 2 sano waa INAYSAN xiran maarkaro.
 • Haddii aad xirato ookiyaale, raadso maaskaro si buuxda u deeqaysa sankaaga ama mid ku dhagi kara sanqaroorta sankaaga si aad u yarayso hurka.
 • HA taaban maaskarada markaad xiran tahay. Haddii aad u baahato inaad markasta taabato/jiido maaskarada, kuma le'eka, waxaadna u baahan kartaa inaad mid kale raadsato ama wax ka badasho.
 • Farxalo markasta ood xirato.

Ka fiiri ilaha soo socda tilmaan iyo tusmooyin dheeraad ah oo ku aadan sida loo xirto maaskaro:

Updated Wednesday, 15-Sep-2021 14:15:06 CDT